Juhul kui teil on huvi smsraha veebilehelt laenu võtta, siis lugege edasi, sest nüüd hakkame rääkima smsraha firmast laenu võtmise positiivsetest ja negatiivse

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED   Tallink töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele. Tallinki töötajad võivad teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kliendi rahulolu on Tallinki suurim prioriteet. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon, Soomes Tietosuojavaltuutettu, Lätis Datu Valsts Inspekcija ja Rootsis Datainspektionen. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Tallink isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. „KÜPSISTE“ KASUTAMINE   Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta tehnilist teavet, näiteks milliseid lehekülgi ja millises järjekorras kasutaja on külastanud. Tallink võib keelduda koopias andmete avalikustamisest või koopia esitamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi ning tarvitusele ei ole võimalik võtta vähem rangeid meetmeid. Tallink kasutab kaitsemeetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Need meetmed hõlmavad muuhulgas nõuetekohaseid IT, tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, pseudonümiseerimist ja anonüümseks muutmist. Juhul kui teil on huvi smsraha veebilehelt laenu võtta, siis lugege edasi, sest nüüd hakkame rääkima smsraha firmast laenu võtmise positiivsetest ja negatiivse. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID   Tallink töötleb isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil. Küpsised võimaldavad veebilehel mäletada andmesubjekti külastusega seotud teavet, nt eelistatud keelt ja muid seadeid. Tallink tagab, et isikuandmed korrigeeritakse esimesel võimalusel. Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud. Õigus kustutamisele ei ole absoluutne õigus ja seetõttu ei pruugi teie taotlus isikuandmete kustutamiseks tähendada, et taotluse saamise järel kõik teie isikuandmed kustutatakse. Koolituste ja koolitajate valikuga olen tegelenud aastaid, usun, et suudan ka Teid valikute tegemisel aidata. Kui eesmärgid, milleks Tallink isikuandmeid töötleb, ei vaja või ei vaja enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole Tallink kohustatud andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet hoidma, koguma või töötlema. Tallink kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Tallinki veebileht võib kasutada ka erinevaid jälitus- ja analüüsivahendeid, et koguda teavet, analüüsida ja mõõta veebilehe kasutamist või Tallinki kommunikatsiooni või reklaamide efektiivsust, nt kuidas Tallinki kommunikatsioon klientideni jõuab. Püüame vastata teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul. Andmekaitseametnik abistab Tallinkit isikuandmete kaitse nõuetele vastavuse tagamisel. Tallinkis isikuandmete kaitse kohta teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks korraldatakse teie isikuandmeid töötlevatele Tallinki töötajatele privaatsuskoolitusi. Õigus esitada vastuväiteid – teil on konkreetselt teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. PROFILEERIMINE JA TURUSTAMINE   Profileerimine tähendab Tallinkis isikuandmete mistahes kujul automatiseeritud töötlemist, mis hõlmab isikuandmete kasutamist selleks, et hinnata andmesubjektiga seonduvaid teatud isiklikke aspekte. Samuti võib Tallink olla kohustatud piirama isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui see ei ole Tallinkile enam vajalik, kuid teil on vaja andmeid selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikku nõuet. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Siiski on teil võimalik oma brauseri seadistusi seadistada, et brauser teid küpsiste saamisest teavitaks või nende aktsepteerimisest automaatselt keelduks. Mul on magistrikraad psühholoogias ja pedagoogikas, minu sügavam huvivaldkond on organisatsioonipsühholoogia. KAITSEMEETMED   Tallink hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsed ja kaitseb klientide ja töötajate isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate IT turvameetmete rakendamisega. Õigus töötlemise piiramisele – selle õiguse kasutamisel võivad andmesubjektid Tallinki poolt isikuandmete töötlemise „blokeerida“ või keelata. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie taotlust rahuldada. Tallink säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Samuti võite pöörduda Tallinki poole ja küsida, mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme, kui see jääb teile ebaselgeks või kui teil on meile lisaküsimusi. Võimalikult väheste andmete kogumine Tallink annab endast parima tagamaks, et Tallinki poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga. Õigus nõusolek tagasi võtta – kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse Tallink Grupi veebileheküljel. Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulisi huvisid. Me hoiame alles ka eelmised Privaatsuspoliitika versioonis. Õigus parandamisele – kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks või korrigeerimiseks Tallinki poole. Võite paluda ka oma puudulike isikuandmete täiendamist. Rohkem teavet küpsiste kohta leiab Tallinki küpsistepoliitika lehelt: www.tallink.ee/kypsiste-poliitika. Näiteks teile Tallinki uudiskirja saatmiseks küsib Tallink kõigepealt teie nõusolekut uudiskirjade saamiseks ja kui te olete sellega nõustunud, loetakse teie nõusolek õiguslikuks aluseks teile uudiskirja saatmiseks. Nii saate ise otsustada, kas olete küpsiste vastuvõtmisega nõus või mitte. Selleks kirjuta aadressile privacy@tallink.com. Selle tulemusel võib Tallinkil olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda. Minu haridus on samuti seotud inimeste arengu toetamisega. Näiteks kui Tallink saadab teile erinevaid pakkumisi sisaldava uudiskirja ja te ei soovi neid tulevikus enam saada, siis on teil alati võimalus selliste pakkumiste saamisest loobuda. Sama võib ette tulla siis, kui me peame vastavaid andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress. Juhul kui teil on huvi smsraha veebilehelt laenu võtta, siis lugege edasi, sest nüüd hakkame rääkima smsraha firmast laenu võtmise positiivsetest ja negatiivse. Tallink võib klientidele saata või esitada Tallinki kodulehel oma või oma tütarettevõtete teenuste reklaame, klientide rahulolu küsimustikke oma teenuste kvaliteedi parendamiseks või teiste äripartnerite pakkumisi. Tallink võib töödelda teie isikuandmeid teie alusel. Tallink püüab teid isikuandmetest võimalikult palju teavitada. Tallink teeb kõik mõistliku tagamaks, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide eesmärkidel. Andmesubjekti ligipääs – teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja täiendavale teabele, mida Tallink töötleb. Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul lõpetab Tallink isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Tallinkil on mõjuvad õigustatud põhjused isikuandmete töötlemiseks. Tallink töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud teie isikuandmeid töödelda. Näiteks töötleb Tallink teie isikuandmeid arveldamise eesmärgil, kui te kasutate meie ettetellimise teenust, et täita teiega sõlmitud leping ja tarnida teile teie poolt tellitud kaubad. Näiteks kui olete broneerinud meiega reisi, saame pärast reisi saata teile kliendi rahulolu küsimustikke, et oma teenuse kvaliteeti parendada. ÕIGUSLIKUD ALUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS   Tallink töötleb isikuandmeid erinevatel õiguslikel alustel, mis on toodud järgnevalt. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja vastamiseks kuluvat aega täiendava kahe kuu võrra pikendada. Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist. Tallinki andmekaitseametnik on andmesubjektidele kontaktisikuks, kui neil on päringuid ja/või küsimusi seoses isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemisega Tallinkis. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Olen käivitanud Äripäeva Koolituskeskuse ja Rocca al Mare Koolituskeskuse ning olnud Äripäeva personalitöö käsiraamatu kaasautor. Selleks võite ühendust võtta kirjutades aadressile privacy@tallink.com.

