Kui eesti sai vabaks, tuli parimaks tagasisideks on meile see, mehi, kes olid alko laen soomepoisid

aastal naiskodukaitse algatusel ja kureerimisel tütarlasteorganisatsioon Kodutütred. Peale instruktorite korraldasid väljaõpet ka vabatahtlikud pealikud.

Kuid diktatuuri siiski Eestis ei olnud. Suur oli tung humanitaar- ja kõrghariduse omandamiseks. Oma rahutahet tõestas Eesti riik korduvalt. aastate lõpul toetas enamik mõjukaid poliitilisi jõude. Alates vabariigi algusaastaist toodeti riigis suurtes kogustes vilja, mida hakati eksportima ning koguma tagavaraks kriisiaegadeks ja võimalikeks ikaldusaastateks. Foto: Ago Tederi erakogust Eesti sõjaväe vanem juhtkond pärines endisest Vene keiserlikust armeest ja omas kahe sõja rikkalikke kogemusi. Naiskodukaitse loodi ajal, mil Eesti iseseisvust ja identiteeti toetas rahvuslusidee, mille üks olulisi komponente oli kodaniku altruistliku, riigi heaks antava panuse väärtustamine. aastal võeti vastu otsus jätta saartel mobiliseeritud mehed kohale ja formeerida nendest Saarte rügement. Seejärel peatati Riigikogu tegevus, keelati ära erakonnad ja kogu seadusandlik võim koondati riigipea kätte. Peagi kujunes peamiseks tuluallikaks piima­karja kasvatus ja piimasaaduste tootmine. Eesti kuulumise ajal Vene tsaaririigi alla oli juutide suhtes rakendatud karme kitsendusi. Hilisemad katsed omavalitsuste autonoomiat kitsendada põhjustasid rahva tugeva vastuseisu. Igal aastal korraldas KL rea taktikalisi õppusi. Ka õnnestus Eesti riigil kindlustada oma raha väärtus, tasakaalustada tulusid ning väljaminekuid, tulla toime kolmekümnendate aastate suure majanduskriisiga ning parandada kuni Teise maailmasõja puhkemiseni pidevalt oma majanduslikku taset. Eesti uus põllumajanduspoliitika osutus edukamaks, kui osati arvata. Põhiseadusega kehtestati Eestis demokraatlikud kodaniku­õigused ja -vabadused. Meie noorsoo kasvatus kodus ja koolis lõi selleks kindla aluse, millel omakorda rajanes sõjaväeline kasvatus ja välja­õpe. Peale selle oli neil õigus oma liikmeid maksustada ja nad olid oma sisemises tegevuses autonoomsed. Paralleelselt loodi juurde uusi tööstusharusid. Rahvusvahelises avalikkuses oli laialt levinud arvamus, et Eesti ja Läti on Venemaa osad ja selle aknaks Euroopasse. Ka polnud Nõukogude Venemaaga sõlmitud rahuleping toonud noorele Eesti riigile hoopiski mitte rahulikku elu ja sõbralikke suhteid. Eesti riigikaitse alused kujunesid välja juba Vabadussõja algpäevil. Need on vaid üksikud näited. Nimelt muutus parlamendi võim teataval määral valitsevaks võimuks ja sekkus valitsuse tegevusse, põhjustades sagedasi valitsuskriise. Kuigi sellel omapärasel süsteemil oli palju tugevaid külgi, oli sellel ka palju puudusi. Lätlastega ühise vastupanu korral oli oodata, et vastane annab löögi just kahe riigi vägede kokkupuutepunkti pihta. Tallinnas aga jõuti järeldusele, et suurem ja ohtlikum on surve, mis lähtub Moskvast. Nende hulgas oli palju kõrgema sõjaväelise haridusega ohvitsere. Mingit katastroofi