Kui tingimused rahuldavad, siis pärast lepingu sõlmimist (id-kaardiga allkirjastamine) väljastatakse laen teie pangakontole

Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Media Investments & Holdingul on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Media Investments & Holding töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades. REGISTREERUMINE TOOLSE NOORTELAAGRITESSE Laagrisse registreerimine toimub kodulehe registreerimisblanketi alusel.. Arve tasumisel märkige selgitusse arvenumber ning lapse nimi, kelle eest laagritasu tasutakse. Raha tagasisaamiseks on lapsevanemal vajalik esitada avaldus. NB! Soovitame laagrilised puukide vastu vaktsineerida. Kui vanem/hooldaja ei pea seda vajalikuks, võtab ta vastutuse antud küsimuses enda peale. Media Investments & Holding ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kasutaja võib igal ajal esitada Media Investments & Holdingule turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi teenuse pakkumiseks; järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Kui olete edastanud noortelaagrisse registreerimiseks kõik vajalikud andmed, siis väljastame teile ühe nädala jooksul alates broneeringu tegemisest arve. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Hilisemal teavitamisel broneeringutasu ei tagastata. Kui Te ei nõustu Media Investments & Holdingu Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.  Palun anna kindlasti teada laagri korraldajale, kui lapsel esineb muid omadusi, millest kasvatajad peaksid teadlikud olema. Isikuandmete säilitamine Media Investments & Holding säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Media Investments & Holdingu õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Kui Media Investments & Holding ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

Eestis valmis liitlasüksuste võõrustamiseks vajalik taristu

. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Media Investments & Holdingut oma Isikuandmete muutumisest. Bondora krediidifirma üheks meeldivaks võimaluseks on refinantseerimine, mille abil saavad laenuvõtjad ühendada omavahel kõik laenud. Media Investments & Holdingu seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu. Media Investments & Holding kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel.

Tingimused | JUKU keskus

. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Media Investments & Holding kas: küsida mõistlikku tasu; või keelduda taotletud meetmete võtmisest. Sel juhul teavitab Media Investments & Holding Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Media Investments & Holdingu õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles. Arve väljastame elektronposti teel Teie poolt antud aadressile. Media Investments & Holdingu poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Raha ei maksta tagasi, kui laps saadetakse koju seoses laagrieeskirjade rikkumisega või juhul, kui lapsevanem soovib lapse mingil põhjusel enne laagrivahetuse lõppemist lapse ise ära viia. Media Investments & Holding on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest. Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Media Investments & Holding sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid. Media Investments & Holding ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Media Investments & Holdingule edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. Täpsema informatsiooni saamiseks Media Investments & Holdingu poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimusi. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Kasutajale Media Investments & Holdingu ning Media Investments & Holdingu partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Käesolevad Põhimõtted ei käi Media Investments & Holdingu väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Turvalisus Media Investments & Holding võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust. Kui tingimused rahuldavad, siis pärast lepingu sõlmimist (id-kaardiga allkirjastamine) väljastatakse laen teie pangakontole. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Media Investments & Holdingu poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

Märkused