Eksponaadi taotlemisel oli suureks trumbiks (hoiutasu) üksnes juhul, kui pooled oü laenunõustaja, kes vajadusel küsib rahalise olukorra ja teha parimaid

Kaupade ja teenuste loetelu piiramine on lubatud. Viimast väidet kinnitab ka Igor Sedunov. aasta Ungari ülestõusu maha suruma. Registreerimistaotluse iga dokumenti alustatakse uuelt lehelt. Ülejäänud dokumendid esitatakse ühes eksemplaris. Avaldusele lisatakse vea olemasolu tõendav dokument või viide varem Patendiametile esitatud dokumendile. Muude elektroonsete vahendite kaudu esitatud registreerimistaotlust vastu ei võeta. Maastikul, kus toimus põhiline liikumine, olid kulunumbrid tunduvalt suuremad.

Kaubamärgimäärus – Riigi Teataja

. Kaubamärgi registreerimise avaldus esitatakse juhendi lisas toodud plangil. Tähis, mis on äravahetamiseni sarnane teise isiku nimele registreeritud või registreerimiseks esitatud samaliigilise kauba või teenuse kaubamärgiga, registeeritakse juhul, kui taotleja esitab teise isiku kirjaliku nõusoleku. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad. Registreerimistaotlus tuuakse Patendiameti vastuvõtuosakonda tööpäevadel või saadetakse Patendiametisse posti või telefaksi teel. Kui sama toimingu tegemiseks on volikiri antud eri ajal eri isikutele, loetakse kehtivaks hiljem antud volikiri. Muide see kulu kehtib maanteesõidul. Prioriteedinõude võib esitada kõigi või osa registreerimistaotluses märgitud kauba- või teenuseklasside kohta. Kui olete avaldanud soovi oma laen kätte saada sularahas, siis pöörduge selleks omniva postkontorisse, sest sealt väljastatakse teie kiirlaen rahakaardina. Edasivolitamise korras väljaantud volikirja kehtivuse tähtaeg ei tohi ületada algvolikirja kehtivuse tähtaega. Tank seisis aastaid lihatööstuse õuel, kuni raudmürakast sai Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni eksponaat ning nüüd veedab tank Pika ja Kuperjanovi tänava ristmiku ääres asuvas muuseumis turvalist pensionipõlve. Mingil ajal olid suhteliselt nõrgalt kinni keevitatud luugid lahti kangutatud ning huvilised võisid vabalt ka tanki sisemust uurida. Andmeväljale märgitakse selle isiku nimi, ametinimetus ja teate kõige kiiremat ning kindlamat edastamist tagav aadress, telefoni ja telefaksi number. Kui taotletakse õiguskaitset rohkem kui ühes kauba- või teenuseklassis, lisatakse iga lisaklassi kohta üks reproduktsioon. Selle asemel tuleb loetleda konkreetsed teenused, mis ei ole teistesse klassidesse määratud. Kaubamärgi registreerimise avaldus esitatakse kahes eksemplaris. Kui volikirjas pole kehtivuse tähtaega märgitud, loetakse volikiri tähtajatuks. Märgi tuntuse hindamisel loetakse sihtrühma hulka ka importijad, hulgikaupmehed ja jaemüüjad, kelle kaudu kaup jõuab tarbijani. Arvatavasti ründelennuki pardakahurist tulistatud väikesekaliibriline mürsk või kõrgelt künkalt teele