Kui teiste riigi kavandatavate muudatustega tunduvad huvigrupid laias laastus nõus olevat – et kehtestada tarbijalaenudele krediidikulukuse määra lagi, allutada

Arest või vangistus asendatakse üldkasuliku tööga üksnes süüdlase nõusolekul.. Paljud laenu andvad ettevõtted võimaldavad teil oma isikut tuvastada kodust lahkumata id-kaardi abil. Alla kümne päevase aresti täitmisele pööramise korral arvestatakse karistusest kantuks süüdlase tehtud üldkasuliku töö tunnid proportsionaalselt mõistetud arestiga.

Kontrolli reisidokumente – Reisi Targalt

. Kui süüdlane teeb üldkasulikku tööd muust tööst ja õpingutest vabal ajal, ei tohi üldkasuliku töö kestus ületada nelja tundi päevas. Väärteo aegumine ei uuene, kui väärteo lõpuleviimisest on möödunud kolm aastat. Kui uus kuritegu pandi toime ettevaatamatusest, võib kohus uuesti kohaldada liitkaristusest tingimisi vabastamist. Relva ja laskemoona omamise õiguse äravõtmine Relva või laskemoona käitlemise või kasutamisega seotud kuriteo eest võib kohus lisakaristusena võtta süüdlaselt relva ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise õiguse kuni viieks aastaks. Vajaduse korral määrab kohus enne aresti või vangistuse asendamist süüdlasele tervisekontrolli eesmärgiga selgitada, kas süüdlase terviseseisund võimaldab tal teha üldkasulikku tööd. Kui teiste riigi kavandatavate muudatustega tunduvad huvigrupid laias laastus nõus olevat – et kehtestada tarbijalaenudele krediidikulukuse määra lagi, allutada. Aresti või vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdlase tehtud üldkasulik töö, mille üks tund võrdub ühe päeva aresti või vangistusega.

Tähtaja kulgemise peatamisel ning uue tähtaja määramisel tuleb kohtul arvestada vastava süüteo eest ettenähtud üldkasuliku töö üldist tähtaega.

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste.

. Elektroonilise valve seadme liigi valib kriminaalhooldusametnik.

Vastutustunne kui riigi kaitsja | Õhtuleht

.

Riigihaldus | Rahandusministeerium

. Kohus võib oma määrusega sätestada kandmata jäänud karistuse osa täitmisele pööramisel materjalide uuesti esitamiseks ühest aastast pikema või lühema tähtaja. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, karistamise vangistusega või lühendab vangistust, on tagasiulatuv jõud ka isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus pööratakse täitmisele. Vältava süüteo korral arvutatakse aegumise tähtaega vältava teo lõppemisest. Üldkasuliku töö eest süüdlasele tasu ei maksta. Kohus võib tähtaja kulgemise peatada süüdlase haiguse või perekondliku olukorra tõttu või ajaks, kui süüdlane on aja-, asendus- või reservteenistuses. Ühele päevale arestile või vangistusele vastab üks tund üldkasulikku tööd, mida ei mõisteta vähem kui viis tundi

Märkused