Lisaks konto väljavõttele kontrollib laenuandja eraisikutele mis on kõik vähemasti alkoholi tais ja uut kaupa

VALUUTA PÄIS Kui maksetehingud ühes valuutas prinditakse konto väljavõttes mitmel leheküljel, tuuakse iga järgneva lehekülje alguses ära valuuta päis ilma perioodi algjäägita.

Konto omaniku või konto omaniku volitatud esindaja nõudmisel on krediidiasutus kohustatud väljastama nõutava konto väljavõtte perioodiga konto väljavõtte. alusel maksjaks oleva isiku nimi/nimetus asub konto väljavõtte makse selgituses ning maksetehingu maksja osapoole nimeks/nimetuseks konto väljavõttes on makse tegeliku maksja nimi/nimetus. Kõik summaväljad on joondatud paremale. Kui on olemas viitenumber, siis võib makse selgituse väli olla täitmata. Välja tiitliks on tekst "Algjääk". Kui konto omaniku või konto omaniku volitatud esindaja nõudmisega määratud konto väljavõtte perioodi lõpust on möödunud kuni kaks kuud, on krediidiasutus kohustatud väljastama nõutava konto väljavõtte perioodiga konto väljavõtte nõudmise esitamise päeval. Kui saaja ja saaja krediidiasutus ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksja kontonumbrit saaja konto väljavõttesse ei kanta. ------------------------------------ Pangapäeva kokkuvõtted ------------------------------------ Pangapäeva päis ------------------------------------. PERIOODI KOKKUVÕTTED ÜHE VALUUTA KOHTA Perioodi kokkuvõtted ühe valuuta kohta prinditakse alati ühel leheküljel. Kui pangapäeval maksetehinguid pole tehtud, siis pangapäeva päist selle pangapäeva jaoks konto väljavõttele ei prindita. Iga valuuta kaupa rühmitatud maksetehingute järel on rahaline kokkuvõte selles valuutas maksetehingute kohta konto väljavõtte perioodil. Lisaks konto väljavõttele kontrollib laenuandja eraisikutele mis on kõik vähemasti alkoholi tais ja uut kaupa. ------------------------------------ Perioodi kokkuvõtted ühe valuuta kohta ------------------------------------ Valuuta päis ------------------------------------. esimese pangapäeva ees, on tühi rida. Konto väljavõtte lehekülje number asub konto väljavõtte päises konto omaniku nime/nimetusega samas reas joondatuna paremale.

Võrrelda kiirlaenud -

. alusel maksjaks oleva isiku eest maksab kolmas isik, siis arve, lepingu vms. Konto omaniku nimi/nimetus ja kontaktaadress Konto omaniku nimi/nimetus ja kontaktaadress - linn, sihtnumber, tänav, kontaktisiku nimi - sõltumata sellest, kas konto väljavõte toimetatakse kätte postiga või mitte. Krediidiasutuse nimetus, aadress ja telefoninumber Prinditakse ainult konto väljavõtte esimesele leheküljele. esimese valuuta päise ees, on tühi rida. Asub konto väljavõtte päises konto omaniku nime/nimetusega samas reas joondatuna rea keskel. Asub konto väljavõtte päises konto omaniku nime/nimetuse reast kolm rida allpool joondatuna rea keskel. PERIOODI KOKKUVÕTTED ÜHE VALUUTA KOHTA Konto väljavõttes on maksetehingud kajastatud rühmitatult valuutade kaupa. Sama konto väljavõtte iga järgneva prindi korral peavad maksetehingud olema sorditud samamoodi, s.t. PANGAPÄEVA PÄIS Kui pangapäeva maksetehingud prinditakse konto väljavõttes mitmel leheküljel, tuuakse iga järgneva lehekülje alguses ära pangapäeva päis. Pangapäeva kokkuvõtted prinditakse alati ühel leheküljel. alusel maksjaks oleva isiku eest maksab kolmas isik, siis viimase registrinumber/isikukood asub konto väljavõtte makse selgituses ning maksja registrinumbriks/isikukoodiks konto väljavõttes on maksja registrinumber/isikukood. Kui maksejuhises on märgitud viitenumber, siis on viitenumbri esitamine konto väljavõttes krediidiasutusele kohustuslik. Kui krediidiasutuses kasutatavas andmekogumis on olemas maksetehingu osapoole nimi/nimetus, siis krediidiasutus võib kasutada konto väljavõttes maksetehingu osapoole nime/nimetust kontonumbri järgi sellest andmekogumist. Kui residentse maksja registrinumber/isikukood ei ole teada, siis jääb väli registrinumber/isikukood tühjaks. Elektroonne konto väljavõte peab olema allkirjastatud digitaalallkirjaga. Arhiveerimistunnust võib soovi korral rühmitada.

Laen autotagatisel mees kes annab laenu. Autolaenu puhul.

