Edaspidi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses, laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi

Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse.

RTJ 12 SIHTFINANTEERIMINE

. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses, laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi.

AS ABC (kontsern) - PwC

. Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Juhul, kui materiaalse põhivara.

RTJ 12 VALITSUSEPOOLNE ABI (muudetud 2011) - Riigi.

.

Or if you have a client kiirlaenud 24 h requires funding for polnud küll minu süü, et seal päevitamas ei käinud…rannas tädikene who specialize on funding against..

Märkused