saadetud tankirusika lõhkekeha plahvatas masina sisemuses ning rebis komandöri tornilt luugi ning läks õnneks, et tankis olnud mürsutagavara ei detoneerinud. Sellised tähised on näiteks "Made in France" lõhnaõlidele, mis ei pärine Prantsusmaalt, "VELO" autodele, "DIGESTIVE" toiduainetele, mis ei ole seedimist soodustava toimega. Kui volikirjas ei ole määratud selle kehtivuse alguse kuupäeva, kehtib volikiri allakirjutamise kuupäevast. Oli kuidas oli, okupatsiooniarmee sõjaväelased tõid kohale uue eksponaadi, mis vastupidiselt eelneva ja praktiliselt sõidukorras tankiga, oli seest täiesti tühjaks tehtud. Kaubamärki võib kasutada ka kollektiivkaubamärgina, mis kuulub juriidiliste isikute ühendusele. Ühise esindaja volitamiseks peavad taotlejad registreerimistaotluse esitamisel märkima ühise esindaja kaubamärgi registreerimise avaldusse. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega võib pikendada kaubamärgiomaniku nõudel kümne aasta kaupa. Kaupade ja teenuste loetelu esitamine on kohustuslik. Eksponaadi taotlemisel oli suureks trumbiks (hoiutasu) üksnes juhul, kui pooled oü laenunõustaja, kes vajadusel küsib rahalise olukorra ja teha parimaid. Värvilisena registreeritud kaubamärk saab õiguskaitse registreerimistaotluses näidatud värvikombinatsioonis. Kui registreerimistaotlus sisaldab rohkem kui ühte kauba- või teenuseklassi, tasutakse iga järgneva kauba- või teenuseklassi eest täiendav riigilõiv ja see liidetakse registreerimistaotluse esitamise eest tasutava riigilõivuga. Pärast võõrvägede lahkumist pakkus Valga maavalitsus peremeheta jäänud tanki piirivalvele, kuid neile polnud tanki vaja. Füüsilise isiku elukoht on koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab või millega ta on isiklikult ja majanduslikult kõige enam seotud. Kui riigilõivu tasumist tõendav dokument ei ole registreerimistaotluse saabumise kuupäevaks kohale jõudma või riigilõivu registreerimistaotluse esitamise eest on tasutud ettenähtud määrast vähem, siis registreerimistaotlust vastu ei võeta. Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress. Taotleja annab volituse lihtkirjalikus vormis ühe või mitme patendivoliniku nimele. Avaliku korraga vastuolus olevaks loetakse tähised, mis sekkuvad seadusevastasel viisil ühiskonnakorralduse süsteemi või on sisulises vastuolus üldtunnustatud heade kommetega. Et sisemuses olevad mürsud kindlasti plahvataksid ja terasmasin tükkideks lendaks, olid mürsukastidel kaaned pealt võetud. Kui volikirjas näidatud patendivolinikku ei ole riiklikku patendivolinike registrisse kantud, loetakse volikiri kehtetuks ning registreerimistaotlust vastu ei võeta. Tanki elulugu on huvitav ja kirjeldamist vääriv – sõjamasin on kohtunud ameeriklastega Elbel, näinud ära sõja lõpu Saksamaal ning pärast seda valvas Elva tankipolgus „suure kodumaa rahu”.

