Hiljuti ühines ülikool euroopa suurandmete väärindamise ühendusega ning plaanis on teaduse ja hariduse eestvedajana sammas, mille 240 laen püsib eesti ühiskonn

Küll aga on märgatav, et naiste hariduseelisega riikides on soovõrdõiguslikkust väärtustavad hoiakud, ehkki põhjuslikku seost kahe nähtuse vahel käesoleva artikli põhjal autorid välja ei saa tuua. Lisaks peeti ka mõned metodoloogilised ettekanded. Ettekande pealkiri "Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevahelised ja põlvkonnasisesed efektid". Anti ülevaade EDK teadustegemistest ja tulevikuplaanidest. Luule Sakkeus ja Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist. Anti ülevaade Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE andmebaasi erinevatest osadest ja nende kasutusvõimalustest uurimistöö läbiviimiseks: majanduse, terviseteaduste ja psühholoogia, sotsiaal- ja rahvastikuteaduste ning sotsiaaltöö valdkonnas.  Eesti demograafia keskuse vanemteaduri ametikohale kandideeriva Michel Poulaini loeng teemal "The quest for the determinants of exceptional human longevity". Sakkeus „Sotsiaalvõrgustike ja tegevuspiirangute roll elulemuse T. Analüüsitulemused põhinevad EU-SILC-i kogu Euroopat hõlmaval andmestikul.

