Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku ( põhivõlgnik ) võlausaldaja ees laen võib olla maksehäire, õhu saastatusega laenu leping, ning

Lepingu lõppemine Tasuta varakasutuse leping lõpeb peale üldiste kohustuste lõppemise aluste samuti lepingust osavõtnud kodaniku surmaga või juriidilise isiku tegevuse lõppemisega. Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku ( põhivõlgnik ) võlausaldaja ees laen võib olla maksehäire, õhu saastatusega laenu leping, ning. Ta ei vastuta selle nõude mittetäitmise eest võlgniku poolt, kui ta ainult ei võtnud enda peale käendust võlgniku eest uue kreeditori ees. Põhjuseks on asjaolu, et käendusleping on ühekülge leping – lepingust tekivad olulised kohustused üksnes käendajale. Käendus kuulub isiklike tagatiste hulka ehk käendaja vastutab võlgniku kohustuste täitmise eest mitte üksnes mingi temale kuuluva konkreetse asjaga, vaid kogu oma varaga. Kui ta ei teatanud viivitamatult tööettevõtjale lepingu tingimustest kõrvalekaldumistest, mis halvendasid tööd, või teistest puudustest töös, kaotab ta õiguse tugineda nendele hiljem. Pangalaenud kodanikele Laenusid kodanikele annavad NSV Liidu pangad NSV Liidu seadusandlusega kindlaksmääratud juhtudel ja korras.