. Kui maksetehingu sooritamisel ei ole toimunud konverteerimist, siis rida ei prindita. Pangapäeva päise ees, v.a. maksetehingute numeratsioon peab jääma samaks. Konto väljavõtte päise andmete asukoht ei ole positsioonilise täpsusega fikseeritud. Välja tiitliks on "Lõppjääk". TEATED KONTO OMANIKULE Vabas vormis tekst. Kui valuutas pole konto väljavõtte perioodi jooksul maksetehinguid tehtud ning valuuta algjääk on null, siis selle valuuta jaoks päist konto väljavõttele ei prindita. Kui maksja on maksejuhisesse märkinud oma registrinumbri või isikukoodi, siis saaja soovi korral on krediidiasutused kohustatud edastama saaja konto väljavõttes maksja registrinumbri või isikukoodi. Maksetehinguid võib pangapäeva piires sortida. Krediidiasutuse juriidiline aadress: nimi, linn, sihtnumber, tänav, telefon. MAKSETEHINGUD Ühte maksetehingut kirjeldavad neli esimest rida prinditakse alati ühel leheküljel. Kui maksja on mitteresident, edastavad krediidiasutused saajale maksja registrinumbri väljal märke #MITTERES. Nõuded konto väljavõtte andmete paigutuse kohta on esitatud käesoleva dokumendi lisas. Välja tiitliks on "Perioodi deebetkäive". Saaja kontonumber kantakse maksja konto väljavõttesse tehingu koodi MK korral. Krediidiasutuse ja konto omaniku vahel peab olema sõlmitud kirjalik kokkulepe digitaalallkirja vastastikuseks tunnustamiseks. Viitenumber seob esitaja nõuet ja selle alusel koostatavat maksejuhist. Konto omaniku kontaktaadress positsioonitakse konto väljavõtte esimesel leheküljel nii, et postitamisel aknaga ümbrikus jääb ta aknas nähtavale. KONTO VÄLJAVÕTTE PÄIS Prinditakse igale leheküljele, välja arvatud krediidiasutuse andmed, mis prinditakse ainult esimesele leheküljele.

Laenud ilma konto väljavõtteta -

. Eeskirjale mittevastavaid viitenumbreid edastavad krediidiasutused konto väljavõtte makse selgituses. Konto väljavõtte periood asub konto väljavõtte päises konto omaniku nime/nimetuse reast kaks rida allpool joondatuna rea keskele. Konto väljavõtte koostamise kuupäev asub konto väljavõtte päises konto omaniku nime/nimetuse reast kaks rida allpool joondatuna paremale. TEATED KONTO OMANIKULE Krediidiasutus võib esitada konto väljavõtte lõpus lisainfot. Kõik tekstiväljad on joondatud vasakule. Välja tiitliks on "Deebetkäive". Maksepäev võimaldab saajal kontrollida, kas makse täitmisel on kinni peetud arveldustähtaegadest. Välja tiitliks on "Perioodi kreeditkäive". Asub konto väljavõtte päises vasemas ülanurgas neljal real. Välja tiitliks on "Kreeditkäive". Kui makse algataja on maksejuhisele omistanud numbri, siis tuleb maksejuhise number esitada ka konto väljavõttes. Kui maksetehingu selgitus puudub, siis rida ei prindita. PANGAPÄEVA KOKKUVÕTTED Krediidiasutus teeb pangapäeva kokkuvõtteid dekaadi ja kuu konto väljavõtetes iga pangapäeva kohta igas valuutas eraldi. Paberil konto väljavõtte lõpus tuleb esitada väljavõtte lõpu tunnus koos lehekülgede arvuga. elektroonselt, kujul mis on prindituna samane konto väljavõttega paberil. Digitaalallkiri on konto väljavõtte väljastaja tunnusest, teate sisust ja krüptograafilisest informatsioonist kindla algoritmi alusel koostatud väärtus - digitaalsignatuur. Konto väljavõte peab olema allkirjastatud krediidiasutuse poolt volitatud isiku allkirjaga. Elektrooniline kirjestruktuuriga fail ei sisalda rühmitamistühikuid. Kuupäevade ja kellaaja kujutamisel lähtutakse infotehnoloogia reeglitest eesti kultuuri ja keele keskkonnas. Maksepäevaks maksja krediidiasutuses on päev, millal maksja krediidiasutus oli kohustatud täitma maksejuhist. PANGAPÄEVA KOKKUVÕTTED Kui konto väljavõtte perioodiks on üks päev, siis pangapäeva kokkuvõtteid ei prindita. Maksepäev esitatakse saaja konto väljavõttes tehingu koodi MK korral. Maksja isikukood on eriti oluline riigimakse koguvale saajale, kellele nimetatud number on üheks aluseks maksumaksja tuvastamisel. Laenu võtmine tekitab teile pikaajalise finantskohustuse, seega ärge muutke kiirustamisega oma elu keerulisemaks

Märkused