Greifswaldi ülikool – Vikipeedia

. läbi kursuse Rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid. Kursusel tutvustatati rahvastiku prognooside koostamise üldpõhimõtteid ja metoodilisi võtteid ning anti praktilisi juhiseid eri tüüpi prognooside koostamiseks ja interpreteerimiseks. Rahnu tõdes, et toimunud muutused on seotud rahvastiku demograafilise nüüdisajastumisega. Räägiti koostööst teiste kõrgkoolide ja keskustega ning arutleti uute võimalike projektide ja nende rahastuse üle. Põhjamaade demograafia sümpoosion toob kokku Põhjamaade regioonist pärit rahvastikuuuringute teadlasi, üliõpilasi ning teisi eksperte. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“ esitlus. aastani suhteliselt piiratud ja lünklikud. septembril toimunud EL sotsiaalkaitse komitee istungil modereeris EDK vanemteadur Lauri Leppik pikaajalise hoolduse teemalist arutelu. Just väikesed ja keskmise suurusega piirkonnad on eriti tundlikud rahvastiku muutuse osas ning see teave tuleks alati kaasata planeerimisotsustesse. toimus EDA aastalõpu ettekandekoosolek, teemaks "Demograafiline nüüdisajastumine Eestis" Ettekande tegi EDK nooremteadur Mark Gortfelder. Instituudi direktori professor Peeter Normaku sõnul on liidu liikmeks astumise eesmärgiks TLÜ Informaatika Instituudi soov tihendada koostööd IKT-firmadega informaatika-alaste õppekavade arendamisel ning teadus- ja arendustegevuse laiendamisel. Nende hulgas, kes seda on suutnud, kohtab väga erineva sotsiaalse heaolumudeli järgi toimivaid riike. Seminari teises pooles räägiti integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana. Vajadused ja püüdlused on inimestel ikka samad, ajaga saab muutuda vaid pealispind ja pakend. „Helmes on Balti riikide juhtivate tarkvara eksportijate hulgas. Teisel päeval pärast koosolekut juhendasid osalejaid Otepää seeniorsportlased Tehvandi discgolfi rajal. Postmodernsetes ühiskondades pikeneb oodatav eluiga igal aastal paari kuu võrra. Hiljuti ühines ülikool euroopa suurandmete väärindamise ühendusega ning plaanis on teaduse ja hariduse eestvedajana sammas, mille 240 laen püsib eesti ühiskonn. Samuti aitas töö paremini mõista Eesti asendit kõnealuste arengumuutuste kontekstis. Teemad käsitlevad sündi ja surma mõjutavaid tegureid nii minevikus, olevikus kui tulevikus, abielušansse ning laste lahkumisi ja taastulemisi vanematekodust. Euroopa sotsiaalõiguste samba ühe printsiibina peaks igaühel olema õigus kvaliteetsetele ja taskukohastele pikaajalise hoolduse teenustele. Katrin on ise oma teemadele edukalt raha taotlenud ning  ta lootab et ka Merikese tutvustatud Gender.Net.Plus projekt rahastuse saab. Tervitustega astusid üles Eesti Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe, Läti Ülikooli endine prorektor prof. Nendes Euroopa perekondades, kus naine on kõrgemini haritud kui mees, toob naine suurema sissetuleku perre. Ettekanne põhineb Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni aastakonverentsil tehtud presentatsioonil ja ajakirjale European Journal of Ageing valmival artiklil Sakkeus, L., Abuladze, L., Santacroce A. sajandil kujunes Greifswaldi ülikoolist oluline uurimiskeskus, mille tegevusalad laienesid veelgi Weimari vabariigi ajal. Vananev rahvastik lõhub tasakaalu aktiivsete ja mitteaktiivsete inimeste vahel. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ e-teadusraamatukogu keskkonnas ETERA. teoksil. Toimuvad teadusartiklite arutelud ja räägitakse teoksilolevatest projektidest. Samuti arutleti ka uute suundade üle uurimisteemaks. Eluea ülempiiri puhul aga tekib küsimus, kas loodus on inimelule seadnud maksimumvanuse või kui palju on võimalik noorendavate protseduuridega eluiga pikendada. Meeskonda võõrustas Eesti Maanteemuuseum, kes suvisel hooajal püüab giididena kasutada ka kohalikke mehi. veebruaril  Läti Ülikoolis nende iga-aastasel teaduskonverentsil.  Ettekanne tehakse sessioonil "Population development and demographic policy challenges". Greifswaldi eraldi ülikooli rajamiseks tegi enim pingutusi Rostockis õppinud Greifswaldi bürgermeister Heinrich Rubenow, kes kaasas ettevõtmisse ka Pommeri hertsogi Wartislaw IX ning Cammini piiskopi Henning Iveni. Tarbimislaenud tavaliselt ei vaja ka eraldi tagatist, piisab sissetuleku tõestamisest miinimumpalga piires. detsembrist tööle uus järeldoktor Katrin Schwanitz, kes aitab kaasa demograafia ja sotsioloogia suuna ühildamisele. Projekti käigus luuakse kaks uut andmebaasi, avaldatakse arvukalt teadusartikleid ning panustatakse teadmuspõhisesse poliitikakujundamisse. Tema uurimistöö teemaks on “Family Living Arrangements in Young Adulthood: Cross-National Comparative Analyses”, mis uurib perede leibkonna mustreid noorte täiskasvanustumise teel erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Töös vaadeldud Ida-Euroopa riikide kogemus võimaldas täpsustada koosellumust puudutavaid teoreetilisi seisukohti, mis seni on valdavalt tuginenud Lääne-Euroopa ainesele. Oponendid on Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kooli professor Emily Grundy ja Helsinki Ülikooli vanemlektor Elina Einiö. Kasutusel on nii kvantitaiivsed kui kvalitatiivsed meetodid ning koostööd tehakse partneritega üle maailma. Abstract Michel Poulain, Anne Herm. aastal, kui Pommeri hertsog Philipp I taasavas selle luterliku ülikoolina, selle sissetulekute tagamiseks andis hertsog ülikoolile sekulariseeritud Eldena kloostri valdused ja tuluallikad. Kogumik on kättesaadav  SIIT. Kuna ilma tagatiseta laenamine on laenuandja jaoks suhteliselt riskantne tegevus, siis on laenusummad pigem väiksemad, laenuperiood suhteliselt lühike ning laenu. juunil toimus Tartus Biogerontoloogia teabepäev. Selle ja järgmise nädala demograafiaga seotud üritused Riias  ja Tallinnas  tõukuvad osaliselt tema pärandist. - Mark Gortfelder          Eesti kesk-ja vanemaealiste lähivõrgustike muutused ja tervis - põlis-ja välispäritolu rahvastiku võrdlus. Ettekande teemaks oli "Vanemaealiste lähivõrgustikud ja igapäevategevuste piirangud: Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku võrdlus".

Mare Roosileht: uue ülikooli loomine Narva on absurdne.

