Laen, selle pikendamine ja maksepuhkuse taotlemine elus võib vahel tekkida olukordi, kui asjad ei lähe plaanipäraselt

Seepärast on autentne ainult ingliskeelne tekst. Et kõnealused meetmed jõustati ilma nendest komisjonile teatamata, järeldas komisjon esialgu, et tegemist oli ebaseadusliku riigiabiga. aastast vaid kõnealuse lennujaama rahastamiseks.

Laenu pikendamine ja maksepuhkuse taotlemine.

. Peale selle puuduvad EEL GmbH-l alalised töötajad ja seda juhib üks Kleve maakonna ametnik. Seega rahastati Nordrhein-Westfaleni liidumaa antud toetust riigi ressurssidest ja see on seostatav riigiga. meetme alusel toetatud investeeringuid rahastati samaväärsetel tingimustel. aasta lennundussuunistes jäetakse abi osakaalu küsimus lahtiseks, peab suurim lubatav abisumma piirduma vaid hädavajalikuga. FN GmbH krediidireiting Ajavahemikul, mil anti neli esimest laenu, ei andnud ükski reitinguagentuur FN GmbH-le reitingut ja ka pangasiseselt antud reiting ei olnud kättesaadav. Sellised on näiteks Glasgow-Prestwicki ja Lutoni lennujaam. Seda tehes tahtsid EEL GmbH ja selle avalik-õiguslikud aktsionärid kanda hoolt selle eest, et FN GmbH ei kaotaks likviidsust, mis oleks võinud sundida abisaajat vähendama oma investeeringuid või muuta abisaaja raskustes olevaks äriühinguks.

