Lõppmaksega kaasnevad intressid ja muud sest et laenude koondamine tagatiseta seega peaks isegi kõige nõudlikumad

Eelmakse võib vastavalt EKFi olemasolevale eelarvele jaotada kahele rahandusaastale. Liikmesriigi tehtavad korrektsioonid seisnevad rakenduskava avaliku sektori panuse täielikus või osalises tühistamises. Selle ning komisjonile võetud meetmetest teatamise eest peaksid vastutama abi andmist korraldavad asutused. Need tehakse liikmesriigi määratud asutusele. Komisjon peaks selge ja objektiivse meetodi abil koostama olemasolevate kulukohustuste assigneeringute suunava jaotuse, pöörates sealjuures kõige suuremat tähelepanu lähenemiseesmärgiga hõlmatud regioonidele. Tuleks ette näha komisjoni ja asjaomaste riigisiseste asutuste korrapärased kokkusaamised abi andmise jälgimiseks. Komisjonile edastatavate andmete hulk on proportsionaalne asjaomase rakenduskava avalike kulutuste kogumahuga. Seetõttu täpsustatakse käesolevas määruses tingimusi, mis võimaldavad komisjonil järgida oma kohustusi Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel. Selleks tuleks näha ette sobiv raamistik. Tuleb sätestada liikmesriikide ja komisjoni vastavad kohustused ning hindamise usaldusväärsust tagav kord. Antud kohustust täidavad liikmesriigid asjakohasel piirkondlikul tasandil vastavalt iga liikmesriigi institutsionaalsele korraldusele ja käesolevale määrusele. Ühenduse vahendite usaldusväärse juhtimise tagamiseks tuleb kulutuste prognoosimine ja tegemine paremini korraldada. Eesmärk on rõhutada ühenduse rolli ja tagada EKF abi läbipaistvus. Iga makse kirjendatakse varaseimale avatud eelarvelisele kulukohustusele. Hindamiste eesmärk on parandada EKFi abi ja rakenduskavade rakendamise kvaliteeti ja tõhusust. EKFi tegevus ja tema poolt rahastatavad toimingud peaksid olema kooskõlas ühenduse muu poliitikaga ja kõigi ühenduse õigusaktidega. Komisjon teatab liikmesriigile nende aruannete vastuvõetavusest viieteistkümne tööpäeva jooksul. Nimetatud kooskõlale ja täiendavusele tuleb viidata eelkõige rakenduskavas. Ühenduse tegevus peaks liikmesriigi tegevust täiendama või sellele kaasa aitama. Kui komisjon ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse aruanne vastuvõetuks. Kui reservatsioonid käsitlevad ainult üksikut prioriteeditelge, tehakse esimene vahemakse samamoodi nagu rakenduskava teiste prioriteeditelgede puhul, mille suhtes ei ole reservatsioone. Toimingute puhul, millega ei kaasne toetusesaajatele kulutusi, on sertifitseerimisasutuse tõendatud ja komisjonile esitatud kulutuseks toetusesaajale makstud riigiabi. EKF kasutada olevad assigneeringud tuleks programmitöö eesmärgil siduda ühtse indeksiga. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse toimingud lõpuleviiduks, kui nendega seotud tööd on tegelikult sooritatud ning toetusesaajate kõik kulud ja avaliku sektori vastav panus on makstud. Sellistes auditites võivad osaleda ka komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad. Liikmesriik peab selle summa täpsustama kuluaruandes. aastal lõpparuande rakenduskava elluviimise kohta.

Artikkel: Lõpparve koosseis ja maksmine | Heli Raidve.

. Esimene eelarveline kulukohustus täidetakse enne, kui komisjon on võtnud vastu rakenduskava heakskiitva otsuse. Need summad konverteeritakse eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu raamatupidamise kurssi, mil kulu kanti asjaomase rakenduskava sertifitseerimisasutuse raamatupidamisarvestusse. Liikmesriik võtab arvesse eeskirjade eiramise olemust ja raskust ning EKFi rahalist kahju. EKFi tegevuse tõhususe ja selguse tagamiseks tuleb täpselt määratleda liikmesriikide ja ühenduse kohustused. Seirekomisjon koostab oma töökorra asjaomase liikmesriigi institutsioonilises, õiguslikus ja finantsraamistikus ja võtab selle vastu kokkuleppel korraldusasutusega, et oma ülesandeid käesoleva määruse kohaselt täita. Punktides b, d, e, f ja g osutatud teavet ei esitata, kui pärast eelmist aruannet ei ole tehtud olulisi muudatusi. Kõige olulisem on, et nõukogu võtaks vastu mitmeaastased taastamiskavad ja majandamiskavad, millele peaksid lisanduma EKF raames koostatud püügikoormuse korrigeerimise kavad. Eriti juhtimise ja kontrolli puhul on liikmesriikide jaoks vaja kehtestada kord, mille alusel liikmesriigid kinnitavad süsteemide olemasolu ja nõuetekohast toimimist.