ei toimunud. Siis ilmus aga Kaitseliidu õppemääruste I osa, mis määratles kindlad piirid ja kavad kõigi relvaliikide õpetamiseks Kaitseliidus. Kui eesti sai vabaks, tuli parimaks tagasisideks on meile see, mehi, kes olid alko laen soomepoisid. Parempoolse tiiva moodustasid Põllumeeste­kogud ja Kristlik Rahvaerakond ning tsentri Eesti Rahvaerakond. Riigi juhtimine läks triumviraadile, mille moodustasid riigi­vanem Konstantin Päts, sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner ja siseminister Kaarel Eenpalu. Ka Naiskodukaitse asutamise peamiseks põhjuseks sai see, et naistest oodati abi Kaitseliidu ülesehitamisel. Kuid tagantjärele meie iseseisvusaastaid vaagides võime siiski tõdeda, et igal pool mujal oli puudusi veelgi rohkem, kui Teise maailmasõjaeelses Eestis. Naiskodukaitse tegevuse võib üldjoontes jagada kaheks: ühe osa moodustas tegevus iseseisva naisorganisatsioonina ja teise osa tegevus Kaitseliidu eriorganisatsioonina. Võib kindlalt öelda, et Eesti omariikluse tugevamaks küljeks olid tegusad omavalitsused. Igal Eesti kodanikul oli õigus deklareerida oma rahvust. Naiskodukaitse oli oma aja kohta väga edumeelne naisorganisatsioon. Just Vabadussõda oli see, mis demonstreeris kogu maailmale eestlaste iseseisvustahet ning võimet ülikeerukates tingimustes oma riik luua ja seda üleval pidada. Kõneleb riigivanem Jaan Tõnisson. Igal vähemalt kolme tuhande liikmega rahvusrühmal oli õigus kultuuriautonoomiale ja võimalus moodustada rahvusnõukogu, mis korraldaks oma liikmete haridust ja kultuuri. Oma­valitsuste poliitika oli aktiivne ja rahvale arusaadav. Nende kujunemise aluseks oli riigi pindala, rahvaarvu suurus ning riigi majanduslik tase. aastal pandi alus NKK tegevusele kogu riigis. aastal, mil seni organisatsiooni arvulisele suurenemisele suunitletud tegevuse põhirõhk kandus õppetööle. Õppetöö aluseks malevates oli peastaabi koostatud KL-i tegevuse üldkava, mis peale KL-i ülemalt saadud kinnitust saadeti malevatesse. Eesti rahupoliitika üks esimesi tõendeid oli Tartu rahuleping. Aasta-aastalt paranes üldine elatustase. Eesti ei vajanud suuremat eluruumi, kui tal oli. Kuid on ilmselge, et kodusõja tõttu raskes olukorras olnud Venemaa ei sõlminud seda lepingut mitte meie, vaid endi huvides, ja tegi seda vaid häda sunnil. Hiljem lisandus veel mitu õppetegevuse eri tahku kajastavat väljaannet. Võiks arvata, et see oli surmahoop Eesti tööstusele, ent Eesti majandus kohanes kiiresti uute nõudmistega. Eesti oli rahuarmastav riik  Teatavasti tahtsid suurriigid rakendada alles sünnivaludes vaevlevat noort Eesti riiki oma suurriikliku poliitika vankri ette, mille eesmärgiks oli kukutada kommunistlik kord Venemaal. Nüüd astus valitsuse eesotsas olnud Jaan Tõnisson tagasi ja uue koalitsioonivalitsuse moodustas Konstantin Päts. Kuigi poliitilised jõud parlamendis olid enam-vähem tasakaalus, oli siiski täheldatav parempoolsete agraarparteide mõju kasv ning sotsialistlike ja tsentriparteide mõju vähenemine. aasta põhiseaduse kohaselt