. Paari põlvega ei ole meie olemuses toimunud põhimõttelisi muutusi. Kogutud andmete põhjal on koostanud soovitused kolmanda sektori orgaisatsioonidele ning kohalikele omavalitsustele. Doktoritöö juhendajad: Tallinna Ülikooli juhtivteadur Allan Puur ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Martin Klesment. Living arrangement trajectories and extreme longevity. Ühiskonnale ei ole need muutused sugugi vähem olulised. EL sotsiaalkaitse komitee arutelu keskendus pikaajalise hoolduse teenuste kvaliteedi mõõtmisele, tagamisele ja parandamisele. - Lauri Leppik Partnership Formation and Dissolution in Eastern Europe. aasta teadustegevustest ja vaeti uute projektide algatusvõimalusi. Keskuse juht Luule Sakkeus tõstis aga esile Katrin Schwanitzi, kes tegi suveseminari kõige süsteemsema ettekande. Naiste hariduseelise mõju sündimustulemitele ei ole veel põhjalikumalt uuritud, seega ei saa nende nähtuste omavaheliste seoste kohta järeldusi teha. - Tiina Tambaum            Ülevaade Arenguseire Keskuse uurimisprojektist "Tuleviku eakate rahaline heaolu" : analüüsid ja stsenaariumid. Kiirlaenude maksegraafikud on annuiteetgraafikud, mille eriti kõnekeeles, kuigi tegelikult ei laenutaotluse ülevaatamist sinu kontole ja soetamiseks (tarbimislaen). Gerontoloogia õpik ilmus ka E-raamatuna. "Tean ja ei tunne" on võistkondlik mäng, mille kaudu tuua välja sarnasusi pensioni- ja gümnaasiumieas inimeste vahel. Toimusid teadusartiklite arutelud ja diskussioon Demograafia ainete sisu üle ÜTI õppekavades. changes in fertility patterns" Valmis esimene eesti autorite koostatud kõrgkooliõpik vananemisest Viimasel sajal aastal on inimeste keskmine eluiga jõudsasti kasvanud, järjest rohkem inimesi elab täis bioloogiliselt võimaliku eluea ega sure enneaegselt. Katrin oli mõelnud mitmes liinis oma uurimisteema edasiarenduste peale ning demonstreeris südikalt tulevasi koostöövõimalusi Barcelona ja Southhamptoni Ülikooliga. Juris Krumins, Soome Rahvastikuinstituudi ja Rändeinstituudi endine direktor Ismo Söderling ja paljud teised.  Eesti pinnalt on rahvastikuteadusele olulisi saavutusi võrsunud läbi sajandite. "Meile on see nii tunnustuseks kui võimaluseks, sest rahvusvahelised võrdlusuuringud aitavad kõige efektiivsemalt mõtestada ka Eesti kogemust ning tõhustavad siinset ekspertiisi poliitikamõjude hindamisel,” selgitab Luule Sakkeus. - Luule Sakkeus; Allan Puur Mixture cure model. Üldise paranenud haridustasemega on kaasnenud hariduslõhe teisenemine naiste kasuks ehk üha rohkem naisi on paremini haritud kui mehed. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas. Seal õppisid ja töötasid paljud Rootsi haritlased, neist üks olulisimaid oli filosoof Thomas Thorild.

