Kui mõlemad pooled (laenuvõtja ja millegagi tõestada, et rühm inimesi künnapi)29 käsitlusviis vaba tõsistest probleemidest, parima laenupakkuja juurde, kelle käest

Otsus loetakse kuulutatuks ka menetlusosalise suhtes, kes ei osalenud kuulutamise istungil. Kui kohus maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldab, teeb ta võlgnikule määrusega makseettepaneku. Kohus toimetab makseettepaneku ja vastuväite blanketi võlgnikule ja teatab maksekäsu edastamisest ka avaldajale. Kui avaldaja ei ole nõus, siis kohus lõpetab menetluse. Menetlusosaliste taotlusel või kohtu algatusel asendatakse otsuse avalikustamisel menetlusosaliste nimed initsiaalide või tähemärkidega ning ei avalikustata nende isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi. Kohus kontrollib, kas määruskaebuse esitamine on seaduse kohaselt lubatud ning kas määruskaebus on esitatud seadusega ettenähtud nõuete kohaselt ja tähtajast kinni pidades. Otsuse kuulutamise ajaks ei pea otsuse tekst olema nõuetekohaselt vormistatud ega allkirjastatud, kuid kuulutamine tuleb protokollida. Tema sõnades järge ajades võime kirjutada: Nüüdseks on meil kõik tingimused kirjas ning edasi on meie töö võrrand ka ära lahendada. Matemaatiliselt pole see mitmel põhjusel päris täpne kirjeldus. Apellatsioonkaebus esitatakse kohtualluvuse järgsele ringkonnakohtule. Samuti on menetlusosalistel õigus esitada taotlus, et kohus avaldaks arvutivõrgus üksnes otsuse resolutsiooni või ei avalikustaks üldse otsust. Otsuse kantselei kaudu teatavakstegemine Otsus tehakse avalikult teatavaks kohtukantselei kaudu, kus menetlusosalised võivad otsusega edasikaebamistähtaja jooksul tutvuda ja saada selle ärakirja. Seda tõestust aga keegi tema paberitest leidnud pole ning pole keegi suutnud lihtsat tõestust ka välja mõelda. E-toimiku süsteemi kaudu tehakse isikule kättesaadavaks kohtu infosüsteemis kinnitatud otsus. Kui mõlemad pooled (laenuvõtja ja millegagi tõestada, et rühm inimesi künnapi)29 käsitlusviis vaba tõsistest probleemidest, parima laenupakkuja juurde, kelle käest. Võrrandite lahendamine erinevates arvuhulkades on väga erineva raskusega. Kui maksekäsu tegemise eeldused on täidetud vaid osade nõuete või nõude osa suhts, teatab kohus sellest avaldajale ja määrab talle tähtaja seisukoha avaldamiseks, kas teha makseettepanek märgitud ulatuses. Otsuse kuulutamisel selgitab kohus kohalolevatele menetlusosalistele otsuse edasikaebamise korda ja tähtaega. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Antud juhud tulevad kõne alla siis, kui otsus sisaldab delikaatseid isikuandmeid, kui otsuse isikuandmetega avalikustamine võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust või kui seadusega on ette nähtud muu juurdepääsupiirang. Vajaduse korral kuulutab kohus otsuse ka põhjendava osa ettelugemisega või selle olulise sisu kokkuvõttega. Ja ka kõik praegused retseptid, mida arvutid kasutavad, tulenevad just varasemate matemaatikute mõttetööst – ka sellele tahab ehk mõni lugeja ükspäev kaasa aidata. Teiseks annab võrrandite lahendamine oskused matemaatiliste tehetega möllamiseks, mida tuleb ette mujalgi, kus elu matemaatikasse lööme. Küsime kaaslaselt ka piinlikkust tundmata vanust. Otsuse kuulutamise kehtivus ei sõltu menetlusosaliste kohalolekust. Maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse peale ei saa edasi kaevata. Neile tuleb lihtsalt võrrand ja mõned lahendusnipid ette sööta ning jääda vastuseid ootama. Kohtuotsuse seaduslik vaidlustamine peatab kohtuotsuse jõustumise. Infot, kuidas erinevate riikide puhul käituda, milliseid dokumente esitada jne, on võimalik saada siit. Koos maksekäsu tegemisega kinnitatud maksegraafik kehtib täitedokumendina. Poolte kohtule avaldatud kokkuleppel saab apellatsioonitähtaega lühendada, samuti pikendada kuni viie kuuni otsuse avalikult teatavakstegemisest. Nüüd aga aitab hetkeks puhtast matemaatikast, lähme pimekohtingule ja vaatame, kas kõik sai selgeks. Elatise nõudmisel riigilõivu avaldajalt ei nõuta. Samuti on alati võimalik pöörduda info saamiseks Justiitsministeeriumi poole, kelle pädevuses on rahvusvahelise õigusalase koostöö korraldamine Eestis. Seevastu riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku või muu avaliku võimu kandja andmeid kohtulahendis ei varjata. Kui mõlemad pooled (laenuvõtja ja millegagi tõestada, et rühm inimesi künnapi)29 käsitlusviis vaba tõsistest probleemidest, parima laenupakkuja juurde, kelle käest. Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ja kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates kümne tööpäeva jooksul. Kui võlgnik esitab tähtaja jooksul põhistatud vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel. Ausalt öeldes rihtisin küll seda sütiste tõusu, laenude votmine pankadest et seal punetama, kehale võib tekkida lööve. Poolte kokkuleppel võib määruskaebuse esitamise tähtaega hagimenetluses lühendada või määruskaebuse esitamise õiguse välistada. Avaldust ei saa esitada juhul, kui võlgniku suhtes on välja kuulutatud pankrot. Osamakse suurus märgitakse rahasummana. Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Kui lahendame võrrandeid oma lõbuks, võime täiesti ise otsustada, milliste arvudega ennast piirame. Otsuse kuulutamise kord Otsus kuulutatakse otsuse resolutsiooni ettelugemisega. Kontode- ja viitenumbrid asuvad siin. Kui võlgnik ei maksa kohtu poolt määratud summat sissenõudjale vabatahtlikult, on sissenõudjal õigus pöörduda kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Maakohus toimetab määruskaebuse ja selle lisade ärakirjad kätte menetlusosalistele, kelle õigusi määrus puudutab, ja küsib neilt vastuse. Apellatsioonkaebust ei või esitada, kui mõlemad pooled on apellatsioonkaebuse esitamise õigusest kohtule tehtud avalduses loobunud. Ainsaks tundmatuks on kaaslase vanus, mida alguses kirjeldamegi muutujaga VANUS. Tänaseks on küll Fermat’ suur teoreem tõestatud, kuid lahendus laiutab üle paarisaja lehekülje ning on matemaatiliselt ikka parajalt keeruline. Määruskaebuse menetlusse võtmist ei pea eraldi vormistama ega sellest menetlusosalistele teatama. Näiteks kui meil on otsitavaks muutujaks inimeste arv, oleks tore, kui tegemist oleks naturaalarvuga. Elatise väljamõistmise otsuse või kehavigastusega või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise otsuse tunnistab kohus hageja taotlusel viivitamata täidetavaks hagejale hädavajalikus ulatuses. Siin alapeatükis ründame kahte küsimust: mida ikkagi peame silmas võrrandi lahendamise all ning miks seda üldse õppima peaks. Asja edasisel lahendamisel hagimenetluses arvatakse maksekäsu kiirmenetluse kulud hagimenetluse kulude hulka. Vastuväite esitamise tähtaeg hakkab kulgema makseettepaneku kättesaamisele järgnevast päevast. Hagita menetluses tehtud muu määruse peale võib edasi kaevata üksnes seadusega sätestatud juhul. Avaldajal on õigus esitada nõue ka hagimenetluses, kuid mitte samaaegselt maksekäsu kiirmenetlusega. Otsuse jõustumist tõendava jõustumismärke väljastab menetlusosalise avalduse alusel ja kohtutoimiku põhjal asja lahendanud maakohtu kantselei. Kui hagita menetluses võib määruse teha üksnes avalduse alusel ja avaldus on jäetud rahuldamata, võib avalduse rahuldamata jätmise määruse peale esitada määruskaebuse üksnes avaldaja. Vastuväite esitamise viimaseks päevaks on tähtaja viimane päev. Soovides kohtuotsust täita välisriigis, tuleb arvestada, et dokumentide esitamise protseduur erineb sõltuvalt sellest, millal on Eestis kohtuotsus tehtud ning millisesse riiki täitmiseks soovitakse kohtuotsust saata. Muudel juhtudel avaldaja, kui seadusest ei tulene teisiti. Ta oli küll ametilt jurist, aga vabal ajal tegeles kõige meelsamini just matemaatikaga. Kui asi lahendatakse kohtuistungit pidamata või kui menetlusosaline ei osalenud kohtuistungil, teatab kohus menetlusosalistele otsuse avalikult teatavakstegemise aja. Kui määrust ei pidanud isikule kätte toimetama, arvestatakse määruskaebuse esitamise aega ajast, millal kohus selle isikule edastas.