oli Eesti demokraatlik, parlamentaarne ja riigipeata vabariik, mille rahvale on tagatud otsene osalemisvõimalus seadusandluses, see tähendab, et riigivõim on rahva käes. Hävitamisele kuulus ka Riia-Pihkva kivitee. aastast oli poliitiline tegevus küll kahetsusväärselt piiratud, kuid mitte tasalülitatud. Kaitseliidu eriorganisatsioonina oli NKK peamine rõhuasetus tasuliste ürituste ja väljamüükide abil raha kogumisel, riide- ja meditsiinivarustuse valmistamisel, Kaitseliidu ürituste toitlustamisel ja meditsiinilisel tagamisel. Kohtades, kus katteväeosadel ei olnud alalisi kindlustusi, pidid nad alustama oma positsioonil ettenähtud välikindlustuste töödega. Ühepereelamutes ja muudes väikeelamutes elatakse küsimusi küsida otse suurlaenud kinnisvara tagatisel ala. Ülemuste ning alluvate võimupiirid ja kohustused peavad olema kindlaks määratud. Lätlastega oli kokku lepitud moodustada selles piirkonnas segaüksused. Siitpeale oli Venemaa hakanud oma kallaletungideks nii Eesti kui teiste oma läänenaabrite vastu kasutama vaid teisi vahendeid. Eesti Vabariigi iseseisvumise soov polnud rahvusvahelisele üldsusele tookord mõistetav ja Eesti rahvusvaheline seisund seetõttu üsnagi raske. Algas Kaitseliidu likvideerimine. Riigi maksujõudu parandas märgatavalt tselluloosi, vineeri, põlevkivi, bensiini, tekstiili, bakeliidi, paberi, alkoholi jt toodete müük välismaale. Laskeharjutuste läbiviimist oli senini takistanud laskeradade vähesus. Kuid viimased neli olid ikkagi koloniaalimpeeriumid. Ja need polnud mitte ainult eestlastele. Peale Vabadussõja lõppu hakkas olukord tasapisi muutuma. Seejuures riskiti sattuda isegi vastuollu lääneriikidega, kellest olenes Eesti iseseisvuse tunnustamine nii kui ka ja kelle taotlustesse ei sobinud rahu sõlmimine Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Neile kuulus ligi pool Eesti haritavatest maadest. Saabudes juhuslikult Eestisse, jäi ta siia kauemaks peatuma, et siinse eluoluga lähemalt tutvuda. Kuid peagi selgus, et nad eksisid. Vene Mereväe Akadeemiast kontra­admiral H. Enamikus olid nad kaitseväest üle toodud ja kõrge sõjalise ettevalmistusega. Suurt tähelepanu pöörati allohvitseride kaadri kasvatusele ja väljaõppele. Siitpeale hakati alahindama Eestit ähvardavaid väliseid ohte. Kaitseplaani üheks tähtsamaks operatiivala dokumendiks oli kattekava, mille oli heaks kiitnud president ja kinnitanud Sõjavägede Ülemjuhataja. See andis end tunda reservohvitseride väljaõppes. Kaitseliidu päevad kujutasid endast justkui omamoodi peeglit, mis kajastas kogu organisatsioonis toimuvat. Presidendi korraldusega taastati kõigi ohvitseride auastmed ning riiklike autasude kandmise õigus. Eesti rahvaarv oli väike, nagu sellele vastavalt ka tema sõjavägi, mistõttu riigi territooriumi kaitsmisel oli tähtis iga tema kodaniku panus. Kaitseplaani operatiivne idee oli: õigeaegse ja kiire mobilisatsiooniga loodud sõjaliste jõududega kaitsta aktiivselt Eesti idapiiril, Narva jõe ja Velje järve joonel asuvat positsiooni.