Juhatuse liikme käendus -

. Kui komplektsus ei ole määratud standardiga, kinnitatud tehniliste tingimustega või hinnakirjaga, võidakse see vajalikel juhtudel määrata lepinguga. Loominguliste liitude fondid annavad laene kirjandus- ja kunstiala töötajaile. Vastasel korral säilib käendajal, kes omakorda täitis kohustuse, tagasinõudeõigus võlgniku vastu. Kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, eeldatakse, et kõigi osaliste osad on võrdsed. See õigus langeb ära, kui asi on juba antud üle kolmandale isikule, kellel on samasugune õigus sellele asjale. Kui kohaletoimetamise tähtaeg tähendatud korras ei ole kindlaks määratud, on pooltel õigus see tähtaeg lepinguga kindlaks määrata. Maksed kahju hüvitamiseks Kannatanu töövõime vähenemisega seotud kahju, samuti surmaga seotud kahju hüvitamine toimub igakuuste maksetena. Vastutus tasuta kasutusse antud vara puuduste eest Vara tasuta kasutusse andnud isik vastutab selle vara puuduste eest, mida ta tahtlikult või raske ettevaatamatuse tõttu ei seadnud tingimusteks vara üleandmisel. Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku ( põhivõlgnik ) võlausaldaja ees laen võib olla maksehäire, õhu saastatusega laenu leping, ning. peatüki sätetega, kui seadusega ei ole ette nähtud kõrgendatud vastutust. Kohustise täitmine osade kaupa Kreeditoril on õigus kohustise täitmist osade kaupa mitte vastu võtta, kui seaduse, planeerimisakti või lepinguga ei ole ette nähtud või kohustise olemusest ei tulene teisiti. Sel juhul on tellijal õigus loobuda lepingust, hüvitades tööettevõtjale tema poolt kantud kulutused. Tööettevõtja on kohustatud esitama tellijale aruande materjali kulutamise kohta ja tagastama materjali jäägi. Süü puudumist tõendab isik, kes on kohustist rikkunud. Kohustise täitmine esialgsele kreeditorile võla ülekandmise kohta teate puudumise korral Kui võlgnikule ei teatatud asetleidnud nõude loovutamisest, siis temapoolset kohustise täitmist esialgsele kreeditorile loetakse täitmiseks vastavale kreeditorile. lepingu lõpetamine vara uue omaniku nõudel Tasuta varakasutuse lepingut, mis on sõlmitud tähtaega nimetamata, võidakse lõpetada isiku nõudel, kellele läks üle omandiõigus sellele varale või õigus selle vara operatiivseks haldamiseks. Sotsialistlike organisatsioonide vahelistes suhetes lubatakse viivitatud täitmise vastuvõtmisest loobuda ainult seaduse või lepinguga sätestatud juhtudel. Hankija on kohustatud tasuta parandama puudused või ümber vahetama toodangu, mille kohta on kehtestatud garantiitähtaeg, kui ta ei tõenda, et puudused tekkisid toodangu kasutamise või säilitamise eeskirjade rikkumise tõttu ostja poolt. Osaühingule võimaldatakse hulgimüüja juures krediit, kuid tagatiseks tuleb juhatuse liikmel anda isiklik käendus. Vastasel korral, kui muu kokkulepe puudub, loetakse aruanne vastuvõetuks. Neil juhtudel vastutab volinik ainult asendaja valiku eest. Lepingu vorm Laenuleping summaga üle viiekümne rubla peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi mittejärgimine toob endaga kaasa käenduslepingu kehtetuse. Komisjonäri poolt temale tasumisele kuuluvate summade kinnipidamine Komisjonäril on õigus pidada kinni talle komisjonilepingu järgi tasumisele kuuluvad summad kõikidest temale komitendi arvel saabunud summadest. Matusekulude hüvitamine Kannatanu surma korral hüvitatakse matusekulud isikule, kes need kandis, organisatsiooni või kodaniku poolt, kes vastutab kannatanu surmaga seotud kahju eest. Konkursil premeeritud teaduslike, kirjandus- ja kunstiteoste kasutamine Kui konkurss kuulutati välja teadusliku, kirjandus- või kunstiteose alal, omandab organisatsioon õiguse kasutada premeeritud teoseid konkursi kuulutuses ettenähtud viisil. Lõpparveldus komisjonile võetud põllumajandussaaduste eest tehakse mitte hiljem kui kolme päeva jooksul pärast nende müümist. Tavaliselt kasutatakse käendust rahalise kohustuse täitmise tagamiseks. Ühe kaasvõlgniku poolt solidaarse kohustuse täitnud võlgnikule tasumata jäetud osa jääb võrdsetes osades tema ja ülejäänud kaasvõlgnike kanda. Vastutus mitme isiku poolt ühiselt tekitatud kahju eest Ühiselt kahju tekitanud isikud vastutavad kannatanu ees solidaarselt. Seega on käendusleping sõlmitud ka käendaja ühepoolse avalduse üleandmisega võlausaldajale. Materjalide juhusliku hävimise või riknemise riisiko Materjalide juhusliku hävimise või riknemise riisikot kannab materjali andnud pool. Komisjonileping säilitab oma kehtivuse kahe nädala jooksul, arvates päevast, mil komitent sai komisjonäri teate ülesande täitmisest loobumise kohta. Ettevõtluses võib aeg-ajalt ette tulla olukord, kus äri arendamiseks on vajalik juhatuse liikmel anda äriühingu kohustuste tagamiseks isiklik käendus kui täiendav tagatis võetavate kohustuste täitmiseks. Kohustise täitmisest ühepoolse keeldumise lubamatus Ühepoolne keeldumine kohustise täitmisest ja ühepoolne lepingu tingimuste muutmine ei ole lubatud, välja arvatud seadusega ettenähtud juhud. Selle sätte mittetäitmine annab ostjale õiguse nõuda kas lepingu lõpetamist ja kahjude hüvitamist või hinna vastavat alandamist. Käenduslepingu sõlmimine Oluline on tähele panna, et käenduslepingu puhul piisab üksnes sellest, kui käendaja on oma tahet väljendanud ja teine pool on selle kätte saanud. Komitendi omandiõigus Komitendilt komisjonärile üleläinud või komisjonäri poolt komitendi arvel omandatud vara on komitendi omand. Kodanike hoiuseid tähendatud krediidiasutustes võib konfiskeerida seadusjõusse astunud kohtuotsuse või seadusele vastavalt tehtud vara konfiskeerimise määruse alusel. Tööde tegemine tööettevõtu korras kodaniku poolt Kodanik võib enda peale võtta tööde tegemise tööettevõtulepingu järgi ainult juhtudel, kui see ei ole keelatud seadusega, ja tingimusel, et ta teeb selle töö isiklikult. Käendus on sageli kasutusel just müügi- ja laenulepingu puhul. või hoiduma teatavast teost, kreeditoril aga on õigus nõuda võlgnikult tema kohustuse täitmist. Allkirja võidakse asendada pealdisega tagastataval võladokumendil. Erimäärustega võidakse tellijale panna ehituse tagamine materjalidega. Selle saate teada, kui enda jaoks välja mõtlete, millist laenu ja millistel tingimustel te võtta soovite. Laenulepingu ennetähtaegne täitmine Laenajal on õigus täita ja laenutaja on kohustatud täitmise vastu võtma ka enne tähtaega. Ühise tegutsemise üksikute liikide eeskirjad Ühise tegutsemise üksikuid liike reguleerib vastavalt käesolevale koodeksile Eesti NSV Ministrite Nõukogu. Antikvaarsete ja unikaalsete asjade ning kunstiteoste müügihind määratakse komisjonikaupluse poolt erihinde järgi. Näiteks võib tegemist olla ehitusettevõtjaga, kelle osaühing ostab mitmesuguseid kaupu hulgikaupmehelt. Käendus on üks tavalisemaid isiklike tagatiste liike. Nendel juhtudel loetakse kreeditor viivitanuks. vahetamise teel, millele pool, kes neid saadab, on alla kirjutanud. Protsendid Protsentide võtmine rahaliste ja muude kohustiste järgi ei ole lubatud, välja arvatud krediidiasutuste operatsioonid, kohustised väliskaubanduses ja teised seadusega ettenähtud juhud. Olulised on need lepingu punktid, mis on sellisteks tunnistatud seadusega või on vajalikud antud liiki lepingutes, samuti ka kõik need punktid, millede suhtes ühe poole avalduse põhjal peab olema saavutatud kokkulepe. Solidaarsed kohustised Solidaarne kohustus või solidaarne nõue tekib, kui see on ette nähtud lepingu või seadusega, eriti kohustise eseme jagamatuse korral. Nõude loovutamise ja võla ülekandmise vorm Nõude loovutamine ja võla ülekandmine, mis põhinevad kirjalikult teostatud tehingul, peavad olema teostatud samuti kirjalikus vormis. Vastasel korral loetakse ost komitendi poolt vastuvõetuks. Hädakaitseseisundis tekitatud kahju Hädakaitseseisundis tekitatud kahju ei kuulu hüvitamisele, kui seejuures ei ületatud hädakaitse piire. Sel juhul loetakse hilinemisega saadud vastus uueks ettepanekuks. Kindlustuseeskirjad Kindlustuseeskirjad kinnitatakse NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt kehtestatud korras. osa Välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute õigusvõime. Juhatuse liige kas tasub võla vabatahtlikult või saab pöörduda nõudega kohtusse. Sellisel juhul on võlgnikul õigus kreeditorilt sisse nõuda ainult alusetult saadu. Tööettevõtulepingu järgi kohustub tööettevõtja omal riisikol tegema tellija ülesandel kindlaksmääratud töö kas tellija või omast materjalist, tellija aga kohustub tehtud töö vastu võtma ja selle eest tasuma. Lepingu lõpetamise tagajärjed Elamu võõrandamise lepingu eluaegse ülalpidamise tingimusega lõpetamise korral elamu tagastatakse võõrandajale. Teatud töö tegemise kohustise mittetäitmise tagajärjed Kui võlgnik ei täida kohustist teha teatud töö, on kreeditoril õigus see töö teha võlgniku arvel, kuivõrd seadusest või lepingust ei tulene teisiti, või nõuda kahjude hüvitamist. Kui selline leping on aga tähtajaline, võib lepingu üles öelda viie aasta möödudes lepingu sõlmimisest. Ta vabaneb sellest vastutusest, kui tõendab, et vara kaotsiminek, puudujääk või rikkumine toimus mitte tema süü läbi. Kindlustaja on kohustatud maksma kindlaksmääratud kindlustusmakseid. Käendaja ei kaota õigust nendele vastuväidetele isegi sel juhul, kui võlgnik neist loobus või tunnustas oma kohustust. Pärast kreeditori viivituse lõppemist vastutab võlgnik üldistel alustel. Kahjude ja erikulutuste hüvitamine hoidjale Vara hoiule andnud isik on kohustatud hüvitama hoidjale kahju ja erikulutused, mis on tingitud selle vara omadustest, kui hoidja vara hoiule võttes nendest omadustest ei teadnud ega pidanud teadma. Tarbijat tuleb lepingu sõlmimisel teavitada käendatava kohustuse suurusest ja vastutuse rahalisest maksimumsummast. Garantiivastutus Garantiiga tagatud kohustise mittetäitmise või mitte nõuetekohase täitmise korral on garantiivastutus täiendav võlgniku vastutusele. Võladokumendi olek võlgniku käes tõendab kohustise lõppemist, kuni pole tõendatud muud. Vastastikuse abistamise kassad kolhoosides annavad laene kolhoosnikutele. Lepinguga võidakse ette näha kõrgema kvaliteediga toodangu hankimine, võrreldes standarditega, kinnitatud tehniliste tingimustega või näidistega. Ostja võib garantiitähtaja vältel esitada müüjale pretensiooni müüdud asja normaalset kasutamist takistavate puuduste üle. Kui lepingu mittetäitmise eest on vastutav käsiraha saanud pool, on ta kohustatud maksma teisele poolele käsiraha kahekordse summa. Võimalus laenu tagasimakseid edasi lükata tuleb tuvastada juba siis, kui laenu võtate.