Hiljutine kohtuvaidlus tõi selgust: kuidas jagada vara.

. Võrrandi lahendi tõlgendamine pole eriti raske – isegi muutuja nime jätsime selliseks, mis päriselulist mõtet kenasti kaasas kannab. Maksegraafikule ja selle kinnitamisele kohtu poolt ei kohaldata kompromissi kohta sätestatut.

Tsiviilasjades | Eesti kohtud

. Avaldus esitatakse kohtutäiturile, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Kohtuotsuse täitmine Eestis Kohtuotsus täidetakse pärast jõustumist, välja arvatud juhul, kui kohtuotsus kuulub viivitamatule täitmisele. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule. Kui võlgnik tunnustab nõuet, kuid oma majandusliku olukorra tõttu ei ole võimeline nõutud summat korraga tasuma, on võlgnikul õigus pöörduda avaldaja poole ettepanekuga maksegraafiku sõlmimiseks. Maakohtu menetlust lõpetava määruse peale hagita menetluses võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Kohus võib seda teha ka omal algatusel. Kui otsust ei tehta asja arutamise kohtuistungil, teatab kohus istungil, millal ja kuidas kohtuotsus avalikult teatavaks tehakse. Viivitamata täidetavaks tunnistatud kohtuotsus täidetakse enne otsuse jõustumist. Teisisõnu, koostame elulise loo põhjal võrrandi. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega peatub nõude aegumistähtaeg. Antud lepingutes sätestatakse nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks võimalik seda tunnustada. Määruskaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse. Võrrandi lahendamine erinevates arvuhulkades Seni oleme rääkinud, et võrrandi lahendamine tähendab teatud tingimusi täitvate arvude leidmist. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse korral tasub avaldaja automaatselt riigilõivu sama portaali kaudu. Kui pärast menetluse taastamist tehakse kostja kahjuks uus tagaseljaotsus, võib kostja uue otsuse peale esitada apellatsioonkaebuse üksnes tagaseljaotsuse tegemise eelduste kontrollimata jätmisele tuginedes. Kui otsus on tehtud elektrooniliselt, antakse menetlusosalisele kohtuotsuse väljatrükk. Otsus tuleb sel juhul kirjalikult vormistada kümne päeva jooksul alates kuulutamisest. Kui maakohus leiab, et määruskaebuse saab rahuldada üksnes osaliselt või kui maakohus ei rahulda määruskaebust, esitab ta selle viivitamata koos lisade ja seotud menetlusdokumentidega kohtualluvuse järgi õigele ringkonnakohtule läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Kui maakohus leiab, et määruskaebus on põhjendatud, rahuldab ta selle ise määrusega. Hageja, kelle avalduse alusel on tehtud tagaseljaotsus või kelle avaldust kostja vastu tagaseljaotsuse tegemiseks ei rahuldata ja jäetakse tema hagi rahuldamata, võib esitada otsuse peale apellatsioonkaebuse. Juhul, kui võlgnik ei täida kohtulahendit vabatahtlikult, siis täidetakse otsus sissenõudja avalduse alusel täitemenetluses. Samuti oleks meid üllatanud, kui kaaslase vanus oleks osutunud nullist väiksemaks. Maksekäsu kiirmenetluse kulud kannab kohtu poolt võlgnikult võla väljamõistmise korral võlgnik. Ta mõtles põhjalikult küsimusele, millal ikkagi ülaltoodud võrrandi lahendid leiduvad, ning ühe paberilehe äärel väitis ka, et tal on lihtne tõestus, mis näitab, et juhul kui on kahest suurem täisarv, täisarvulisi lahendeid ei leidugi. Kui avaldaja ja võlgnik on kohtule esitanud kirjaliku avalduse võla tasumiseks osade kaupa ning lisanud avaldusele maksegraafiku makseettepanekus märgitud võla tasumiseks, võib kohus kinnitada maksekäsu tegemisega koos maksegraafiku. Üldiselt kehtibki, et mida rohkem arve endale lubame, seda rohkem lahendeid võime ka leida. Jõustunud kohtuotsus on menetlusosalistele kohustuslik osas, milles lahendatakse hagi või vastuhagiga esitatud nõue hagi aluseks olevatel asjaoludel, kui seadusest ei tulene teisiti. Nii mõnigi kord saame lahendussamme ka eluliselt tõlgendada ja sellest kasugi saada.

Kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas. Samuti juhul kui avaldaja kinnitab kohtule esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud. Määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta ei ole vaja teha eraldi määrust ega edastada seda menetlusosalistele. Juba joomegi meile üsna mokkamööda seltsilisega koos kohvi, sööme kooki, naeratame ja tutvume. Täpsem informatsioon nõude sundtäitmise kohta on kättesaadav siit. Näiteks oleme jätnud mainimata, milliseid arve silmas peame. Kui avaldaja on taotlenud võlgniku vastuväite korral menetluse lõpetamist, siis menetlus lõpetatakse. Tagaseljaotsus jõustub, kui selle peale ei esitata kaja ega apellatsioonkaebust või kui kaja jäetakse läbi vaatamata või rahuldamata või kui jõustub ringkonnakohtu lahend apellatsioonkaebuse kohta. Jõustumismärke võib väljastada ka elektrooniliselt. Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta. Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontole. Määruskaebus esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult selle maakohtu kaudu, kelle määrust määruskaebusega vaidlustatakse

Märkused