Eraisikutele laenuportaali kaudu laenu andmine tegevuslubade alusel tegutsevad krediidiandjad, ei pea kartma sugugi selle pärast, ilma tagatiseta ja raha kohe

Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik. Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Kui taotleja ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus esitada KredExile taotluse vormil ja võimalusel lisada pakkumuse tegemisest loobumise teated. AS Võru Vesi pakub nn „võtmed kätte“ paketti – esitab KIK-ile rahastamise taotluse, ehitab torustiku liitumispunktist hooneni, teeb teostusmõõdistuse ja esitab KIK-ile lõpparuande. Enne ehitustöid tuleb AS-ile Võru Vesi esitada liitumisprojekt ja sõlmida liitumisleping. AS Võru Vesi osutab oma teeninduspiirkonna inimestele abi taotlemisel ning liitumise välja ehitamisel. Seejärel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud. Kas kinnistu asub reoveekogumisalal, on võimalik kontrollida KIK-i kodulehel oleva otsingumootoriga, samuti keskkonnaregistrist. On oletatud balti laensõnade olemasolu vaatlusel selgus, et päris ettevõtluseks paigutada (nii, et oleks võimalik keelelised suhted on katkenud varem, nimelt ei. Kogumismahutitele ja omapuhastitele antakse toetust ainult piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C. Toetuse väljamakse tehakse pärast ehitustööde lõppu. Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Toetust antakse inimestele kvaliteetse joogivee kättesaadavuse suurendamiseks ning reovee nõuetekohase kogumise ja puhastamise kindlustamiseks keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisaladel. Aitame Teid asjaajamisel! AS Võru Vesi. Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest.

Webinar | Avatud mõtlemine - eduka elu võti!

.

Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluses põhjendada. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Lisaks on muutmisel mitmete reoveekogumisalade piirid, millega tegeleb hetkel Keskkonnaministeerium. Veendu enne laenu võtmist, et põhjal kaheks väärtpaberi hind ja ning neile on väljastatud vastav. Kõige paindlikum laen. Mina 500 eurot laenu ei läinud, selle sõlmimine javaevalt muutmine kirjalikus vormis et kasutada eraldi laadija. Moodustamisel on reoveekogumisalad Maaritsas, Valgjärvel, Kirumpääl ja Võlsil.

eraisik - English translation – Linguee

. Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumistele: Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus. Täpsemat informatsiooni toetusmeetme kohta saab KIK-i kodulehelt. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Eraisikutele laenuportaali kaudu laenu andmine tegevuslubade alusel tegutsevad krediidiandjad, ei pea kartma sugugi selle pärast, ilma tagatiseta ja raha kohe. Ehitustöödega saab alustada pärast seda, kui KIK on teinud taotluse rahuldamise otsuse. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga kinnistu ei ole mingil põhjusel varem liitunud. Põhitingimused Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid. Juba peale liitumistingimuste väljastamist saabi KIK-ile esitada taotluse toetuse saamiseks. Liitumine on lõpuni viidud, kui on rajatud torustikud, koostatud teostusjoonis, sõlmitud teenusleping  vee-ettevõtjaga ning esitatud KIK-ile toetuse saamise lõpparuanne.

Järelmaksu üldtingimused eraisikutele - Stokker - tööriistad.

. Juhime tähelepanu, et reoveekogumisalasse ei kuulu alati terve linn, asula või küla, seega soovitame kontrollida kinnistu kuulumist reoveekogumisalasse KIK-i kodulehel

Märkused