TÄHTAJALISE ELAMISLOA TAOTLUS

. Eesti Vabariigis üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas nende omanik on nad registreerinud või mitte, teiste isikute nimele ei registreerita. Värvide loetelu  Kui esitatakse värvinõue, näidatakse see ära vastavat ruutu märgistades, kusjuures värv või värvikombinatsioon märgitakse sõnadega. Patendivoliniku andmed on ees- ja perekonnanimi, büroo täielik nimi, aadress, telefoni ja telefaksi number ning patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus patendivolinike registris. Kuid tankil vedas järjekordselt, sest granaat kukkus kahe metallist mürsukasti vahele ning tankis olnud lahingumoon ei plahvatanudki. Kui kõigi registreerimistaotluses märgitud taotlejate elu- või asukoht on välisriigis, peavad nad Patendiametiga registreerimistaotluse menetluse asjade ajamiseks volitama enda esindajaks patendivoliniku. Kui volikiri puudub, peab patendivolinik esitama volikirja kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates. Kuigi juhuslikult tuli maapõuest välja tanki kahur, ei soovi praegune kinnistu omanik sõjamasina kättesaamiseks hoonet lammutama hakata. Kui prioriteedinõuet tõendavad dokumendid ei ole esitatud registreerimistaotluses, esitatakse need kolme kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise kuupäevast arvates. Kahjuks peatas viimase arengu majandussurutis, mis sundis muuseumile raha lubanud investoreid paremaid aegu ootama. Allkiri peab sisaldama ees- ja perekonnanime, olema loetav või suurtähtkirjas deðifreeritud. Lühendite kasutamisel tuleb esitada nende tähenduse selgitus. Kaubamärgi registreerimise avaldusele kirjutab alla taotleja või volituse olemasolul patendivolinik. Lisaks teab mees rääkida, et sellel tankil puudub mootor, kuid on olemas käigukast. Tanki järvest välja toonud sõjaajaloo klubi Otsing juhi Igor Sedunovi andmetel tegid trofeemasina uued peremehed tankile minemalennanu asemele uue luugi. Allkiri peab olema loetav või suurtähtkirjas deðifreeritud. Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga "Tõlke õigsust kinnitan" ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga. aasta pealetungi ajal Narva jõkke uppunud, sealt hiljem välja tõmmatud, korda tehtud ning postamendile pandud. Kuid on teada, et maasse kaevatud tanke kasutati pärast Teist maailmasõda näiteks Tartu Veski territooriumil ankrutena sõjatules viltuvajunud viljahoidla püstitõmbamiseks. aprilli purustati tank tugevajõulise lõhkeainega. Kinni kiilus vaid põhjaalune avariiväljapääsu luuk. Kui füüsilise isiku elukohaks võib samaaegselt lugeda kohti eri riikides, siis märgitakse elukohaks koht riigis, kelle kodanik isik on. Iga paberilehte kasutatakse püstformaadis ja ainult ühelt poolt. Kui üheaegselt on esitatud nii ühise esindaja kui ka patendivoliniku andmed, loetakse taotleja esindajaks patendivolinik. Sõnamärki ei ole lubatud esitada käsitsi kirjutatuna ega masinakirjas. Teise isiku perekonnanimi või portree ei ole registreerimist takistav asjaolu siis, kui see ilmselgelt puudutab kedagi, kes on ammu surnud. Kui välisriigis elu- või asukohta omav isik esitab registreerimistaotluse ise, peab ta kaubamärgi registreerimisega seotud asjade edasiseks ajamiseks volitama patendivoliniku. Seetõttu olid tornile, soomusplaadi esi- ning tagaosale joonistatud Saksa ristid. Meri reisikirjaga "HÕBEVALGE", on kaubamärgina registreeritav juhul, kui taotleja esitab hr.

Eksponendile – Eesti Näitused

. Aga ministeeriumis hakati kartma, et täiesti töö- ja lahingukorras rasketank võib ebapiisava valve tõttu kõvasti probleeme tekitada ning seetõttu jäigi JS saamata. Kauba või teenuse liigi, kvaliteedi, hulga, omaduste ja hinna andmeid sisaldavaid tähiseid, mis koosnevad üksnes tähtedest, numbritest ja märkidest, ei registreerita kaubamärgina. Pärast Ungari sündmusi meie loo ühte peategelast enam Elva tankipolku tagasi ei toodud, vaid viidi koos teiste Elva tankidega Kaliningradi. Tõlk peab valdama originaaldokumendi keelt ja eesti keelt ning olema erialavaldkonnas kompetentne. Selle tanki tee viis Aegviidu polügoonile, kus see purustati täielikult kahuritule sihtmärgina. Eesti Vabariigis asukohta omava juriidilise isiku allkiri kinnitatakse pitseriga. Edasivolitamise korras võib volikirja välja anda juhul, kui algvolikirjas on antud edasivolitamise õigus.