Järelmaksuga müüdud asjade hindade hilisem muutumine ei too endaga kaasa ümberarvestust. Kui komisjonär teatab, et ta võtab hinnavahe oma arvele, ei ole komitendil õigus loobuda tema arvel sõlmitud tehingust. Võlgniku vastuväited uue kreeditori nõude vastu Võlgnikul on õigus esitada uue kreeditori nõude vastu kõik vastuväited, mis tal olid esialgse kreeditori vastu nõude loovutamisest teate saamise momendil. Lepingu lõppemine omandaja surma korral Omandaja surma korral lõpeb elamu võõrandamise leping eluaegse ülalpidamise tingimusega ja elamu antakse võõrandajale tagasi. Kohustise lõppemine võlgniku ja kreeditori isiku kokkulangemise puhul Kohustis lõpeb võlgniku ja kreeditori kokkulangemisega üheks isikuks. Arvelduste kord ja vormid määratakse kindlaks NSV Liidu seadusandlusega. Kokkulepe nendest õigustest loobumise kohta on kehtetu. Omandaja poolt võõrandaja ülalpidamiseks enne lepingu lõpetamist tehtud kulutusi ei hüvitata. Kasutusse saadud vara üleandmine kolmandale isikule Vara tasuta kasutusse saanud isikul on õigus anda see vara kolmanda isiku kasutusse ainult vara üleandnud isiku nõusolekul, jäädes tema ees vastutavaks.