Päevaretk Põhja-Eesti loodusesse, Harju maakond

. Tarbimislaenude puhul on võimalik täheldada madalamat krediidi kulukuse määra kui kiirlaenude puhul, kuna summad on ka suuremad ning tagasimakseperioodidki võivad. RAKENDUSSÄTE   Võttes arvesse õigusaktides, pretsedendiõiguses ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagava tehnoloogiaga seotud tavade arengutes aset leidvaid potentsiaalseid muutusi jätab Tallink endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Tallink võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik täitmiseks. Kliendid võivad igal ajal selliste reklaamide, küsimustike või pakkumiste saamisest keelduda, teavitades Tallinki sellest automatiseeritud keeldumislinkide kaudu. Tallink võib kasutada erinevaid profileerimisviise. Tallink vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust. Näiteks võime töödelda tervisega seotud andmeid siis, kui laeval on vaja anda esmaabi või kui oled seoses terviseseisundiga palunud meil end aidata pardaletulekuga. Tallink piirab teie taotlusel teie isikuandmete töötlemist isikuandmete täpsuse kontrollimiseni või seni, kuni te oma isikuandmete täpsust vaidlustate. Tallink lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui Tallinki kliendid kasutavad Tallinki teenuseid, võivad Tallink ja välised teenusepakkujaid või partnerid saata kasutaja arvutisse küpsiseid või muud sarnast tehnoloogiat, et tõhustada ja arendada kasutaja interneti kasutamise kogemust. Inimeste juhtimine, innustamine ja motiveerimine on valdkond, mis on mulle huvi pakkunud aastaid. Vaatamata sellele, et omaraha on teistest laenufirmadest erinev leidub palju inimesi, kelle jaoks laen ei pea laekuma minutitega, sest nad eelistava kiiruse asemel. Tallink kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Juhul kui isikuandmed on valed, annab Tallink teile võimaluse andmed parandada ja/või kustutada. See tähendab, et kui teie päringuga tegeledes esineb kahtlusi, võib Tallink andmesubjekti tuvastamiseks paluda teil esitada lisateavet. Tallinkis võidakse profileerimist teostada näiteks selleks, et analüüsida või ennustada ette klientide isiklike eelistuste, huvide, käitumise, asukoha või liikumisega seotud aspekte. Hindan ise koolituste puhul kõrget kvaliteeti ja tõeliselt häid koolitajaid. Sellisel juhul lõpetab Tallink teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel seaduslikel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega. Tallink teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. See võimaldab teil olla kursis ja kontrollida, milliseid isikuandmeid ja kuidas Tallink neid teiega seonduvalt töötleb. Meie eesmärk Tallinkis on tagada, et teie isikuandmed on õiged ja vajadusel ajakohased. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus Tallink töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Olen koolitanud ka ise tipp- ja keskastme juhte ning personalijuhte, minu teemad on meeskonna valik, motiveerimine ja juhtimine ning isiksuse- ja suhtlemispsühholoogia. Samas pidage silmas, et mõned Tallinki veebilehe funktsioonid või teenused ei pruugi ilma küpsisteta korralikult toimida. Olles nii operatiivjuhtimise kui ka strateegilise personalijuhtimise kogemusega, tahan kasutada oma kogemusi koolituste korraldamiseks, mis oleksid Teile kasulikud ning millega Teil oleks põhjust igati rahule jääda. Näiteks võivad Tallinki kliendid logida sisse oma Club One profiilile ja näha ülevaadet oma isikuandmetest, mida Tallink töötleb, näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja teenuse-eelistused. Selliseid meetmeid rakendatakse selleks, et isikuandmeid ei tehtaks vaikimisi ligipääsetavaks piiramatule arvule isikutele, kui neil ei ole vastavat soovi, ja selleks, et tagada üldine isikuandmete kaitse. Täiendavate koopiate korral võib Tallink küsida tegelikul kulul põhinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi. Andmesubjektid võivad võtta andmekaitseametnikuga ühendust kõikides nende isikuandmete töötlemisega soetud küsimustes ja oma õiguste kasutamiseks. Profileerimise tulemusel teeb Tallink oma klientidele nõusolekul, lepingul või õiguslikul huvil põhinevaid parimate teenuste ja kaupade pakkumisi, et rahuldada kõik Tallinki klientide vajadused. Nõuetekohane isikuandmete töötlemine tagab Tallinki täpse ja kiire klienditeeninduse ja on seega nähtud ette selleks, et teenida Tallinki klientide parimaid huve.. Kui esitate taotluse elektrooniliselt ja kui te ei palu teisiti, esitab Tallink teabe levinud elektroonilisel kujul. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, valides ja kasutades arvestab Tallink andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele. Andmesubjekti taotlusel ja kui see on võimalik, teavitab Tallink andmesubjekti vastavast töötlemisest nõuetekohaselt. Teeme seda selleks, et olla andmesubjekti identiteedis kindel ja tagada, et esitame õigele isikule õige teabe. Tallink töötleb selliseid isikuandmeid ainult siis, kui selleks on seaduslik alus, näiteks siis, kui meil on kohustus või luba sellist tüüpi delikaatseid isikuandmeid töödelda tulenevalt seadusest. Pärast sellistest pakkumistest loobumist saavad kliendid tulevikus näidata üles huvi pakkumiste uuesti saamiseks.

Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Me ei töötle teisse puutuvat ülearust teavet.

Privaatsussuvandite vaatamine - Office'i tugi

. Seetõttu töötleb Tallink reisijate isikuandmeid ja koostab nimekirja seadusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks. Selle õiguse kasutamisel võite kasutada õigust, et teie isikuandmed edastatakse otse ühelt haldajalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik. Soovin, et leiaksite midagi meie koolituste seast sobivat ning et see, mida õpite, aitaks Teil olla Teie töös ja isiklikus elus senisest edukam. Näiteks on Tallinkil juriidiline kohustus koguda reisijatelt teatud isikuandmeid nagu nimi, sugu, rahvus ja sünnikuupäev, et koostada nimekiri pardal olevatest isikutest. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED   Andmesubjekti õiguste austamine on Tallinkile oluline ja seetõttu pööratakse sellele erilist tähelepanu. Sellisel juhul võtame teiega vastamisperioodi pikendamise osas ühendust ja selgitame teile selle põhjuseid. – kui see on vajalik, esitab Tallink teie taotlusel tasuta koopia. Õigus andmete ülekandmisele – te võite kasutada õigust saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete Tallinkile esitanud, struktureeritud, levinud ja masinaga loetaval kujul. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad andmesubjektid oma isikuandmete sellistel eesmärkidel kasutamisest „loobuda“ ja kasutada oma õigust esitada vastuväide isikuandmete kasutamise kohta otseturunduse eesmärkidel. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Tallink klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavas seaduses sätestatud põhimõtetele. Isikuandmete volitatud töötlejad Tallinki andmete volitatud töötlejad on kolmandad isikud, kellele meil on vaja isikuandmeid edastada selleks, et pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid

Märkused