Kuupäeval on järelmaksu tasumise päev 30 eurot (laenujääk 450 eurot, intress 20%, veel 1 aasta ja 3 kuud), 17

nimetatud õigused ei piira muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguste teostamist Estraveli poolt. Kuupäeval on järelmaksu tasumise päev 30 eurot (laenujääk 450 eurot, intress 20%, veel 1 aasta ja 3 kuud), 17. Lepingu kehtivus, taganemine, ülesütlemine Leping kehtib kuni lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni. Muud tingimused Estravelil on õigus nõuda ja Kliendil on kohustus maksta osutatud teenuse eest tasu vastavalt fikseeritud hinnakirjale või Lepingule. Nimetatud juhul loetakse Reisitellimuse tasumise tähtaeg saabunuks Lepingu üles ütlemisega. Järelmaksu mittevõimaldamisel ja juhul, kui otsus Järelmaksu mitte võimaldada pärineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Estravel Klienti andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Kui Klient ei ole vastavat kinnitust eeltoodud aja jooksul kätte saanud, peab ta sellest koheselt Estravelit informeerima. Kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus kohtumajas. sätestatud asjaolud sealhulgas kui Kliendi nimi ei sisaldu Reisitellimuse reisijate nimekirjas. Võimalusest Graafik alla laadida, sellega tutvuda ja nõustumise korral Graafik digitaalselt allkirjastada, teavitatakse Klienti e-posti teel. Järelmaksu saamiseks peab Klient allkirjastama Lepingu vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Estraveli järelmaksu online kanali kaudu kasutades ID kaarti või mobiil ID lahendust. Estravel otsustab Järelmaksu võimaldamise ühepoolselt võtteks aluseks Kliendi esitatud avalduse, tema krediidivõimelisuse ja finantsolukorra ning muud vastutustundliku laenamise põhimõtted. Graafik jõustub Kliendi allkirja saamise hetkest.

Klient hüvitab Estravelile kõik kulud, sh ka kohtuvälised õigusabi- ja inkassokulud, mis on seotud Kliendi poolt tasumisele kuuluvate summade sissenõudmisega. Kliendil on õigus nõuda Estravelilt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse aeg kindlaks määratud. Lepingulise kohustuse olulise rikkumisega on tegu eelkõige juhul, kui Klient esitab isikusamasuse tuvastamisel või Krediidi taotlemisel või Lepingu täitmisel ebaõigeid ja/või mittetäielikke andmeid. Estravel töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Estraveli teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Järelmaks · LHV

. Juhul, kui Järelmaksust ei piisa Reisitellimuse hinna täielikuks tasumiseks, tasub Klient ülejäänud osa omavahenditega vastavalt Estraveli väljastatud arvele. Estravel teeb Graafiku Kliendile kättesaadavaks digitaalse Järelmaksu online kanali kaudu. Järelmaks võimaldab tasuda Reisitellimuste eest, mille reisijate nimekirjas sisaldub Kliendi nimi. Leping jõustub, kui Klient on e-posti teel saadetud Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse kätte saanud või kui Pooled on allkirjastanud lepingu paberkandjal.. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. vene keelde, siis on seda tehtud üksnes teabe andmise eesmärgil. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Kliendil õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni. Hinnakirjas märkimata teenuste eest tasub Klient vastavalt Estraveli tegelikele kulutustele. Klient kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et Lepingus ja avalduses esitatud andmed Kliendi kohta on õiged ja tõesed ning Klient on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab tema otsesele, tegelikule ja vabale tahtele. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse eelkõige Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Com (nüüd inbank) on eraisikutele uritatud lahendada avaliku voimu suurema laenuandmeid, millega on kaetud suur osa turul tegutsevatest laenufirmadest aga pole. reisiteenuse osutajate ja/või Estraveli kehtestatud tühistamistrahvid vastavalt Kliendile teatatud tühistamistingimustele.

InBank Järelmaks - Valge Klaar

.

Sportland - Sportland

. Estraveli ja Kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust.

Järelmaks @ Expert - Hea Elu Tehnika

. Kui Leping ja sellega seotud dokumendid on tõlgitud võõrkeelde sh. Kliendil võimalus allkirjastada Graafik Estraveli esinduses. Taganemisavalduses peab olema märgitud Kliendi nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Kliendi allkiri. Kui Klient nimetatud summasid tähtajaks ei tasu loetakse, et ta ei ole Lepingust taganenud. Poolte allkirjad on antud digitaalselt või kirjalikus vormis. Lepingu sõlmimise kinnituseks saadab Estravel Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse Kliendi e-posti aadressile. Lepingu ja sellega seotud dokumentide keeleks on üksnes eesti keel. Intressiarvestus algab Järelmaksu Kliendile väljamaksmise päeval, mil Estravel sooritab Kliendi Reisitellimuse eest tasumise Kliendi Järelmaksu arvelt, ja lõpeb päeval, mil Klient maksab Järelmaksu Estravelile tagasi. Võõrkeelse teabe vastuolu korral eestikeelse teabega lähtuvad Pooled eestikeelsest teabest. Kui Klient taganeb lisaks Lepingule ka Reisitellimusest, kohustub ta tasuma Estravelile ka Reisitellimuse tühistamiskulud sh. Viivist arvestatakse, alates maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast. Järelmaksu kasutamiseks peab Klient Reisitellimust tehes avaldama soovi tasuda Reisitellimuse eest Järelmaksu arvelt. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr aasta kohta on nimetatud eritingimustes

Märkused