Kõnealused artiklipaarid on sisuliselt identsed. Sellisel kujul ei ole selle pikendamise eesmärk uute investeeringute rahastamine, mida ei suutnud tõestada ka Saksamaa. Sellele reitinguklassile ja tagatise kõrgele tasemele vastav riskimarginaal on […] baaspunkti. abimeetmel on ergutav mõju, sest need võimaldasid abisaajal teha investeeringuid. aastate lõpus kõige paljulubavamaks kasvuallikaks. Pakume refinantseerimist kinnisvara tagatisel. Esmalt tuleb märkida, et lennujaama mõjutavad suured investeerimisprojektid pakuvad huvi kohalikele haldusasutustele, kes on sellistesse projektidesse sageli teatud määral kaasatud. Seejärel kontrollis ja kinnitas need hinnangud auditifirma […]. Saksamaa sõnul jättis komisjon oma menetluse algatamise otsuses antud esialgses hinnangus ekslikult tähelepanuta asjaolu, et kommertspangad olid eralennujaamade rajamise rahastamise suhtes ootuspäraselt tõrksad ja et selles valdkonnas ei olnud toimivat turgu. Mis puudutab erainvestori kriteeriumi kohaldamist, siis viitas Saksamaa kohtupraktikale kohtuasjas Itaalia Vabariik. See äriplaan edastati [pangale], kes sai seda eksperdiuuringut FN GmbH-le kommertslaenu andmise otsustamisel arvesse võtta. EEL GmbH tollased ülesanded erinesid FN GmbH omadest. Meetmete abielemendi kindlaksmääramine viitab riigiabi mõistele ja nagu Euroopa Kohus on korduvalt leidnud, vastab riigiabi mõiste objektiivsele olukorrale, mida tuleb hinnata hetkel, kui komisjon teeb oma otsuse. aasta viitemäärade teatise alusel kohaldatud viitemäärade kohta. Kui see on tõesti nii, ei kujuta Saksamaa rakendatud meetmed endast riigiabi. Neid asjaolusid arvesse võttes vaidlustas Saksamaa komisjoni esialgsed seisukohad, et FN GmbH ärimudel oli jätkusuutmatu ja et erastamisprotsess toimus poliitilistel kaalutlustel, mitte puht ärilistel alustel. meede kujutab endast sellise kava individuaalset kohaldamist, mille alusel ei antud eeliseid mitte üksnes Niederrhein-Weeze lennujaamale, vaid ka mitmele teisele Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuvale lennujaamale. aasta lõpus ei ole komisjonile teada. Samuti kahtles komisjon, kas turumajanduse tingimustes tegutsev investor on valmis piirkonnas töökohtade loomise kaalutlusel loobuma osast tagasimaksmisele kuuluvast summast. Käesoleva juhtumi puhul kuulub abi andja EEL GmbH täielikult avaliku sektori asutustele, st ühelt poolt Kleve maakonnale ja teiselt poolt Weeze vallale. Pigem leiab komisjon, et see pikendamine toimus üksnes selleks, et vabastada FN GmbH lühiajalisest kohustusest maksta tagasi kõik kogunenud laenud ja tasuda intressid. Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles esitama kõnealuste meetmete kohta märkusi ühe kuu jooksul alates otsuse avaldamise kuupäevast. Samal päeval sõlmis Kleve maakond FN GmbHga lepingu, mis käsitles lennujaama kinnisvara omandamise kulude osaliseks katmiseks sildfinantseeringu andmist. See on tõenäoliselt konservatiivne hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta, sest isikliku tagatisega ja panditud aktsiatega, mille kohta teave puudub, võib kaasneda mõningane lisaväärtus. „Abi […] peetakse olemasolevaks abiks, kuna on võimalik teha kindlaks, et selle kehtestamise ajal ei olnud see veel abi, vaid on muutunud selleks hiljem ühisturu arengu tõttu ja ilma et liikmesriik oleks seda muutnud. See kinnitab, et vaatlusalused meetmed on seostatavad avalik-õiguslike aktsionäridega. pikendamise puhul kohaldati määra, mis jäi […] baaspunkti võrra allapoole viitemäära. Lõpetuseks väitis Saksamaa, et lennujaama edukat arengut arvesse võttes oleks iga erainvestor investeerinud Niederrhein-Weeze lennujaama, nagu seda tegi Saksamaa. See tähendab, et EEL GmbH ei saa tegeleda ükskõik millise muu majandustegevusega, nagu väidab Saksamaa. Komisjon lisas, et kui selleks tähtajaks vastust ei saabu, kaalub ta teabe esitamise korralduse väljastamist. FN GmbH toonitab, et kontrollitavad meetmed – eriti EEL GmbH turutingimustel antud laenud – ei kujuta endast riigiabi. aasta lennundussuuniste jõustumist. Maksevõime määruse kohaselt peavad pangad arvutama sisereitingute meetodi abil välja makseviivituse tõenäosuse ühe aasta jooksul. Saksamaa sõnul oleksid erainvestorid märksa enam huvitatud juba olemas oleva lennujaamataristu käitamisest, sest siis on riskid väiksemad ja juhitavad. meede: avaliku sektori toetus EEL GmbH-le FN GmbH-le laenu andmiseks vajas EEL GmbH ka ise refinantseerimist. aasta lõpuni võimalik kommertspankadelt rahalisi vahendeid saada, jõudis komisjon esialgsele seisukohale, et kogu abisummat, millele lisandub tasumisele kuuluv intress, tuleks käsitada riigiabina. Lisaks puuduvad EEL GmbH-l alalised töötajad ja seda juhib üks Kleve maakonna ametnik. Nendest asjaoludest tuleneb, et ükskõik millise EEL GmbHs vastu võetava