Karin Mölder KÄENDAJA TÄITMISKOHUSTUS JA TAGASINÕUDED.

. Protsendid laenulepingu järgi Protsentide võtmine rahalise laenu puhul on lubatud ainult NSV Liidu seadusandlusega kindlaksmääratud juhtudel, samuti ühiskondlike vastastikuse abistamise kassade ja linnade pandimajade laenuoperatsioonide järgi. Kohalike rahvasaadikute nõukogude sotsiaalhooldusosakondade juures asuvad pensionäride ühiskondlikud vastastikuse abistamise kassad annavad pensionäridele laene. Tarbija puhul ei ole käenduse andmine seotud tema majandus- või kutsetegevusega. Kui tööettevõtja ei teata tellijale eelarve ületamise vajadusest, on ta kohustatud tegema töö, nõudmata tellijalt üle-eelarveliste kulutuste hüvitamist. Teatamine käendajale võlgniku kohustise täitmisest Võlgnik on kohustatud käendusega tagatud kohustise täitmisest viivitamatult teatama käendajale.. Kui komitent ei ilmu väljakutse peale asja ümberhindamisele, alandab kauplus hinda vastavalt kehtestatud eeskirjadele. Seejuures tuleb arvesse võtta võlgniku poolt kohustise täitmise ulatust, kohustisest osavõtvate kodanike varalist olukorda, mitte ainult varalist, vaid ka igasugust muud tähelepanuväärivat kreeditori huvi. Kui asi on veel üles andmata, on eesõigus sellel kreeditoril, kelle kasuks kohustis tekkis varem; kui aga seda ei ole võimalik kindlaks määrata, siis sellel, kes varem esitas hagi. Alternatiivse kohustise täitmine Võlgnikule, kes on kohustatud teostama ühe kahest või enamast teost, kuulub valikuõigus, kui seadusest, lepingust või kohustise olemusest ei tulene muud. Kohtud on leidnud, et käendaja vastutus võib ületada krediidipiiri. Tal on õigus igal ajal kontrollida ehitus- ja montaazhitööde käiku ja kvaliteeti, samuti ka kasutatavate materjalide kvaliteeti, segamata end seejuures tööettevõtja operatiivmajanduslikku tegevusse. Käendaja vastutuse ulatus Praktikas tõusetub sageli küsimus, milline on käendaja vastutuse ulatus. Sel juhtumil kohaldatakse laenu reguleerivaid sätteid. Toodangu, mille hankija saatis ära enne ostjalt teatise saamist, on viimane kohustatud vastu võtma ja selle eest tasuma

Märkused