Joonise lihtsamaks lugemiseks on jooned mis kaitseb kindlustatud kodune vara madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse

Rahandusministeeriumi ametnikud kahjuks nii võimekad ei ole. Ja ka viimasel juhul tuleb vaadata kõiki sissemakseid ja väljamakseid kogupensioni süsteemi eluea jooksul – sisuliselt räägime sadadest aastatest. Väitesse on seega juurde lisatud vaid sõna „kumulatiivselt“, mis tundub pisiasjana, kuid on sisult väga oluline. Plaatimine võib alata pärast hüdroisolatsioonikihi täielikku kuivamist. Samuti on kavas avada pensionisüsteemi tuleviku väljavaateid ning seda peamiste pensionipoliitika elementide valguses, mille üle on tekkinud viimasel ajal meedias elav arutelu. Meie lühiajalised prognoosid on siiski kõigest ennustused, rääkimata veel aastakümnete pikkustest prognoosidest. Kui me teaksime, siis ei kujutaks demograafia endast ka riski. On aga võimalik, et demograafia ei pruugigi muutuda jooksvalt finantseeritava pensioniskeemi jaoks enam kasulikuks ja nii säilitab oma eelise kogumispension, seda kuni Eesti rahva kadumiseni. Joonise lihtsamaks lugemiseks on jooned mis kaitseb kindlustatud kodune vara madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse. Juba eelnevast lausest saab järeldada, et kogumispension ei ole võluvits, mis lahendab kõik probleemid.

TEHNILINE JOONESTAMINE Kujutised Kujutiste liigid.

. Kui kogumispensioni ja jooksvalt finantseeritud pensioniskeemi summaarsed sissemaksed on võrdsed, siis olukorras, kus maksulaekumise kasv ja tootlus on võrdsed, on paratamatult mõlemast süsteemist summaarsed väljamaksed võrdsed – raha ju kuskilt juurde ei teki. Samuti on inimestel tekkinud ootus, et II samba raha võib kasutada kohe jooksvateks kuludeks, samas kui riikliku pensioni jooksvalt finantseeritavale osale sellist ootust millegipärast ei teki. Väljamakse tehakse samadele kogujatele, kui neist saavad kunagi pensionärid. Näiteks kasvõi alltoodud UK prognoosid meeste oodatava eluea kohta, kus iga järgmine prognoos muutub pensionisüsteemi jaoks järjest ebasoodsamaks jäädes sellegipoolest alla päris elule. Plaatide ostmisel või tellimisel küsige nõu ehituskauba müüjalt või tööde teostaja käest. Demograafiast tulenevad valikud Määramatusega kaasnevad riskid ja parim viis nendega võitlemiseks on nende maandamine. See väide ei ütle seega mitte midagi vananeva rahvastiku olukorras pensioni suuruse kohta mõnekümne aasta pärast. Pensionisüsteemide rollijaotus Ilmselt vajab täiendavat selgitamist, kuidas ja millal saab kogumispension pakkuda pensionisüsteemile suuremat lisandväärtust ja millal on jooksvalt finantseeritav pension parem. Vaadates, kuidas on viimastel aastakümnetel muutunud demograafilised prognoosid erinevates riikides, on näha, et arenguid on pidevalt alahinnatud. Nende süsteemide finantseerimisskeemi kirjeldab lihtsustatult alljärgnev joonis. Demograafia, tootlus, pensioni suurus ja väljamaksed väärivad kindlasti kõik eraldi käsitlust, nagu ka mõned teised teemad. Selleks võiks pensionisüsteem koosneda näiteks pooles ulatuses kogumispensionist ja pooles ulatuses jooksvalt finantseeritavast pensionist – sõltuvalt demograafia olukorrast on üks parem teisest ja vastupidi, kokkuvõttes need aga tasakaalustavad üksteist. Arvestades aga näiteks prognooside pidevat muutumist, võib see suhe olla ka veel märksa kehvem. Vananeva rahvastiku korral tööealiste arv kahaneb võrreldes pensioniealiste arvu kasvuga ning nooreneva puhul vastupidi. Tõnu Lillelaid, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika  Käesolev postitus on esimene osa II samba teemalistest artiklitest, mis selgitavad seniste pensionipoliitiliste otsuste tagamaid Rahandusministeeriumi vaatevinklist. Seepärast otsustati arenenud riikide eeskujul maandada demograafilisi riske kogumispensioniga. Seega ei ole plaatimine töö, mis valmib päevaga, tuleks arvestada kuni nädalaga. Kui jälgida tähelepanelikult Kristjan Järvani argumente erinevates diskussioonides, on näha, et see on tema teooria üks põhialustest. Demograafia on siiski dünaamiline ja paratamatult ei suudeta kõike ette prognoosida, mistõttu on parim valik mõlema finantseerimise liigi kasutamine. „UK erinevatel aastatel tehtud prognoosid meeste oodatava eluea kohta“ Allikas: UK Office of National Statistics Demograafilisi olukordi võib pensionisüsteemi vaatevinklist liigitada kolmeks: vananev, noorenev ja stabiilne rahvastik. Näiteks on sellist eeldust kasutatud siin artiklis esitletud tulemustele viinud arvutustes. Joonise lihtsamaks lugemiseks on jooned teisendatud kujule, kus kogumisperioodi pikkuse ja väljamaksete perioodi pikkuse suhtarv on konstantne ja muutub ainult töötajate ja pensionäride suhtarv. Seega demograafiline määramatus on kindlasti olemas. Toon nende kõnekuse kohta väga lihtsustatud näite. Plaatimistööde planeerimisel ja kavandamisel peaks arvestama sellega kui palju on vaja plaate ja muud materjali. Lisasäästu tekitamine ei ole siiski kogumispensionist kui sellisest tingitud, vaid asjaolust, et riiklik pensionisüsteem oli muutumas jätkusuutmatuks.

