Muud tingimused ja taotlemine on täpselt sama, mis bigbank ärilaenu puhul

Järelmaksu mittevõimaldamisel ja juhul, kui otsus Järelmaksu mitte võimaldada pärineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Estravel Klienti andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Kliendil on õigus nõuda Estravelilt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse aeg kindlaks määratud. Kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus kohtumajas.

Estravel otsustab Järelmaksu võimaldamise ühepoolselt võtteks aluseks Kliendi esitatud avalduse, tema krediidivõimelisuse ja finantsolukorra ning muud vastutustundliku laenamise põhimõtted. Kõik Andmeturbe nõuete täitmisega seonduvad kulud kannab Kaupmees. Estravel teeb Graafiku Kliendile kättesaadavaks digitaalse Järelmaksu online kanali kaudu. Kui Leping ja sellega seotud dokumendid on tõlgitud võõrkeelde sh. Kui Tehingu tegemiseks esitatakse võltsimistunnustega Kaart, on Kaupmees kohustatud sellise Kaardi isikult ära võtma. Intressiarvestus algab Järelmaksu Kliendile väljamaksmise päeval, mil Estravel sooritab Kliendi Reisitellimuse eest tasumise Kliendi Järelmaksu arvelt, ja lõpeb päeval, mil Klient maksab Järelmaksu Estravelile tagasi.

Üldtingimused - Eesti Riigipilv

. Kui Klient ei ole vastavat kinnitust eeltoodud aja jooksul kätte saanud, peab ta sellest koheselt Estravelit informeerima. Estravel töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Estraveli teenuse kvaliteedi tagamiseks. Vastava hindamise viib läbi Pank või Panga poolt määratud isik, kusjuures kõik hindamisega seotud kulud kannab Kaupmees. reisiteenuse osutajate ja/või Estraveli kehtestatud tühistamistrahvid vastavalt Kliendile teatatud tühistamistingimustele. Kui mis tahes tehniline viga ei võimalda Autoriseerimist läbi viia, peab Kaupmees Tehingu läbiviimisest keelduma. Reklaammaterjalid valmistab ette Pank ja annab need Kaupmehele üle tasuta.Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, tohib Teenuse kasutamiseks seadistatud Terminali kasutada vaid Kaupmees üksnes Lepingus ettenähtud Müügikohtades. Järelmaksu saamiseks peab Klient allkirjastama Lepingu vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Estraveli järelmaksu online kanali kaudu kasutades ID kaarti või mobiil ID lahendust. Erinevalt tavalisest laenust on refinantseerimislaenu kord ka valuutavahetamisel võetav marginaal kuna laen on mõeldud teiste omaniku kindlustus taustal või pu. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Kliendil õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni. nimetatud õigused ei piira muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguste teostamist Estraveli poolt. Lepingu sõlmimise kinnituseks saadab Estravel Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse Kliendi e-posti aadressile. Nimetatud informatsiooni avaldamine on lubatud õigusaktidega ja Üldtingimustega ettenähtud juhtudel ja ulatuses. sätestatud asjaolud sealhulgas kui Kliendi nimi ei sisaldu Reisitellimuse reisijate nimekirjas. vene keelde, siis on seda tehtud üksnes teabe andmise eesmärgil. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr aasta kohta on nimetatud eritingimustes. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse eelkõige Poolte vaheliste läbirääkimiste teel.

Korvpalli õppevideod - 3x3 KORVPALL

. Taganemisavalduses peab olema märgitud Kliendi nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Kliendi allkiri. Kui Klient nimetatud summasid tähtajaks ei tasu loetakse, et ta ei ole Lepingust taganenud. Võimalusest Graafik alla laadida, sellega tutvuda ja nõustumise korral Graafik digitaalselt allkirjastada, teavitatakse Klienti e-posti teel. Kaupmees on Panga nõudmisel kohustatud esitama Pangale dokumentatsiooni ja muu informatsiooni, mis tõendab, et Kaupmees täidab Andmeturbe nõudeid. Hinnakirjas märkimata teenuste eest tasub Klient vastavalt Estraveli tegelikele kulutustele. Lepingu kehtivus, taganemine, ülesütlemine Leping kehtib kuni lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni. Kaupmees loetakse Üüriterminali kasutavaks, kui Kaupmees on selle Pangalt või Panga esindajalt vastu võtnud, allkirjastades vastava vastuvõtmise akti. . Kui Kaupmees aktsepteerib kaupade ja teenuste eest Tehingu läbi tasumist ilma edukalt läbi viidud Autoriseerimiseta, pole Pangal sellise Tehingu osas Kaupmehe eest mis tahes kohustusi. Nimetatud juhul loetakse Reisitellimuse tasumise tähtaeg saabunuks Lepingu üles ütlemisega. Terminal võib olla eraldiseisev seade või moodustada osa Kaupmehe kassasüsteemist;Töötleja on Panga poolt määratud isik või isikud, kes koostöös Pangaga teostavad Tehingute tehnilist töötlemist ja seotud infovahetust. Viivist arvestatakse, alates maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast. Pangal on õigus nimetatud panditud summa ulatuses piirata Kaupmehe poolt oma Pangas hoitavate rahaliste vahendite käsutamist ja mitte täita pandi kehtivuse jooksul Kaupmehe korraldusi selliste vahendite käsutamiseks. Graafik jõustub Kliendi allkirja saamise hetkest. Klient hüvitab Estravelile kõik kulud, sh ka kohtuvälised õigusabi- ja inkassokulud, mis on seotud Kliendi poolt tasumisele kuuluvate summade sissenõudmisega.