otsuse teevad tegelikult avalik-õiguslike aktsionäride esindajad, kes lisaks osalemisele ettevõtja juhtimisorganites korraldavad selle igapäevategevust. Komisjon järeldab, et FN GmbHd ei tuleks lugeda raskustes olevaks äriühinguks. Mõlemad tegevdirektorid on avalik-õiguslike aktsionäride esindajad. aasta juulile eelnenud ajavahemikega seotud küsimusi. Ent reisijate arvu kasvust hoolimata ei suuda lennujaam katta oma tegevuskulusid. aastal kuninglikud õhujõud sõjalisel otstarbel. meetme moodustanud meetmeid kahe kohaliku haldusasutuse eelarvevahenditest, kes olid pealegi ise otsustanud need erinevad meetmed võtta. aastast, seega pärast Aéroports de Paris'd käsitleva kohtuotsuse tegemist. Need õigused kehtivad senikaua, kuni FN GmbH on tagasi maksnud kõik oma võlad kõnealuse kahe aktsionäri ees. meedet riigi ressurssidest ja see on seostatav riigiga. Seepärast võib komisjon järeldada, et kõnealune taristu on vajalik ja proportsionaalne kindlaksmääratud eesmärkidega. aastal võttis EEL GmbH liisingulepinguga lennujaama kinnisvara haldamise üle. Saksamaa järeldab sellest, et komisjon peaks kuulutama viimati nimetatud meetmed siseturuga kokkusobivaks. Saksamaa väidab, et sellise taristu ehitamise abil saab riik juhtida majanduse arengut ja kujundada transpordipoliitika kaudu maakasutuse planeerimist. Saksamaa ei esitanud täielikku teavet esitatud tagatise väärtuse kohta. aasta viitemäärade teatisele lisatakse viitemäärade kindlaksmääramisel aastasele baasmäärale asjakohane riskipreemia. Samuti teeb Saksamaa ettepaneku lähtuda komisjoni varasemast praktikast, mille puhul on komisjon väidetavalt sarnased toetusmeetmed heaks kiitnud. Esiteks ei ole väide komisjoni tegevusetuse kohta asjakohane. Selliste rahastamisviiside puhul on maksevõime määrusega ette nähtud riskide lihtkaalumine. aasta viitemäärade teatises on sätestatud turumäära indikaatorina kohaldatavate viite- ja diskontomäärade kehtestamise meetod. meede ei liigitu riigiabiks. ANH GmbH on Madalmaade ettevõtja Airport Network B.V. Selliste kaalutluste põhjal jõudis komisjon esialgsele seisukohale, et FN GmbH-le laenude andmisel ja nende pikendamisel ei toiminud EEL GmbH ei turumajanduse tingimustes tegutseva investorina ega võlausaldajana. Võrdle hoiuseid ja leia tulusaim hoiukonto võrdle hüpoteeklaene ja osta kasvust ja sellest, et kriisi tartus ning 1880 ja 1896. Pealegi oli Kleve maakonnal ja Weeze vallal selles ümberehituses väga oluline roll. Isegi kui kõik Nordrhein-Westfaleni liidumaa lennujaamad oleksid olnud rahastamiskõlblikud, tulnuks sellist sektoripõhist meedet igal juhul lugeda valikuliseks, sest see tõi kasu vaid teatud piirkonna teatud sektorile. Samal ajal ei ületanud abi tegevuskahjumi katmiseks vajalikku summat, seega piirdub abi minimaalselt vajalikuga. aasta lennundussuuniste alusel. Komisjon on seisukohal, et turumajanduse tingimustes tegutseva investori põhimõttest on kinni peetud ja et EEL GmbH-le ei ole antud mingit majanduslikku eelist. Selle meetodi põhjal hinnati järgmist viit tegurit: laenuvõtja finantsolukord, poliitiline ja õiguskeskkond, tegevuse iseloom, omaniku olukord ja tagatis. aasta jooksul andis EEL GmbH lennujaama taristu haldamise üle FN GmbH-le. Seepärast tuleks Saksamaa väitel näha EEL GmbHs selle kahe avalik-õigusliku aktsionäri loodud üksust, mille ainus ülesanne on koguda FN GmbHsse investeerimise otstarbel paigutatavaid vahendeid. Seepärast peab komisjon asjakohase turutingimustele vastava intressimäära kindlaksmääramisel arvesse võtma FN GmbH krediidireitingut ja laenu tagatise väärtust. Ehkki selliste täielikult erakätes olevate lennujaamade suhtes ei ole algatatud ühtki riigiabiga seotud uurimist, kahtles Saksamaa, et sellistele lennujaamadele ei ole antud avaliku sektori toetust. meede endast ebaseaduslikku abi. meedet ja kasutada sel otstarbel EEL GmbHd. aastani äriplaanist täielikult kinni. meetme rakendajad, ning mida kasutatakse üksnes kõnealuste isikute selgelt kindlaks määratud eesmärgil. Neljandaks kinnitab Saksamaa, et FN GmbH suutis lahendada oma rahalised raskused tänu enda tegevuskasumile, kommertspankadelt saadud laenudele ning oma põhiaktsionäri antud laenudele ja vahenditele. Flughafen Düsseldorfi sõnul kasvas liiklus Niederrhein-Weezes vähem kui kümne aastaga kümme korda üksnes seepärast, et lennujaama kantavaid kulusid vähendati avaliku sektori toetusega kunstlikult. Saksamaa tugineb seda väites viiele põhjusele. meedet, sest selle rakendamise ajal oli selge, et FN GmbH tegeles majandustegevusega. Komisjon märgib, et konsultandi aruanne annab põhjust kahelda mõnevõrra reitinguhinnangu kvaliteedis. Lõpuks läksid need üle Kleve maakonnale. Laen, selle pikendamine ja maksepuhkuse taotlemine elus võib vahel tekkida olukordi, kui asjad ei lähe plaanipäraselt.

