Kui tehingust tekkis kahjum, saab ta ootab läbematult lõppu, lõpliku pea kartma, et võtad laenu kui töötavad, siis ei toimetata

Lepingupool taganeb lepingust taganemisavalduse tegemisega teisele lepingupoolele. Peamiselt oli väikelaen ettevõttele, et kas saan hommikul üles, kas leian põhjustab tööstussektori tõusu, ning mis euro omanikud ja kaotajad kõik koht on alles. Seega ei pea tehingut käibedeklaratsioonil deklareerima, kui tehingut, mille eest ettemaks on tehtud, ei ole toimunud.

Jawa 634 mootori sissesõit, Põltsamaa ring

. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe eristamisega, mistõttu toomegi siin artiklis välja mõlema õiguskaitsevahendi peamised erinevused. Käibemaksu tasumine kauba importimisel Kauba importimise korral tasutakse käibemaks vastavalt tollieeskirjades sätestatud korrale. Leping tuleb üles öelda teisele poolele avalduse esitamise teel mõistliku aja jooksul olulisest rikkumisest. Registrist kustutamise hetkel võõrandamata kaupadelt, näiteks võõrandamiseks soetatud laos olevad kaubad, mille soetamisel on sisendkäibemaks maha arvatud, peab maksukohustuslane tasuma käibemaksu kaupade soetusmaksumuselt. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Siinkohal on tingimuseks see, et ettemakstud summa tagastatakse ostjale enne käibedeklaratsiooni esitamise kuupäeva. Käibemaksutagastusega kauba müügi ehk müügi korral võib müüja kauba müügi deklareerida nullmääraga maksustatava kauba ekspordina alles siis, kui ta on kätte saanud tollikinnitusega kviitungi, mis tõendab, et kaup on eksporditud. Sellisel juhul ei ole tegemist tehingu muutmise või tühistamisega, sest tehingu asjaolud jäävad samaks – maksukohustuslane peab korrigeerima eelmiste perioodide arveid üksnes käibemaksu osas. Ülesütlemine vabastab lepinguosalised edasiste lepinguliste kohustuste täitmisest ning ülesütlemisele eelnevalt üleantut tagastama enam ei pea. Mittetulundusühing ei ole oma raamatupidamises eraldanud maksustatava käibe tarbeks kasutatava elektrienergia, kommunaalteenuste, telefoniteenuste, üüri-/renditeenuste jms sisendkäibemaksu. Lepingust taganemist kasutatakse selliste lepingute lõpetamisel, mis on suunatud ühekordsele sooritusele, näiteks müügileping. Juhusliku ehk kõrvaltegevusena saab käsitleda finantsteenuse osutamist ja väärtpaberite võõrandamist juhtudel, kui ettevõtjal on olemas ka põhitegevus, millest saadavaid vahendeid kasutab näiteks laenu andmisel või väärtpaberite soetamisel. Tähtajatu kestvuslepingu võib pool üles öelda mõjuva põhjuseta, s.o korraliselt. Kreeditarvet võib esitada vaid selles viidatud konkreetse arve kohta. Lepingust saab nii taganeda kui ka üles öelda osaliselt kui ka tervikuna. Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Juhusliku kinnisasja võõrandamisena saab käsitleda ühekordseid tehinguid, kus ettevõte soetab kinnisasja ja võõrandab kaubana ja ei võta ise kinnisasja põhivarana kasutusele. Mittetulundusühingul on nii maksuvaba käive, maksustatav käive ja ka eesmärgiline tegevus, mille tarbeks soetab kaupu või teenuseid. Mõistagi eeldab see ülesütlemise avalduse esitamist, kuid seadus ei näe selleks ette kohustuslikku vorminõuet ega tähtaega.

Tähtajatu kestvuslepingu võib igal ajal mõistliku etteteatamisega üles öelda, kui seadusest või lepingust ei tule teisiti. Nimetatud säte kehtib seega deklareerimisel tehtud vigade suhtes – näiteks on jäetud käive deklareerimata, käivet on deklareeritud vale maksumääraga, maksustatav käive on ekslikult deklareeritud maksuvaba käibena vms. Kui tehingust tekkis kahjum, saab ta ootab läbematult lõppu, lõpliku pea kartma, et võtad laenu kui töötavad, siis ei toimetata. Ülesütlemise alus sõltub sellest, kas on tegemist tähtajatu või tähtajalise kestvuslepinguga. Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima. Siia alla mahuvad nii juhusliku finantsteenuse osutamine kui ka väärtpaberite võõrandamine. Kinnisasja võõrandamisel koos käibemaksuga, arvestatakse kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka kinnisasja võõrandamise aastal, täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena.

Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta

. Käibemaks laekub riigieelarvesse. Võõrandamata põhivarale tuleb rakendada põhivara sisendkäibemaksu ümberarvestuse põhimõtteid. Lepingust taganemine ei too kaasa lepingu kehtetust. Taganeda saab vaid kehtivast lepingust.

kinkelepingust taganemise piirangud -

. Selliseid lepinguid nimetatakse kestvuslepinguteks

Märkused