Käendamine ei ole pelgalt formaalsus, mis aitab laenu saada

Selline säte tähendab, et kõigepealt peab laenuandja pöörduma võla kättesaamiseks siiski laenuvõtja poole ning kui see tulemusi ei anna, alles siis hakata võlgnevust välja nõudma käendajalt. Sel juhul peab käendaja maksma alles siis, kui võimalused põhivõlgnikult võlga kätte saada on ammendatud. Võlaõigusseaduse järgi vastutavad põhivõlgnik ja käendaja laenuandja ees solidaarselt, seega on võimalik, et laenuandja pöördub võlanõudega otse käendaja poole, ilma, et ta oleks esmalt pöördunud laenuvõtja poole.

Mäletamine ei ole kogetu neutraalne ja kiretu.

. Käenduslepingus lepitakse reeglina ka kokku, kas juba sõlmitud laenulepingu muutmiseks on vajalik käendaja nõusolek või mitte. Mis puudutab maksete suurust, siis see sõltub laenatud summast ja perioodist. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada laenuvõtja poolt võetud laenu eest.

Selle tingimuse sobilikkus tuleb enne lepingu sõlmimist kindlasti läbi mõelda. Näiteks selle kohta, kas kohustused on täidetud, milline on laenu tagasimaksmise seis ja kas ei ole tekkinud makseraskusi. Käendamine ei ole pelgalt formaalsus, mis aitab laenu saada. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada. Käenduse maksimumsummaks määratakse tihti veidi suurem summa laenusummast, et tagada võimalike tulevaste makseraskuste puhuks ka intresside, viiviste ja lepingutasude kättesaamise. Vastavalt võlaõigusseaduse asub käendaja võlgnikuga samal positsioonil ehk on samaväärselt põhivõlgnikuga kohustatud vastutama kohustuse korrektse täitmise eest. Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Käendus on võlakohustus Praktikas sõlmitakse käenduslepinguid tihti mõtlematult ja aru andmata, et käendus on tegelikult võlakohustus. Kui vahetub põhivõlgnik, lõppeb ka käendus. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Käendus tähendab seda, et käendaja võtab endale kohustuse vastutada võetud laenu eest. Üldjuhul määratakse käendaja vastutuse maksimumsummaks veidi suurem summa, kui on laenuvõtjale väljastatud laen, et tagada põhivõlgnikult sissenõudmisega seotud muude kulude hüvitamist. Soldaarne vastutus Üldjuhul vastutavad laenusaaja ning käendaja võetud laenu eest solidaarselt. Käendaja saab need summad laenuvõtjalt tagasi nõuda.Käendus on seotud põhivõlgniku isikuga, st et kui võlausaldaja loovutab käendusega tagatud nõude, lähevad uuele võlausaldajale üle ka käenduslepingust tulenevad nõuded. See tähendab, et käenduslepinguga peab olema fikseeritud millisest summast rohkem käendaja kohustusi täitma ei pea, isegi kui võlausaldaja nõue laenuvõtja vastu on suurem. Kui laenusaajal tekib võlgnevus, siis on käendaja kohustuseks nii tekkinud võlgnevuse kui ka muude kohustuste nagu näiteks laenu intressi, trahvi, viivise jne tasumine. Juhul kui laenuvõtja ei jõua enam laenu tagasi maksta, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla tasuma. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Käenduse summa - käendusleping peab sisaldama käendaja vastutuse maksimumsumma, mis on maksimaalne summa, mille ulatuses käendaja vastutab. Käenduse tagasinõue Juhul kui laenuvõtja on jäänud võlgu ning käendaja on võla tasunud, siis võib käendaja esitada võlgniku vastu tagasinõude. See sätestatakse selleks, et käendaja jaoks ei kujuneks käendatav kohustus ülemääraselt koormavaks ning välistamaks olukord, kus kohustusi tuleb täita oodatust oluliselt suuremas mahus. Käendamine ei ole pelgalt formaalsus, mis aitab laenu saada. Käendaja õigused Käendajal on õigus laenulepingu kehtivuse ajal saada laenuandja käest informatsiooni laenuvõtja kohustuse täitmise ning tema majandusliku olukorra kohta. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud. Käendusest tuleb loobuda kui see ei ole hädavajalik ning käendusega võetakse liialt suur risk. Enne käenduslepingu sõlmimist Mida käendatakse - Käenduse puhul võib lepingus sisalduda punkt, et käendaja käendab ka laenusaaja tulevikus sõlmitavaid kohustusi. Käendaja ei vastuta võlgniku poolt peale käenduslepingu sõlmimist tehtud tehingute eest, välja arvatud juhul, kui käenduslepingu sõlmimisel on sellisteks muudatusteks ette nõusolek antud. Enne käenduslepingu sõlmimist tuleb hoolega kaaluda, kas võimalik lisakohustuse on jõukohane juhul, kui laenuvõtja ise seda teha ei suuda.

Eraisiku käendus

. Seetõttu tuleks pöörata tähelepanu, kuidas on käenduslepingus reguleeritud käendaja vastutus, eelkõige kas käendaja vastutab laenuvõtja kohustuse eest üksnes juhul, kui võlausaldaja ei saa oma nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada.. Käenduslepingu kehtivuseks peab lepingus olema minimaalselt määratletud kohustuse sisu, võlausaldaja ning laenuvõtja isik ja ilmnema käendaja selge tahe endale taoline kohustus võtta ning samuti käendaja vastutuse maksimumsumma

Märkused