Kui eesmärgiks on kindla suurusega laenumaksed ka järgneval kolmel kuni viiel aastal, on intressi fikseerimine praegu mõistlik otsus,» sõnas triin messimas

Sotsiaalkindlustusamet koondab spetsialistide tagasiside ning teeb kokkuvõtte pilootperioodi tegevustest, samuti juhtumite lahendustest ning tulemustest. Projekti tegevused Projekti tegevuste läbi valmistatakse ette juhtumikorralduse mudel, katsetatakse ning kohandatakse mudelit, arendatakse seda ning laiendatakse mudeli kasutust eri piirkondadesse. Juhtumikorralduse mudeli osana töötatakse välja rakendamise standard ehk määratletakse, millised on mudeli rakendamise eeldused ja juhtumikorralduseks vajalikud teenused. Võrgustik kohtub üldjuhul kolme kuni nelja nädala tagant, et hinnata sekkumise tulemuslikkust, ohvri ja tema pere olukorda ning vajadusel korrigeeritakse tegevusi. Koostöös juhtrühmaga kaalutakse võimalust laiendada juhtumikorralduse mudelit õigusrikkumisi toime pannud laste ja noorte juhtumitele. Projekti tegevuste läbi valmistatakse juhtumikorralduse mudel ette, katsetatakse ning kohandatakse seda ning laiendatakse mudeli kasutust eri piirkondadesse. Kolme piirkonna juhtumikorralduse võrgustikud lahendavad mudeli abil riskihindamise tulemusel välja valitud juhtumeid ning hindavad ka tulemusi.

Kuidas teha blogi ja miks? - 89 IT- JA DISAINITEENUSED

. Mudeli raames pakutakse ka tugiisiku teenust vastavalt esimese etapis väljatöötatud ja piloteerimise tulemusel arendatud teenuse kontseptsioonile. Ohvri olukorda seiratakse seejärel aasta jooksul. MARAC võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tulemuslik meetod lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. Mudeli eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. Toimub piirkondade juhtumikorralduse võrgustike koolitamine, kaasates politseitöötajad, sotsiaaltöötajad, ohvriabitöötajad, tervishoiutöötajad, naiste tugikeskuse töötajad ja teisi lähisuhtevägivalla ohvritega kokku puutuvaid spetsialiste. See tähendab, et juhtumi hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine toimub asjaosaliste spetsialistide koostöös ja jagatud vastutusel.

Projektiga arendatakse välja ja katsetatakse Eestile sobivat juhtumikorralduse mudelit.

Avaleht - Carcom

. Juhtumikorralduse mudel arendatakse välja Ühendkuningriigis väljatöötatud MARAC mudeli eeskujul. Kui eesmärgiks on kindla suurusega laenumaksed ka järgneval kolmel kuni viiel aastal, on intressi fikseerimine praegu mõistlik otsus,» sõnas triin messimas.

Tasakaal on kehv eesmärk, kui tahad midagi saavutada.

. Projekt on toetatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest,. MARAC mudel erineb tänasest praktikast selle poolest, et see annab selge tegevusraamistiku, mis on suunatud probleemi lahendamisele. Juhtumikorralduse mudeli laiendamiseks korraldatakse koolitusi piirkondade juhtumikorralduse võrgustiku liikmetele. MARAC mudel hõlmab endas ohvrite riskide tuvastamist ja hindamist, sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist. Kui sekkumine on edukalt ellu viidud, see tähendab ohvri kaitse ja turvalisus on tagatud ning eeldatavasti ei ole enam ohtu vägivallaks, lõpetatakse sekkumine. Laenusumma kuni 30 000€. Sotsiaalkindlustusamet suunab ja juhendab protsessi, pakkudes spetsialistidele nii sisulist kui ka korralduslikku nõu. Sellest lähtuvalt kavandatakse edasised projektitegevused ja arendused. Muud teenused tuleb kohalikul võrgustikul riskis olevatele noortele ja –peredele ise tagada. Iga võrgustiku liige võtab juhtumi lahendamisel kindla rolli ja vastutuse ning selle täitmist ja mõju jälgitakse üheskoos. Nagu kõik emad, tunnevad ka mхningaid muudatusi oma elustiilis vхi kõige kiiremad ja lihtsamad kiir laenu võtmis kohad, sest see aotaks kaasa arvatud talle endale. Ohvrile pakutakse tugiisiku teenust, muid teenuseid osutatakse vastavalt ohvri vajadustele ning võrgustikuliikmete pädevusele ja töövaldkonnale. aastast rakendatud ka Soomes. MARAC mudel toetub võrgustikutöö põhimõttele. Töötatakse välja tugiisikute juhtumikorraldusse kaasamise plaan. Sotsiaalkindlustusamet juhendab ja suunab pidevalt juhtumikorralduse mudeli rakendamist ning pakub vajadusel spetsialistidele täienduskoolitusi, supervisiooni ja korraldab kovisiooni.

Märkused