Hüpoteegisumma seatakse tavaliselt veidi suuremaks kui laenusumma, et tagada ka võimalikke intresse ja kõrvalnõudeid

Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud.

Hüpoteeki ei tasu karta - Kinnisvarauudised -

. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Kuigi palgapäevalaenud paistavad näiliselt odavad, on tegemist ühe kalleima laenuliigiga, mille aastane võib ulatuda sadadesse protsentidesse. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Maastikuratta soovitaks valida inimesel, kes universumi kuidas saada kodulaen võimalikult väikse sissemaksuga küik protsessid, asjad või l suurusjärgus. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Seetõttu kaasatavad müüja ja ostja näiteks hüpoteegiga koormatud kinnisasja müügiks tehingusse reeglina ka hüpoteegipidaja. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega.

Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Hüpoteegisumma seatakse tavaliselt veidi suuremaks kui laenusumma, et tagada ka võimalikke intresse ja kõrvalnõudeid. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Hüpoteegiga võib tagada mistahes isikute mistahes kohustusi, kaasa arvatud selliseid, mis võivad tekkida tulevikus. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Hüpoteegi seadmist ning hüpoteegiga tagatavate nõuete määramisel on soovitav olla ettevaatlik ning tingimused ja nende tagajärjed hoolikalt läbi mõelda. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Sõltuvalt sellest, kuidas rahastab ostja kinnisasja ostu, võib olla otstarbekam hüpoteegi lõpetamise asemel see hoopiski loovutada ostja laenuandjale või kui ostja peaks kasutama müüjaga sama laenuandjat, siis muuta vaid hüpoteegiga tagatavaid nõudeid. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel.

Hüpoteek -

. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Kõige madalama intressiga kiirlaenud. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Fikseerimata intressimäär muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida

Märkused