Eesti taasiseseisvumine - Noored Kotkad

. Sama käskkirjaga määrati Kaitseliidu ülemaks kolonel Aleksander Seiman. Poolfeodaalsete õigustega kasutasid nad tööjõuna rentnikke ning maata talupoegi. Analüüsides laskeosavuse madala taseme põhjusi jõuti järeldusele, et peamiseks arengut piiravaks põhjuseks on Kaitseliidule sobimatu laskesüsteem. Sageli kaeti antud lubadusi riigi kaitsekulutusi kärpides. Peipsi järv alates Vasknarvast kuni Emajõe suudmeni endast erilist ohtu ei kujutanud. Tartu rahuleping võttis sellelt kartuselt ära igasuguse aluse. Üldine arvamus oli, et Eesti on liiga väike ja selle rahvaarv ebapiisav iseseisva riigi moodustamiseks. Asutava kogu poolt välja töötatud Eesti esimesel põhiseadusel oli mitu julget omapära. Sealjuures oli aga Riigikogul õigus dekreete muuta või kehtetuks tunnistada.  Eesti majandus rahuaastail Enne Esimest maailmasõda oli Eesti põllumajandus valdavalt võõramaalastest suurmaaomanike käes. Kuna see ala oli soomusvägedele läbitav, siis olid sinna kontsentreeritud ka need vähesed tankitõrjevahendid, mis meil olemas olid. aasta tõi endaga kaasa pöörde laskeasjanduses. Eestist sai koos teiste Baltimaadega üks Inglismaa parimaid kaubanduspartnereid. Katteväeosad pidid hoidma vastast taganemislahingutega vähemalt neli päeva ida pool Narva jõge, et anda mobiliseeritud väeosadele võimalus asuda positsioonidele. Kui Eesti peab sõdima, siis on see kaitsesõda kallaletungija vastu. Kõigil vähemusrahvustel oli põhiseaduse järgi õigus kultuuriliste omavalitsuste moodustamiseks. Uute organisatsioonide tekkega kasvasid ka Kaitseliidu ülesanded ja vastutus. Kõik mõisatele kuulunud maad jagati välja maata talupoegadele ja Vabadussõjast osavõtnuile. Kaitseliidu riigikaitselist õppe- ja kasvatustööd juhtis KL-i ülem oma staabi kaudu, tegelikuks töö juhtijaks ja koordineerijaks oli aga õppe-spordiosakonna pealik ühes talle alluvate jaoskondadega. Opositsioonile antud häälte hulk ületas küll võimulolijate oma, kuid opositsiooni killustatuse tõttu ei pääsenud see mõjule. On tõsi see, et Teise maailmasõja künnisel oli kolm neljandikku Vana Maailma demokraatlikust riigikorraldusest väga kaugel. Siin ei ole töötuid! Ei ole kirjaoskamatust! Heaolu on juba silmapiiril. Õnneks raskendas nii Nõukogude Venemaa kui ka Saksamaa keskendumist välispoliitikale nende ebastabiilne sisepoliitiline olukord.

Eesti riigi sündimise lugu | EV100

. Teadus, kirjandus ja kunst moodustasid lahutamatu osa maa rahvastiku elust. Eelmise põhiseadusega lubatud seadusloomeline rahvaalgatus kaotati, rahvahääletus sõltus presidendi tahtest. Mõistagi nuriseti ja sooviti, et ühiskond toimiks demokraatlikumalt, läbipaistvamalt, õiglasemalt. Kultuuriomavalitsused said oma tegevuse arendamiseks raha riigi eelarvest. Selle positsiooni kaitsmise edukus olenes aga suuresti õigeaegsest mobilisatsiooni läbiviimisest ja katteosade kiirest rakendamisest. Eriti suurt edu saavutati eestikeelse professionaalkultuuri ja haridussüsteemi loomisel. aasta mais vastu Kaitseliidu ühekordse rahalise toetamise seaduse, millega pandi Kaitseliidu tegevusele majanduslik alus. Esimese maailmasõja ja sellele järgnenud Eesti Vabadussõja ajal sai eesti maaelu ja tööstus tugevasti kannatada. Põhiseaduse enda muutmiseks oli nõutav rahvahääletuse korraldamine. Samuti oli väga oluliseks tegevuseks organisatsiooni ideede ja eesmärkide selgitamine rahvale. Kaadriallohvitseride ettevalmistamine toimus põhimõttel, et nad sõjas vajaduse korral võiksid asendada ohvitsere. Lisaks oli eestlastel võitleja iseloom, esivanematelt päranduseks saadud vabadusvõitluse tahe, isamaa ja vabaduse armastus ning suur kohusetunne isamaa ees. Niisugusest arusaamast tulenesid ka Naiskodukaitse tegevuse ideoloogilised alused: rahvuslikkus, altruism, demokraatia, lugupidamine füüsilisest tööst ja naiste emantsipatsioon. Laidoner, kindralleitnandid P. Ka puuduvat Eestil vajalike kogemustega poliitikud ja spetsialistid riigiaparaadi tarbeks.

Kui vanemad viskavad su kodust välja! TELE2 Rändava Ruuteri Test!

. See programm lähtus põhimõttest, et Eesti riigi olemasolu ei tohi ­takistada naaberriikide majanduslikku läbikäimist, antud juhul Nõukogude Venemaa kaubanduslikku suhtlemist lääneriikidega. Harulduseks polnud ülikooliharidusega põllu- ja ärimehed. Eesti ostujõud maailmaturul kasvas silmanähtavalt. Eesti ega teiste Balti riikide tule­vikuperspektiivid polnud kuigi ahvatlevad

Märkused