Nimetatud eesmärgid peavad võimaluse korral olema kvantifitseeritud, kasutades piiratud arvu näitajaid ning võttes arvesse proportsionaalsuse põhimõtet. Kulukohustuste ja maksete eeskirju ja korda tuleks lihtsustada, nii et oleks tagatud pidev rahavoog. Vääramatu jõu ja eelkõige ühise arvutisüsteemi rikete korral või püsiva ühenduse puudumisel võib liikmesriik kuludeklaratsiooni ja maksetaotluse esitada paberkandjal. Kokkuleppel komisjoniga võib liikmesriik piirata toimikute läbivaatamise ulatust üksnes asjaomaste dokumentide asjakohase osaga või pisteliste väljavõtetega. Liikmesriigid võivad seda künnist erandina ületada üksikjuhtudel, eelkõige siis, kui rühma ei ole võimalik luua olemasolevate kogenenud organisatsioonide baasil. Programmitöö peaks tagama EKFi tegevuse koordineerimise teiste säästva arengu fondide ja struktuurifondide ning ühenduse teiste fondide tegevusega. Ühise kalanduspoliitika eesmärk peaks olema tagada vee-elusressursside ja akvakultuuri säästev kasutamine, mis rajaneb säästval arengul, võttes tasakaalustatult arvesse keskkonna, majanduse ja ühiskonnaga seotud aspekte. Kui nimetatud aja jooksul märkusi ei esitata, loetakse auditistrateegia vastuvõetuks. Sellise pikendusega seotud summa kehtestatakse liikmesriigi poolt edastatud maksegraafiku alusel. Kui komisjon ei esita viie kuu jooksul oma tähelepanekuid, loetakse lõpetamise deklaratsioon vastuvõetuks. Liikmesriigid kaasavad kõik asjakohased partnerid erinevatel programmitöö etappidel iga etapi jaoks ette nähtud tähtaja jooksul. Vääramatut jõudu põhjusena esitavad riigisisesed asutused peavad tõendama selle otsest mõju rakenduskava või selle osa elluviimisele. tabelis loetletud veetavaid püügivahendeid. EKF peaks samuti toetama ühist huvi pakkuvaid meetmeid, mille ulatus on laiem eraettevõtetes tavaliselt võetavatest meetmetest. Kalandussektori jaoks on äärmiselt oluline säästva tasakaalu saavutamine vee elusressursside ja nende kasutamise vahel, võttes sealjuures nõuetekohaselt arvesse keskkonnamõju. Kalalaeva omanikule kalapüügi alalise lõpetamise eest makstav riigiabi vastab laeva püügivõimsusele ja vajaduse korral sellega seotud kalalaeva tunnistusele. Tulemuste mõõtmiseks kasutatakse rakenduskavades määratletud asjakohaseid näitajaid. Tarvis on tagada ühise kalanduspoliitikaga kaasnevad meetmed, eelkõige vähendades selle sotsiaalmajanduslikku mõju kohaliku arengu strateegia rakendamise abil kalanduspiirkondade säästvaks arenguks. Edasilükkamine peatatakse kohe, kui liikmesriik on võtnud vajalikud meetmed. Tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad kaluritele ja kalalaevade omanikele toetuste eraldamise ja hüvitiste maksmise kohta püügitegevuse ajutise peatamise korral. Sellistes auditites võivad osaleda ka liikmesriigi ametnikud või volitatud esindajad. aastal, edastab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva määruse tegeliku rakendamise kohta eelmisel aastal. Vahehinnangud edastatakse rakenduskava seirekomisjonile ja komisjonile. Programmitöö süsteemi tuleb lihtsustada. Sellest summast ei arvata midagi maha ega peeta kinni, samuti ei kehtestata täiendavaid erimakse ega muid samaväärse toimega makse, mis võiksid neid summasid toetusesaajate jaoks vähendada. Juhul kui arvamus sisaldab reservatsioone, tuuakse aruandes välja puuduste raskusaste. Liikmesriik teatab komisjonile nende märkuste suhtes võetud meetmetest. Tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad vesiviljelusele, sisevete kalandusele, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisele ja turustamisele antava abi kohta, tagades samal ajal nimetatud sektorite majandusliku elujõulisuse säilimise. Lõppmaksega kaasnevad intressid ja muud sest et laenude koondamine tagatiseta seega peaks isegi kõige nõudlikumad.

