Kui klient on esialgse laenu tagasi maksnud, ei pea ta enam edaspidiseks laenamiseks krediidiasutusega ühendust võtma, sest ta saab laenu uuesti kasutada

Üleandmine ja paigaldustööd. Isolta lubab ja aitab mõistlikes piirides kaasa Kliendi või Kliendi volitatud audiitori poolt läbi viidud audititele tingimusel, et audiitor kohustub täitma standarditekohast konfidentsiaalsuslepingut ja audiitor ei ole Isolta konkurent. Isolta peab rakendama sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga tagada Kliendi isikuandmete kaitse lubamatu juurdepääsu ning juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest. Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv. Lepingu periood algab hetkest, kui eelnevalt nimetatud kriteeriumid on täidetud. „Kui klient on juba reisil ja tal tekivad koroonaviiruse puhangu või sellest tuleneva karantiini tõttu lisakulud majutusele ja transpordile, siis need väljaminekud hüvitame,“ ütles PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu. Päringud tuleb esitada kirjalikult. Diapoli vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Isolta annab Kliendile õiguse kasutada Teenust Lepingu kehtivusaja jooksul oma ettevõtte äriliste eesmärkide täitmiseks. Kui klient on esialgse laenu tagasi maksnud, ei pea ta enam edaspidiseks laenamiseks krediidiasutusega ühendust võtma, sest ta saab laenu uuesti kasutada. Kliendil ei ole õigust Teenust edasi müüa. Diapoli privaatsustingimused on avaldatud ja nendega saab tutvuda kodulehel. Kohalduv seadusandlus ja vaidlused Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele, arvestamata selles sisalduvaid kollisiooninorme. Isolta peab tagama, et isikud, kellel on õigus isikuandmeid töödelda, täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Kui klient viibib piirkonnas, kus on välja kuulutatud epideemia, siis on tegemist välistusega. Klient kinnitab käesolevate Tingimustega moodustuvate isikuandmete käsitlemise dokumenteeritud juhised. Teenuse makseperiood vastab Teenuse tellimusperioodile. Teenuse kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Klient vastutab oma materjalide ja nende seaduslikkuse eest ise. Kliendi rekistripidaja rollis oleva Isolta antud kirjalikud juhendid on terviklikult välja toodud käesolevates Tingimustes. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping kirjalikult lõpetada enne muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui vääramatu jõu asjaolud esinevad Isolta alltöövõtjal, vabastatakse selline pool samuti vastutusest. Klient hüvitab Isoltale sellise abistamisega seotud mõistlikud kulud.

Köögi remont algab uue mööbli valimisest - ä

. Diapol töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega. Isolta poolt isiklike andmete töötlemiseks hetkel kasutatavad alltöövõtjad on loetletud Teenuses aadressil www.isolta.com/subcontractors. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule. Tasuliste lisateenuste kasutamise eest saadetakse arve koos Teenuse arvega või eraldi arvena. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et kui Diapol kasutab looduslikke materjale, siis võib kohale toimetatud toodete tekstuur, muster, värvus ja toon erineda ning see ei pruugi olla täpselt sama nagu samade materjalide näidistel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus. Kliendil on õigus esitada Diapolile toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Diapoli kontaktandmete või veebilehe kaudu, kus esitatakse detailsem info pretensioonide lahendamise kohta. Samuti vastutab Klient hilinenud maksetest tulenevate inkassoettevõtetele makstavate tasude ja muude õiguskulude eest.