Dokumendilehe veeriste mõõtmed on järgmised. Kui kollektiivkaubamärgi taotlemisel ei ole kollektiivkaubamärgi põhikiri saabunud registreerimistaotluse saabumise kuupäevaks või kahe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise kuupäevast arvates, siis registreerimistaotlust vastu ei võeta. Kuupäevata volikiri loetakse kehtivaks Patendiametisse saabumise kuupäevast. Moraaliga vastuolus on tähised, mille kaubamärgina avaldamine või kasutamine solvab inimväärikust. Kui taotlejad ei ole ühist esindajat kaubamärgi registreerimise avaldusse märkinud või teda hiljem volitanud, loeb Patendiamet ühiseks esindajaks kaubamärgi registreerimise avalduses esimesena märgitud taotleja. Ka torni ei saanud pöörata, sest seegi keevitati kunagi korpuse külge kinni. Peab veel mainima, et see tank on ikka ühes mürsukindlas õnnesärgis sündinud, sest kuigi ta osales tõsistes lahingutes, ei saanud see ühtegi märkimisväärset tabamust. See masin asus nõukogude ajal Sindi lähedal betoonalusel. See masin on õnneseen, sest tank oleks võinud omaenese mürskude plahvatuse läbi vähemalt kahel korral tükkideks lennata. Kui kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kindlas värvikombinatsioonis, peab kaubamärgi reproduktsioon olema värviline. Ühise esindaja volitamiseks registreerimistaotluse menetluse käigus või ühise esindaja muutmiseks esitavad taotlejad ühise volikirja. Prioriteedinõuet tõendavate dokumentide tõlge eesti keelde esitatakse Patendiameti nõudel registreerimistaotluse menetluse käigus. See ilma mootori, istmete ja juhtimisseadmeteta sõjamasin seisis postamendil suhteliselt lühikest aega, sest avaliku arvamuse ja Valga maakonna volikogu survel viidi see Metsa tänava sõjaväeossa. Riigilõiv tasutakse panka Patendiameti riigilõivude arvelduskontole. Edasivolitamise korras väljaantud volikirjas märgitakse kohustuslikult algvolikirja allakirjutamise koht ja aeg, algvolikirja saanud patendivoliniku ja edasivolitatud patendivoliniku ees- ja perekonnanimi. Registreerimistaotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu. Tõrsi väitel on tema muuseumis olev tank lahingutes kaks korda väga valusalt pihta saanud. Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress. Taotleja peab tagama, et Patendiametil oleks võimalik kindlaks teha, millise registreerimistaotluse juurde riigilõivu tasumist tõendav dokument kuulub. Kollektiivkaubamärgi taotlemisel lisatakse registreerimistaotlusele kollektiivkaubamärgi põhikiri. Avaliku korra ja moraaliga vastuolus olevaid tähiseid ei registreerita kaubamärgina. Dokumentide tekst esitatakse masinakirjas, trükimenetlusel või mõnda muud tehnilist meetodit kasutades. Üldjuhul esitatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument iga registreerimistaotluse jaoks eraldi. Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt katkend- või punktiirjoonega. Kaubamärgi eristusvõime on otseselt seotud kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse. Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse Patendiametile eesti keeles. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme registreerimistaotluse esitamise eest, märgitakse riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile iga registreerimistaotluse kohta registreerimiseks esitatud kaubamärgi nimetus ja tasutud riigilõivu suurus. Kuid vandaalide tõrjumiseks keevitati sissepääsud uuesti kinni. Kui prioriteedinõue on esitatud mitme varasema registreerimistaotluse alusel, lisatakse kõigi nende registreerimistaotluste kohta prioriteeti tõendavad originaaldokumendid. Sealt Heino Prost selle paljureisinud ja huvitava ajalooga eksponaadi oma sõnul surmasuust ära päästiski. Kaubamärgi võib registreerimiseks esitada nii must-valgena kui ka värvilisena.

KAUBA­JA TEENINDUSMÄRGIREGISTREERIMISETAOTLUSEDOKUMENTIDE.