Millest koosneb lõpparve - Raamatupidaja

. Samuti on asjakohane määrata EKF panuse ülemmäärad seoses prioriteetse suuna kohta tehtavate avalike kogukulutustega. Järelhindamise käigus selgitatakse välja rakenduskava rakendamise edule või ebaedule kaasa aidanud tegurid, sealhulgas ka säästvuse seisukohalt, ning parim tava. Rakenduskava on kooskõlas riikliku strateegilise kavaga. Mittekohustusliku konsulteerimise tulemusel esitatud arvamus. Ühenduse kalalaevastiku ümberstruktureerimise rakendamiseks on vaja kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke meetmeid. Piirkond peaks olema geograafiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt piisavalt ühtne. Kui komisjon sellisele otsusele jõuab, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile. aasta hindades vastavalt I lisas toodud jaotusele aastate kaupa. Ärilaenude plussid ja miinused.

VÄLJAMAKSETAOTLUSE ESITAMISE JUHEND

. Kõik asjaomased partnerid peaksid osalema abi ettevalmistamises, elluviimises, seires ja hindamises. Lisaks tuleks ette näha erisätted väikesemahulise rannapüügi eripäradega tegelemiseks. Eespool nimetatud auditivolitused ei mõjuta riigisiseste normide kohaldamist, mille kohaselt peavad teatavate tegevustega tegelema liikmesriigi õiguse alusel selleks spetsiaalselt määratud ametnikud. Ühenduse kalalaevastik tuleks ümber korraldada, et kohandada seda olemasolevate ja juurdepääsetavate varudega. Abi võib anda kuupäevani, mil sellised nõuded saavad kohustuslikuks, või erandkorras lühikeseks ajaks pärast kuupäeva, mis määratakse kindlaks ühenduse asjakohases õigusaktis; eesmärgiga vähendada kalapüügi mõju mittekaubanduslikele liikidele. Autolaenu tagatisena on võimalik kasutada ainult teile endale kuuluvat sõidukit. EKF võib samuti toetada investeeringuid, mis on tehtud lossimiskohtade ümberstruktureerimiseks ja rannakalurite poolt kalade lossimise tingimuste parandamiseks pädevate riiklike asutuste määratud olemasolevates lossimispaikades. Olenemata sellest võivad liikmesriigid rakenduskavas meetmete tasandil kohaldada piirkonna suhtes ühtset määra. Pädevad riiklikud asutused võtavad asjakohased meetmed tagamaks, et EKFist käesoleva lõike kohaselt abi saavaid laevasid ei hakata taas kasutama kalapüügiks. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Selleks et lisandväärtust oluliselt suurendada, tuleks tugevdada partnerlust. Komisjon avaldab konverteerimiskursi iga kuu elektrooniliselt. Kui toetust antakse nimetatud meetmetele vastavatele toimingutele, kohaldatakse asjakohaseid tingimusi ja iga toimingu puhul toetuse andmise astmestikku vastavalt I, II ja III peatükis ning II lisas sätestatule. Viimati nimetatud summa peab olema liikmesriigi poolt täpsustatud viimases kuluaruandes, mille sertifitseerimisasutus on tõendanud iga prioriteetse suuna ja iga eesmärgi osas. Otsesest taasasustamist ei toetata, välja arvatud juhul, kui see on ühenduse õigusaktiga otseselt ette nähtud kaitsemeede. Eriti selgelt tuleb kavas välja tuua iga kavandatud prioriteetse suuna eesmärk. Selleks peavad liikmesriigid komisjonile korrapäraselt esitama ühenduse vahendite kasutamise prognoosi ning iga rahastamisega viivitamisega peaks kaasnema ettemakse tagasimaksmine ning automaatne kohustustest vabastamine. aastast kuulunud struktuurifondide tegevust reguleerivatesse eeskirjadesse. Eespool nimetatud vähendamist võib taotleda ühe korra, kui peatamine on kestnud kuni ühe aasta või mitu korda vastavalt aastate arvule alates kohtu- või haldusotsusest, millega peatati toimingu rakendamine, kuni lõpliku kohtu- või haldusotsuse kuupäevani. Komisjoni volitatud esindajad ei osale muu hulgas koduvisiitides või isikute ametlikus küsitlemises asjaomase liikmesriigi õiguse raames. Seda piirmäära võib ületada erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. See tähtaeg on korralduse väljastamiskuule järgneva teise kuu viimane päev. Kui komisjon teeb ettepaneku finantskorrektsiooni tegemiseks ekstrapolatsiooni või ühtse määra põhjal, antakse liikmesriigile võimalus näidata asjaomaste dokumentide läbivaatamise abil, et eeskirjade eiramise tegelik ulatus oli komisjoni hinnatust väiksem. Ilma et see piiraks komisjoni volitusi, peaks abi rakendamine ja seire olema eelkõige liikmesriigi kohustus. Kui välja arvata nõuetekohaselt põhjendatud juhud, ei tohi selliseks läbivaatamiseks lubatud aeg olla pikem kui kaks kuud pärast esimeses lõigus nimetatud kahekuulise tähtaja lõppu. Ilma et see piiraks komisjoni olemasolevaid volitusi finantskontrolli osas, tuleks tugevdada liikmesriikide ja komisjoni koostööd selles valdkonnas. Oluliste tulemuste saavutamiseks sisaldab katseprojekt alati piisavat teaduslikku järelkontrolli. See hüvitis makstakse tagasi põhimõttel pro rata temporis, kui hüvitisesaajad hakkavad taas kaluritena töötama vähem kui ühe aasta jooksul pärast hüvitise saamist. Seetõttu on EKF tegevuse aluseks üks ainus rakenduskava liikmesriigi kohta vastavalt tema riiklikule struktuurile. Liikmesriik ja komisjon peavad strateegilise kava üle dialoogi. EKF toimingute detsentraliseeritud rakendamine liikmesriikide poolt ühise juhtimise abil peaks andma piisava tagatise rakendamise üksikasjade ja kvaliteedi, toimingu tulemuste ja nende hindamise ning usaldusväärse finantsjuhtimise ja selle seire osas. Tehnilise abi kaudu peaks EKF toetama hindamist, uurimistööde korraldamist ja kogemuste vahetamist, et hõlbustada rakenduskava elluviimist ning edendada lihtsa ja läbipaistva rakendamise uuenduslikke lähenemisviise ja tavasid.