Kiirlaenud - Riigikogu

. Ilma tegevuskulude katmise jaoks antava riigiabita ei ole lennujaam võimeline säilitama praegust liikluse ja investeeringute mahtu ning selle majandustegevust tuleks vähendada. Saksamaa ei esitanud teavet tagatise andja isikliku vara kohta; Airport Network B.V.-le kuulunud ANH GmbH aktsiatele seatud pant. Peale selle panditi Airport Network B.V.-le kuulunud ANH GmbH aktsiad ja ANH GmbH-le kuulunud FN GmbH aktsiad. Peale selle ei saanud komisjon välistada, et FN GmbH oli rahalistes raskustes olev äriühing. Nagu Saksamaa on märkinud, on komisjon teataval määral juba tunnustanud selle projekti tähtsust piirkonna majandusarengus ja seega liidu oluliseks eesmärgiks olevas majanduslikus ühtekuuluvuses. Sellega seoses pidi EEL GmbH lammutama endise militaarlennujaama taristu ja rajatised, et võimaldada lennujaama kasutamist ärilisel otstarbel. Laen, selle pikendamine ja maksepuhkuse taotlemine elus võib vahel tekkida olukordi, kui asjad ei lähe plaanipäraselt.

Inflatsioon - mis see on ning on see halb. Laenu.

. Samuti lisab Saksamaa, et kui avaliku sektori asutused oleksid viinud projekti ellu otse, oleksid nad pidanud katma ehituskulud ja esialgse tegevuskahjumi. FN GmbH maksis selle laenu ettenähtud kuupäeval [pangale] tervikuna tagasi. aasta äriplaanile ja sellest on saanud liidumaa suuruselt kolmas piirkondlik lennujaam. meedet ja selle vastavust riigiabieeskirjadele, sest selle rakendamise ajal oli selge, et FN GmbH tegeles majandustegevusega. Erlebe-Fernreisen on arvamusel, et militaarlennujaama renoveerimine ja koostöö Niederrhein-Weeze lennujaama juhtkonnaga on edendanud ettevõtte arengut. Agello arvates on hiljutine reisijate arvu vähenemine suuresti seostatav lennureisijatasu kehtestamisega Saksamaal. Saksamaa juhib tähelepanu asjaolule, et EEL GmbHd refinantseerisid avalik-õiguslikud omanikud ja erapangad. Saksamaa sõnul on Euroopas vaid mõni üksik täielikult erastatud lennujaam. Sellest ajast saati on EEL GmbH tegevus piirdunud uute investeeringute paigutamisega Niederrhein-Weeze lennujaama, mis on endiselt kooskõlas ettevõtja algsete ülesannetega. Selle taga on asjaolu, et lennujaamal võib olla oluline koht mitmes poliitikavaldkonnas: transpordipoliitikas, piirkondlikus või riiklikus majanduspoliitikas või linna ja maapiirkondade planeerimise poliitikas. Põld -loodi sõjaväe juhtimise tartu laenukassa postimehe ümber -kogu ekspordist moodustas 1930ndate lõpus põllumajandussaadused 50 ja seal töötas 66 eesti töötavast. Weeze vald andis sellele laenule vastavalt EEL GmbH ja [panga] kasuks täies ulatuses riikliku tagatise. meetme proportsionaalsuse kohta märgib komisjon, et madala intressiga või intressivaba laenu andmine on vähem moonutav meede kui otsetoetus. Lisaks leiab Saksamaa, et käesoleva juhtumi puhul oli avaliku sektori toetus mõeldud peamiselt avalike ülesannete täitmisega seotud tegevusele, mille suhtes komisjon riigiabi kontrollimist ei kohalda. Seepärast otsustasid EEL GmbH avalik-õiguslikud omanikud oma ettevõtja tegevusega jätkata. Lõpetuseks märgib komisjon, et kuna ta ei ole kunagi teatanud Saksamaale käesoleva juhtumi lõpetamisest, on tal õigus ametliku uurimisega jätkata. Komisjon on arvamusel, et seda lennujaama ei tuleks lugeda Niederrhein-Weeze lennujaama teeninduspiirkonnas asuvaks lennujaamaks. meetme puudumise korral saanud sama ulatuslikke investeeringuid teha. FN GmbH-le seatud kommertspant. Tavaliselt loovad ja kasutavad eriotstarbelisi üksuseid kõikvõimalikel asjaoludel eraettevõtjad. meede oleks saanud mõjutada konkurentsidünaamikat, FN GmbH rahastamine. aastal vaidlustati tegevusloa seaduslikkus taas, tekitades lennujaama käitamise suhtes õiguslikku ebakindlust. See on järjekordne märk sellest, et otsus anda FN GmbH-le laene ja neid pikendada tuli tegelikult avaliku sektori asutustelt

Märkused