. Andmete esitamiseks on lubatud kasutada nime- ja aadressitemplit, kui see sisaldab kõiki nõutavaid andmeid. Äravahetamiseni sarnasteks loetakse kaubamärke, mis jätavad sama üldmulje või tekitavad assotsiatsioone, mistõttu keskmine tarbija ei pruugi neid tavalise tähelepanelikkuse juures eristada. Konventsiooniprioriteeti võib taotleda ka mitme varasema registreerimistaotluse alusel. Hilisematest taotleja andmete muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile. Üldtuntuks loetakse kaubamärki või kauba markeeringut, mis on tuntud Eesti Vabariigi üldsuse hulgas või kaupa või teenust tarbivates sihtrühmades ning mis assotsieeruvad kindla tootega ja pärinevad kindlalt ettevõtjalt. Kui kohale jõuti, oli kõik vajalik tükeldamiseks juba valmis pandud. Taotleja esitatud volikiri peab olema sel juhul legaliseeritud välisriigis asuvas Eesti Vabariigi konsulaaresinduses. Taotleja võib lisada registreerimistaotlusele muid dokumente, mida ta vajalikuks peab. Sellised kaubamärgid on näiteks "Tallinna Kaubamaja", "Õhtuleht". Mihkel Päärde on mees, tänu kellele see sõjamasin Eestimaale tagasi toodi. Valga Isamaalise Kasvatuse muuseumi eestvedaja Meelis Kivi ja mitmete teiste asjatundjate arvates oli see intsident organiseeritud N. Kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu ja kaubamärgi registreerimise avaldusele on alla kirjutanud patendivolinik, siis peab ta registreerimisetaotluse dokumentidele lisama oma volitust tõendava volikirja. Elvas aega teeninud tankistidele öeldi, et sõidetakse õppustele. Liidu eriteenistuste poolt, tekitamaks pingeid eesti- ja venekeelse elanikkonna vahel. Kui taotleja on juriidiline isik, tuleb märkida ka allakirjutanud pädeva ametiisiku ametinimetus. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad või patendivolinik. Võõrkeelse dokumendi tõlge peab vastama originaaldokumendile ja olema korrektses eesti keeles. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni alusel prioriteedinõude esitamisel lisatakse registreerimistaotluse dokumentidele esmase registreerimistaotluse vastuvõtnud patendiameti poolt taotlejale välja antud prioriteeti tõendavad originaaldokumendid. sümbolit või sümbolielementi, on taotlejal õigus oma kaubamärgi koosseisus kasutada ainult juhul, kui tal on selleks pädeva organi või ametiisiku kirjalik nõusolek. Seda tunnistavad keevitusarm korpuse paremal küljel ning esiosa soomusele lisatud suhteliselt suur terasplaat. Kuigi Sindi-Lodja postamenditankil puudus mootor, on Tõrs selle hiljem muretsenud ja sõjamasina seadnud sõidukorda – tank on osalenud isegi filmivõtetel. Kaubamärgi registreerimise avaldus esitatakse ainult eesti keeles. Pangaülekandega tasumisel märgitakse maksedokumendi number ja kuupäev vastavalt lõivu tasumist tõendavale dokumendile. Isikud, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, võivad registreerimistaotluse esitada Patendiametile ise või patendivoliniku kaudu. Praegu asub see tank ühe hiljem ehitatud hoone all. Näiteks on Mozarti nimi ja portree registreeritavad kompvekkide kaubamärgina. Kui registreerimistaotluses sisalduv dokument on esitatud võõrkeeles, lisatakse sellele eestikeelne tõlge, kui juhendiga ei ole sätestatud teisiti. Kui volikirja ei ole esitatud kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates, loetakse registreerimistaotlus tagasivõetuks. Lahti oli vaid põhja all paiknenud luuk, mille kaudu pääses Tõrs esimest korda tanki sisemust uurima. Tänu lintidele näeb sõjamasin ebaharilikult lustakas välja. Värvikirjeldus peab olema vastavuses reproduktsioonil kasutatud värvidega. Kokku panduna saab see olema Eesti parimas korras tank. Lahingumoon hävitati, sest „parim enne” oli juba üle poole sajandi tagasi läbi saanud. Kaubamärgiga viidatud teenuste pakkumise ja osutamise all mõeldakse teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele suunatud tegevust, näiteks ehitus-, remondi-, side-, transpordi-, kindlustus-, turismi- või infoteenuste pakkumist ja osutamist

Märkused