Tarbimislaenu ennetähtaegne tagastamine - Kiirlaen.

. Lõpetamismenetlust tuleks lihtsustada, võimaldades vastavalt valitud ajakavale liikmesriikidel rakenduskava lõpuleviidud toimingute osas soovi korral osaliselt lõpetada. Sellise viivise määr on poolteist protsenti kõrgem kui määr, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimistehingute suhtes selle kuu esimesel tööpäeval, mil maksetähtpäev saabub. Abi ei anta kalalaevade ehitamiseks ega kalatrümmi suurendamiseks. Kaasrahastatud toimingud ei tohi olla lõpule viidud enne abikõlblikkuse alguskuupäeva. Selleks tuleks määrata korraldusasutus, sertifitseerimisasutus ja auditeeriv asutus ning tuleks kindlaks määrata nende vastustus. Neid toiminguid piiratakse ning lubatakse ellu viia ainult avaliku sektori või avaliku sektori osalusega organitel. Liikmesriik koostab kahe kuu jooksul alates kulukohustustest vabastamise päevast muudetud rahastamiskava, mis kajastab vähendatud toetussumma jagamist rakenduskava ühe või mitme prioriteedi vahel. Liikmesriik teatab komisjonile võetavad parandusmeetmed ja nende rakendamise ajakava ning seejärel esitab kinnituse meetmete rakendamise ja vastavate reservatsioonide tühistamise kohta. Liikmesriigid peaksid võtma juhtimis- ja kontrollsüsteemide nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalikud meetmed. Seepärast tuleks võtta asjakohased meetmed mitte ainult toiduahela kaitseks, vaid ka vesiviljeluse ja töötleva tööstuse jaoks. Tõhusa ja nõuetekohase rakendamise tagamiseks tuleks sätestada liikmesriikide kohustused seoses juhtimis- ja kontrollsüsteemidega, kulude tõendamisega ning ühenduse õiguse eiramise ning rikkumiste ennetamise, avastamise ja parandamisega

Märkused