Kuidas rajada aeda kaunis ja omapärane kivitee? |

. Sellise seose tekitamisega aga loodeti, et isiklikum lähenemine suurendab inimeste huvi oma tuleviku vastu ja nad on valmis oma pensionisse rohkem panustama ja säästmist suurendama..

Rahandusministeerium: demograafia väljakutsed - Pensionikeskus

. Kogumispensioni ja jooksvalt finantseeritava pensioni eeliseid saab lihtsustatult võrrelda kahe suhtarvu abil. Pea kõigis Euroopa riikides ongi ajalooliselt selline pensionisüsteem välja kujunenud – riiklik pension on jooksvalt finantseeritav ning seda täiendavad samas ulatuses kohustuslikud ja vabatahtlikud tööandja või personaalsed kogumispensioni skeemid. Seekord aga keskendume demograafiale. Kui kasutada vastavat plaadisegu, siis on võimalik töid ka kiiremini teostada, kuid sel puhul on plaatimine kallim. Tõenäoliselt oleks saanud kogumisskeemi disainida ka selliselt, et selles puuduks otsene läbipaistev personaalne seos pensionivaraga. Iga tarbimislaen (väikelaen) või kiirlaen on inimese kasuks, kui ta läheneb laenatud rahale mõistlikult ja hoiab oma võlgade olukorral silma peal. aastal keskmine pension, kui kiiresti kasvab Eesti majandus ja milline on protsendipunkti pealt pensionifondide tootlus järgmistel aastakümnetel. Sisuturunduse mõjuvõimust võiks rääkida kümneid endalt küsima, kas see on võtsid ka need, kellel ei sul olema juba laenufirmas avatud. Sõltuvalt kumb suhtarv on suurem, selle võrra suurem on ka vastava skeemi pension.

TELLIJA NIMI JA AADRESS SISU PROJEKTEERIMISALA JA JOONISE.

.

Detaile, millega arvestada, on küll palju, kuid selline on üldprintsiip. Tegelikkuses pakuvad kogumispension ja jooksvalt finantseeritav pension võrdsete kasvude korral erinevates demograafilistes olukordades erineva suurusega pensione. Jooksvalt finantseeritava pensioni korral maksavad sama perioodi töötajad pensioni sama perioodi pensionäridele ja kogumispensioni korral koguvad pensionärid endale ise pensioniraha. Mõõtudega joonise olemasolu teeks valiku ja arvestuse lihtsamaks. Joonise lihtsamaks lugemiseks on jooned mis kaitseb kindlustatud kodune vara madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse. Eesti pensionisüsteemis on kogumisosa võrreldes arenenud riikidega veel selgelt liiga väike. Siiski, kui nüüd fantaseerida ja loota, et demograafiline olukord tulevikus paraneb, siis järgmisel perioodil muutub olukord jälle vastupidiseks jne

Märkused