Detsembril tartus (vt õpik lk 53) -peale laenuintressi kalkulaator massiline kolhoosi astumine -peale iseseisvumist kuulutati välja tööstuslik orientatsioon -peaülesanne

Ilmunud: Kunstiteaduslikke Uurimusi. a toimub Tartus Soome-Eesti stohhastika seminar. “Kunst, mälu ja patronaaž. “Üleminekuperiood Eesti kunstis”. Endise idabloki kadunud kino”. Kristina Jõekalda, Krista Kodres.

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

. “Sten Karling ja Läänemere-ruuumi kunstiajalugu”.

mail toimub Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli. Discussions and Trajectories in Post-Socialist Art History”. Ettekanne "Some dynamical systems generated by reinforced random walks". Paljud rahvusvahelised üritused on toimunud koostöös teiste institutsioonidega või osana laiematest rahvusvahelistest koostöövõrgustikest. Kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris / Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe”. Erinumber “The Geographies of Art in the Baltic Region”. “Kunst ja rituaal Põhja- ning Kesk-Euroopas hiliskeskajal ja varauusajal / Art and Ritual in Late Medieval and Early Modern Northern and Central Europe”. The Domestic Environment in the Cold War Era”. Stalinistliku keskkonna kujunemisest Eestis”. a toimus Tehvandi Spordikeskuses doktorikooli matemaatika kevadkool. detsembril esineb Tartus J. Ettekanne "The Theorems of Hahn and Schur – Proof Methods ". a toimus Tallinnas doktorikooli partneri Eesti Matemaatika Seltsi koosolek. Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location II. “Koht ja paik / Place and Location I: Environment today”. Teadusüritused on seotud KVI peamiste uurimissuundadega. Ilmunud: Working with Feminism: Curating and Exhibitions in Eastern Europe. kaitses Tarmo Metsmägi Tallinna Ülikoolis oma doktoritööd "Operators with the variation detracting property and the order of approximation in variation". Konverents “Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks. detsembril toimus konverentsi raames I rahvusvaheline seminar “Koht ja paik”. Kõik huvilised on oodatud. “Aby Warburg ja interdistsiplinaarne kunstiajalugu”. Erinumber “Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century”. Loengutega esinevad tunnustatud teadlased/õppejõud prof. “The Geographies of Art History in the Baltic Region”. “The Classical Ideal and the Architecture in the Northern Countries”. Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg. juuni toimub Tartus professor Mati Abelile pühendatud rahvusvaheline konverents. aastatest Eesti kunstiajaloo ja humanitaaria “historiograafilise pöörde” eestvedajaid. Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VII. “Thinking Art History in East-Central Europe”. Ettekanne on suunatud kõigile matemaatika doktorantidele. a mais tunnustasid EV-d Suurbritannia. “The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Baltic Countries Around the Baltic Sea”. Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics III. “Common Differences: Issues for Feminist Curating in Post-Socialist Europe”. Lennart Bondesson ja prof. We study commutation properties of the corresponding "differential operators" and relate them to local monotonicity conditions. Ilmunud: Via Transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc.

NELJA AASTAGA ISESEISVAKS: 1988 – konflikt Tartus.

. “Socialist Internationalism & the Global Contemporary: Transnational Art Historiographies from Eastern and East-Central Europe”. “Culture, Nature, Semiotics: Locations”. Ilmunud: The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea. “Etüüde pildist: Pilt tänapäeva kultuuris”. Esimesi rahvusvahelisi konverentse sel teemal – “Võistlevad õnned.

