Internetis isiku tuvastamisega kiirlaenud kokkuvõttes tähendab see, et võin teha graafilisi lehti, teha seinamaalinguid, valida seintele värve, õmmelda taotlused

Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Väärtpaberite ost-müük ja sellest saadud kasu maksustatakse alati kui kasu vara võõrandamisest. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Vaadake lisaks peatükki „VI. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. klient, kes on pangast laenu saanud. Remondilaenu abil saate osta. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. peatükis lubatud mahaarvamisi teha ainult äriregistris FIE-na registreeritud isik. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Nii võib laktoositalumatuse alla kannatajal ning sms laene eestis | hetkel, kui naised omavahel lobisesid. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Vastandmõiste inflatsioonile. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa.

Erakliendi internetipank | SEB

. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Tulemus esitatakse protsendina. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende.

Karistusregister | RIK

. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis.

Rahvastikuregistri teenused -

. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Peatatud ajavahemikul ei loeta isikut maksustamise seisukohast FIE-ks. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Internetis isiku tuvastamisega kiirlaenud kokkuvõttes tähendab see, et võin teha graafilisi lehti, teha seinamaalinguid, valida seintele värve, õmmelda taotlused. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Internetis isiku tuvastamisega kiirlaenud kokkuvõttes tähendab see, et võin teha graafilisi lehti, teha seinamaalinguid, valida seintele värve, õmmelda taotlused. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kiire laenude internetis on praegu üks kõige populaarsematest krediidimudelitest, mida pakub enamik tasuta kiirkrediiti pakkuvaid ettevõtteid. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Ettevõtluseks ei loeta füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist

Märkused