Sündmused | Tallinna Ülikool

. - Leen Rahnu; Allan Puur Explaining fertility decline in Finland: planned contribution to NEFER project in Turku. Kauem elamine tähendab pikemat tööturult lahkumise järgset aega, mis küll tingimata ei tähenda rohkem ülalpeetavana elatavaid aastaid, kuid ilmselt üksi elatavaid aastaid, eriti naistel. Tutvuti ka septembrist alustava uue doktorandiga, kes hakkab uurima vanemaealiste materiaalset käekäiku. teoksil. Toimusid teadusartiklite arutelud ja räägiti teoksilolevatest projektidest. Oponendid: Norra Arktika Ülikooli professor Gunnar Thorvaldsen ja Cambridge'i Ülikooli lektor Alice Reid. Vaata lähemalt  Dotsent Kai Saksi toimetatud õpikut esitletakse Tartu ülikooli kliinikumi A. - Luule Sakkeus, TLÜ Eesti Demograafia keskus Vanemad naised ja mehed Eesti eri regioonides: majanduslik ja tööturu alane olukord. Kolmas puudutab IT-sektori ettevõtete ärieetika ja sektori maine küsimusi,“ rääkis Pillesaar. - Merike Sisask; Katrin Schwanitz Kogemused tööst kirjandusallikatega viitahaldustarkvara kasutades. „Esimene neist on ühine eksporditegevus.   Uurija viibis Eestis Humeria programmi vahendusel. / Pedagogy for demography. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS- Euroopa maadest“. Eestist osaleb projektis veel Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras. Esialgu oli ülikoolis neli klassikalist teaduskonda: teoloogia-, filosoofia-, meditsiini- ja õigusteaduskond. Koostöös teiste Põhjamaade demograafidega kirjeldab professor Andersson viimaseid sündimusarenguid põlvkonna- ja perioodnäitajate alusel. Statistikaametile anti üle rohkem kui kümne TLÜ ja TÜ teadlase koostööna valminud lõppraporti. Arutleti küsimuse üle, kes ja kuidas panustasid näljaabisse, milline oli üldine näljapoliitika ning kui suur oli näljaohvrite arv. EDK vanemteadur Luule Sakkeus rõhutas oma ettekandes, et rääkides täna esilekerkivatest haavatavustest ühiskonnas unustame, et varsti tulevad nende asemele uued ning teadlaste ülesanne on neid märgata. See tulemus kinnitab paaride kohanemist muutunud olukorraga. Skandinaavia üliõpilased elasid selles saksa ülikoolis võrdlemisi isekeskis. „Et ITL ühendab suurt hulka Eesti juhtivaid IKT-firmasid, sealhulgas mitmeid, mis on saavutanud suurt edu ka rahvusvahelisel turul, siis koostöö lisaväärtuseks on firmade rahvusvahelise kogemuse kasutamine ülikooliõppe edendamisel,“ selgitas Normak. Otsides seoseid kriisimõjudega, leiame väga sarnaseid sündimusmustreid kõigist viiest Põhjamaast, kus just madalamad lapsesusjärjestused panustavad enim maade viimaste aastate sündimuslangusesse. Eestis käis "õppevisiidil" Läti sektoriülese koostöö ja ekspertide platvorm "Rahvastikuküsimuste keskus" koos Parlamendi demograafiakomiteega. Tiit Land, Eesti demograafia keskuse juhataja dr. Täpsem info projekti kohta SUDA kodulehel: www.suda.su.se.  Aset leiab Demograafia Keskuse teadusseminar, millel teadurid ja doktorandid esitlevad oma uurimistulemusi. Puur käesoleval aastal ka Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaalteaduste alal. - Michel Poulain Demograafia pedagoogika - õppedisain kursusele "Sissejuhatus ühiskonna vananemisse". Teemaks  moderniseeritud rahvaloendus Ameerika Ühendriikides  ja selle väljakutsed.  Loeng toimus inglise keeles ja kandis pealkirja „Using Surveys to Replace Censuses: The Successes and Failures of the American Community Survey in the United States”. Hertsog Philipp Julius kinkis ülikoolile talaari, mida rektor kandis pidulikel juhtudel ja millest loobuti alles hiljuti. Seekord esitas oma ettekande Liili Abuladze TLÜ EDK-st. Eesti kohta arvutatud prognoosivariandid näitavad, et tööealiste arv ja osakaal väheneb tulevatel aastakümnetel hoolimata sisserände ulatusest. sajandil Eestis aset leidnud näljahäda teemal.

Sel aastal on ITL-iga liitunud veel Skype Technologies OÜ, Regio AS, Aktors OÜ ning Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal. Greifswald on Rostocki järel vanuselt teine ülikool Läänemere ääres. Sellest lähtuvalt on üha olulisem pöörata tähelepanu vananemisega seotud erinevatele tahkudele. Esimesel päeval uurisid teadlased ja eksperdid üldisemalt, kuidas mõjutavad elukoha valik, töö ja pereelu lõimumist. Emaettevõtja põhiaruanded, mis on avalikustatud valiku, kas kajastada korteri ost kodulaenuga osalus tasumise tähtaeg on hiljem kui omakapitaliinstrumentide õiglastest. - Kersti Lust Socio-demographic differences in material deprivation in the macroeconomic context. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused

Märkused