Tartu süütab jõulutuled visuaalkontserdiga

. sünniaastapäevale pühendatud konverents / Conference dedicated to the centenary of Sten I. Krista Kodres, Kristina Jõekalda, Michaela Marek. aastal alustati nn Karlingi konverentsidega, mis keskenduvad vanema kunsti ajaloo historiograafiale. Esimese loengu video UTTV-s. “Kunsti aktuaalseid probleeme”. detsembril toimub Pühajärvel matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria talvekool. Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location I. detsembril toimub Tartus Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli üritusena talveseminar "Tõenäosusteooria ja statistika aktuaalsed teemad". detsembril on Tartus tõenäosusteooria professor Christian Houdré. Detsembril tartus (vt õpik lk 53) -peale laenuintressi kalkulaator massiline kolhoosi astumine -peale iseseisvumist kuulutati välja tööstuslik orientatsioon -peaülesanne. novembril esines Tartus J.. juunil esineb Tartus Moldova akadeemik Mitrofan Choban ettekandega erinevatest tuletistest. Seminaril käistletavad teemad on: üliõpilaste lõputööde retsenseerimine, teadusartiklite retsenseerimine ja refereerimine. a toimus rahvusvaheline algebra seminar. Eva Näripea, Andreas Trossek. Teise loengu video UTTV-s. Dietrich von Rosen Rootsist. Ilmunud: Constructed Happiness – Domestic Environment in the Cold War Era / Võistlevad õnned – elukeskkond külma sõja ajal. konverentsi peakorraldaja. Ilmunud: Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe.

Konverentsid ja seminarid - Eesti Kunstiakadeemia

. Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. “Keskkond tänases Eestis”. Nende kõrval on olnud olulisel kohal üliõpilaste, nii nooremate kui ka doktorantide algatatud foorumid ja seminarid. novembril avatakse TÜ raamatukogus Gunnar Kangrole pühendatud näitus. Elukeskkond külma sõja perioodil / Constructed Happiness. Täpsem info esinejate ja ürituse toimumise kohta avaldatakse hiljem. The title of the talk is: Analysis on the two-element set. juubelile pühendatud rahvusvaheline konverents. Kevadkool toimub traditsioonilise ürituse Pihla Päevad raames. Oberg ettekandega "Matemaatika rakendused majandusteoorias: mänguteooria". Kooliesinemiste teade Septembrikuus esinesid doktorikooli toel Tartu ja Tallinna mitmes koolis matemaatikat populariseerivate ettekannetega Heiki ja Ksenia Niglas. Krista Kodres, Merike Kurisoo. Virve Sarapik, Kadri Tüür. Rahvusvaheline konverents sarjast “Homburger Gespräche”. Seminar toimub Otepääl Marguse Puhkekeskuses. oktoobril on Tartus professor Richard M. “Reshuffling the Keywords. Kutsutud esinejad on: professor Eve Oja, dotsent Peeter Oja, dotsent Märt Põldvere, dotsent Raul Kangro, vanemteadur Valdis Laan, teadur Lauri Tart, lektor Märt Möls. Ettekannet filmiti ja see avaldatakse peagi UTTV-s. Ettekanne "Elust Jaapanis läbi elektronmikroskoobi". “Place and Location II: Culture and Landscape”. septembril määras Uluots, kui presidendi kohusetäitja ametisse EV valitsuse, mille eesotsas oli Tief ja koosseisus kümme ministrit -Tallinn kaitset korraldas admiral J. See on väga mugav just selle funktsiooni pärast ning see on peamiseks põhjuseks, miks paljud laenuvõtjad on krediidikontost huvitatud, sest maailmas pole inimest. detsembril korraldab doktorikool matemaatika terminoloogia seminari. valitsusele, appi tuli Suurbritannia. Esiteks on instituut täitnud juhtrolli nõukogude perioodi arhitektuuri ja materiaalse kultuuri uurimisel külma sõja kontekstis. “Eesti kunstiteadus ja kriitika XX sajandil”. Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics V. a toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar Workshop of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics. Koolituse eesmärk on doktorikooli doktorantide juhendamisalaste oskuste arendamine. Kolmanda loengu video UTTV-s. Läänemere regiooni visuaalkultuur Bernt Notke ajal / Art, Memory, and Patronage: Visual Culture in the Baltic Sea Region at the Time of Bernt Notke”. a esines Tartus inimgeograafia professor Rein Ahas. mai toimub Tartus professor Gennadi Vainikkole pühendatud rahvusvaheline konverents. Kaia Lehari, Virve Sarapik. oktoobril esines Tartus J. mai toimub rahvusvaheline seminar "Algebra and its applications"

Märkused