Vastavalt eraldi kokkuleppele võib Diapol väljastada tellimuse kliendi antud jooniste ja mõõtude põhjal, kuid sellisel juhul ei vastuta Diapol toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest. Isoltal on õigus igal ajal Teenusega seotud tasusid muuta. Seetõttu palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega,“ rõhutas Õunapuu. Kui tasapinna valmistamisel selgub, et tasapinda ei ole võimalik toota mõõdistaja poolt koostatud joonise põhjal, jätab Diapol endale õiguse muuta tootmisjoonist. Teenuse või selle sisu või osade kopeerimine, jäljendamine, levitamine või avalikuks tegemine või muul kui käesolevates tingimustes toodud otstarbel kasutamine on rangelt keelatud. Lepingukohased andmesubjektide kategooriad on Klientide kontaktid, Klientide kliendid ja muud huvirühmad. Tellimuste käsitlemise kord. Arve esitamine ja maksmine. Lepingu lõpetamisel või Kliendi kirjalikul nõudmisel peab Isolta kas töödeldud isikuandmed hävitama või Kliendile tagastama. Eelkõige tagab Klient, et tema esitatav materjal ei riku ühegi kolmanda poole autoriõigust, kaubamärgiga seotud õigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi, ja et Kliendil on õigus Teenuse raames materjale edastada ning lõppklientide isikuandmeid töödelda. Vastutuse piirang Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Sellised puudused parandab Diapol mõistliku aja jooksul. Kinnitus saadetakse e-kirjaga Kliendi poolt antud e-posti aadressile. Toodete juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb kliendile üle vastuvõtuakti allkirjastamisest alates. Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et toimub täiendav turva- ja tervisekontroll, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul ka epideemia korral. Seotud lood:     „Kui haigestumine ilmneb lennujaama turvakontrollis – näiteks tekib palavik ja tervislik seisund ei võimalda reisi jätkata, siis juhul kui tegemist ei ole epideemiaga, kehtib tavapärane reisi katkestamise kaitse. Kliendi või tema määratud esindaja mitteilmumine ülevaatusele ja vastuvõtuakti allkirjastamisele annab Diapolile õiguse kasutada kolmandaid isikuid üleandmise tunnistajatena ja selliseid isikuid peetakse kliendi volitatud esindajateks vastuvõtmisel. Diapol on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendusest ja lahendamise tähtaegadest. Lepingu kohaselt töödeldavad isikuandmete liigid on isiku kontaktandmed, tehnilised materjalid, kliendisuhete juhtimise andmed, raamatupidamisandmed ja muud finantsjuhtimise materjalid. Kaebused ja vaidluste lahendamine. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt. Kumbki pool ei kanna vastutust kaudsete või kaasnevate varaliste ja mitte-varaliste kahjude, sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu ning andmete puudumise või kadumise, eest. Siiski kannab Teenusesse üles laaditud andmete koopiate säilitamise eest vastutust Klient. Diapoli vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Isolta ei edasta Klientide isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda ilma kohalduvas andmekaitseseaduses nõutavate kaitsemeetmete, näiteks standardsete näidisklauslite rakendamiseta. Üldiste müügitingimuste rakendamine. Üleandmine Kliendil ei ole õigust Lepingut kolmandatele osapooltele üle anda ega edastada, ilma Isolta eelneva kirjaliku loata. Klient on kohustatud olema paigaldustööde lõpetamise ajal kohal, millest Diapol teavitab klienti mõistlikult ette. Diapol teeb paigaldustöid tavalisel tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega. Isoltal on õigus Teenuse Lepingu ja käesolevate Tingimuste kohaseks pakkumiseks kasutada vajalikke alltöövõtjad. Teenuse kasutamise eelduseks on käesolevate tingimustega nõustumine ja nende täitmine. Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Diapol esialgse hinnapakkumise, näidates mõõdistustööde hinda, toodete ja paigaldustööde ning teiste seotud teenuste esialgset hinnakalkulatsiooni. Muudatused kinnitatakse kliendiga. Isolta edastab Kliendile teabe, mis on mõistlikult vajalik kohalduvate andmekaitseseaduste täitmise tõendamiseks. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Diapol annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks puuduliku valmistamise ja vigaste materjalide tõttu tekkinud defekte. Diapol annab tooted kliendile üle ja teeb paigaldustööd vastavalt tellimuses kokku lepitud üleandmistingimustele.

Koroonapuhangu tõttu tuleb reisikindlustust valida väga.

. Klient tagab, et tema Isolta Teenuse kasutajanimesid ja paroole ei avaldataks kolmandatele pooltele. Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes, samuti teenusetõkestamise rünnakuid, turvarikkumisi ja muid kolmandate isikute samalaadseid ebaseaduslikke toiminguid. Eelkõige vastutab Klient raamatupidamisega seotud dokumentide seadusjärgse säilitamise eest. Klient vastutab auditiga seotud kulude eest. Isoltal on õigus Lepingut ja Teenust kolmandatele osapooltele üle anda ilma Kliendi nõusolekuta. Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Diapol ettemaksuarve pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja klient nõustub, et Diapolil ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte saanud. Isolta poolt Kliendi nimel teostava andmetöötluse olemus, ainestik ja eesmärk on seotud finantsjuhtimise tarkvara toimimisega Teenuse kujul vastavalt Lepingule. Selliseid materjali eripärasid ei loeta defektideks. Kliendi kohustused Klient esitab Teenuse kasutusele võtmisel ja tasulise Teenuse tellimise hetkel täpsed ja täielikud andmed ning teavitab Isoltat koheselt andmete muutumisest. Kliendil on Lepingu kehtivusajal piiratud lihtõigus kasutada Teenust oma tavapärases äritegevuses vastavalt Lepingule ja käesolevatele Tingimustele. Isoltal on õigus Leping kohese jõustumisega lõpetada, kui Klient käesolevaid Tingimusi rikub. Teenust osutatakse sellisena, nagu see on, ning Isolta ei anna mingeid garantiisid Teenuse teenustasemele, usaldusväärsusele, katkematule toimimisele, turustatavusele ega kindlaks otstarbeks sobivusele ega sellele, et Teenus on vaba igasugustest vigadest. Diapol müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud tingimustest. Samuti saab osta lisakaitse, mis aitab ürituse ärajäämise korral. Käesolevate Tingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. PZU palub järgida soovitusi ning kui tullakse reisilt riskipiirkonnast, siis käituda vastavalt etteantud juhistele.. Klient on teadlik, et alates ajast, kui Diapol alustab tellitud toodete valmistamist, ei saa nende toodete mõõte ja materjale muuta. Õunapuu sõnul ei kehti kindlustuskaitse juhul, kui klient otsustab reisist ise loobuda. Enne mõõdistustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama: köögi alumised kapid peavad olema kindlalt paigaldatud ja tööpinnad eemaldatud. Kui klient on esialgse laenu tagasi maksnud, ei pea ta enam edaspidiseks laenamiseks krediidiasutusega ühendust võtma, sest ta saab laenu uuesti kasutada. Pärast toodete valmimist ja enne paigaldustöid väljastab Diapol kliendile lõpliku arve. Juhul, kui üks pool ei rakenda käesolevates tingimustes toodud mis tahes õigust või sätet, ei loeta seda sellisest õigusest või muudest õigustest loobumiseks. Diapol pakub toodetele ja seotud teenustele garantiid vaid juhul, kui sellekohane info on avaldatud kodulehel toodete või teenuste kirjelduse juures. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele ja Isolta privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.isolta.ee/privaatsuspoliitika ning on Lepingu lahutamatu osa. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele. Isolta ei vastuta Kliendi lõppklientide põhjustatud kahjude, Kliendi töötajate tegevuste eest ega Kliendi passiivse tegevuse tõttu põhjustatud tagajärgede eest. Isolta rakendab mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Klienti ette mis tahes katkestustest Teenuse toimimises, ning teostab hooldustöid ilma Teenuse kasutamist asjatult häirimata. Samuti nõustuvad pooled, et looduslikud materjalid on eripärased ja et neil võib esineda pragusid meenutavaid jooni, kriimustusi, pinna ebakorrapärasusi, täkkeid ja augukesi, mustri ja tooni variatsioone, värvimuutusi, teisest kivimist materjali osakesi. Isolta aitab Kliendil täita kohalduvatest andmekaitseseadustest tulenevaid kohustusi, sealhulgas vastata andmesubjektide ja järelevalveasutuste päringutele. Isolta saadab Kliendile aktiveerimislingi Kliendi poolt antud e-posti aadressile, millega saab Teenuse kasutamiseks konto aktiveerida. Pärast esialgse hinnapakkumisega nõustumist lepivad Diapol ja klient kokku sobiva aja mõõdistustööde tegemiseks. Esialgne hinnapakkumine muutub pooltele mõõdistustööde osas siduvaks pärast seda, kui klient on esialgse hinnapakkumisega nõustunud. Klient teavitab Isoltat viivitamatult vigadest ja tegevustest, mis ei ole Teenuse kirjeldusega kooskõlas. Isolta tagab, et sellistele alltöövõtjatele kehtivad Lepingus sätestatud andmekaitsenõuetega samaväärsed nõuded, ja informeerib Klienti kasutatavate alltöövõtjate ja neid puudutavate muudatuste kohta. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Mitte mingil tingimusel ei ole Diapol vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Isikuandmed Isoltal on õigus Teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid koguda ja töödelda. Juhul, kui Klient uute tingimustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada kirjaliku etteteatamisega alates uute tingimuste jõustumise kuupäevast. Laenu kasutusaja eest tuleb tasuda. Laenu võtmisel peaksid emotsioonid tahaplaanile jääma ning kaaluda tuleks hoopis teisi aspekte. Klient vastutab kõigi oma konto alt teostatavate tegevuste ja konto väärkasutamisest tulenevate kulude, näiteks uurimis- ja remondikulude eest. Klient teavitab Isoltat koheselt, kui tema kasutajanimi või parool kolmandale poolele avaldatakse. Uus hinnakiri kehtib alates järgmise makseperioodi algusest. -kui tellimuses on eraldi kokku lepitud, vastutab klient tõstmisabi eest. Kappe ja pliiti ei ole lubatud pärast mõõdistamist liigutada ega muuta.

Müügitingimused - Vä

. Klient vastutab iseenda nimel isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest. Klient ei kasuta Teenust tegevusteks, mis ei ole käesolevate Tingimuste ja kohalduva seadusega kooskõlas. Kui Klient ei lõpeta Lepingut vastavalt eelnimetatud tingimustele, pikendatakse Lepingu perioodi automaatselt fikseeritud Lepingu perioodi alusel, mis on võrdne esialgse Lepingu perioodiga. Muud tingimused Isolta rakendab mõistlikke pingutusi andmesüsteemide ja nendes sisalduvate andmete varundamiseks. Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused.

Uuendus! Koroonaviirus – mida me kõik peame teadma! | PZU.

. Tellimus muutub poolte jaoks siduvaks pärast seda, kui klient on tagastanud Diapolile tellimuse allkirjastatud koopia või on muul viisil tellimusega nõustunud. Paigaldustööde tegemise täpne aeg lepitakse Diapoli ja kliendi vahel kokku. Klient kohustub maksma Diapolile kokku lepitud mõõdistustööde eest vastavalt esialgsele hinnapakkumisele ja toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Diapoli väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele

Märkused