Ettekirjutused ja muud otsused | Maanteeamet

. Estraveli ja Kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust. Muud tingimused ja taotlemine on täpselt sama, mis bigbank ärilaenu puhul. Võõrkeelse teabe vastuolu korral eestikeelse teabega lähtuvad Pooled eestikeelsest teabest. Poolte allkirjad on antud digitaalselt või kirjalikus vormis. Kaupmees on kohustatud sellises Terminalis kasutama kõige uuemat seadme maaletooja poolt pakutavat ametlikku tarkvara ja vajalikke lisaseadmeid ning laskma Terminali korraliselt hooldada maaletooja poolt volitatud isiku poolt. Muud tingimused Estravelil on õigus nõuda ja Kliendil on kohustus maksta osutatud teenuse eest tasu vastavalt fikseeritud hinnakirjale või Lepingule. Pank ei ole kohustatud põhjendama ega selgitama, miks Kaupmehe poolt kasutatav Terminal ei vasta Teenuse kasutamiseks vajalikele nõuetele. Järelmaksu kasutamiseks peab Klient Reisitellimust tehes avaldama soovi tasuda Reisitellimuse eest Järelmaksu arvelt. Kui Pank vastava nõudmise esitab, on Kaupmees kohustatud vastavad reklaammaterjalid Müügikohas esitama selliselt, et Kaardi kasutajal oleks mõistlikult võimalik sellist informatsiooni märgata ja sellest aru saada. Lepingu ja sellega seotud dokumentide keeleks on üksnes eesti keel. Kinnisvaralaenu intress sõltub mitmetest teguritest nagu näiteks taotleja maksevõime, tagatise väärtus ning tagatise asukoht. Leping jõustub, kui Klient on e-posti teel saadetud Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse kätte saanud või kui Pooled on allkirjastanud lepingu paberkandjal. Pärast säilitustähtaja lõppu kohustub Kaupmees Kviitungi hävitama selliselt, et Kviitungilt nähtuvad andmed Kaardi ja Tehingu kohta oleksid lõplikult loetamatud ja taastamatud. Kaupmees tagab eelnevaks vajaliku juurdepääsu ja muud tingimused. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti informatsiooni avaldamisel Töötlejale, Rahvusvahelisele kaardiorganisatsioonile, Kaardi väljastajatele või isikule, kes Panga ülesandel täidab Lepingus ettenähtud Panga kohustusi ja ülesandeid. Klient kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et Lepingus ja avalduses esitatud andmed Kliendi kohta on õiged ja tõesed ning Klient on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab tema otsesele, tegelikule ja vabale tahtele. Lepingulise kohustuse olulise rikkumisega on tegu eelkõige juhul, kui Klient esitab isikusamasuse tuvastamisel või Krediidi taotlemisel või Lepingu täitmisel ebaõigeid ja/või mittetäielikke andmeid. Kuni 10 000 € laenamiseks ei nõuta tagatist vaid piisab juhatuse liikme käendusest ning vajadusel lisa käendajast. Järelmaks võimaldab tasuda Reisitellimuste eest, mille reisijate nimekirjas sisaldub Kliendi nimi. Muud tingimused ja taotlemine on täpselt sama, mis bigbank ärilaenu puhul. Kui Klient taganeb lisaks Lepingule ka Reisitellimusest, kohustub ta tasuma Estravelile ka Reisitellimuse tühistamiskulud sh. Juhul, kui Järelmaksust ei piisa Reisitellimuse hinna täielikuks tasumiseks, tasub Klient ülejäänud osa omavahenditega vastavalt Estraveli väljastatud arvele. Kliendil võimalus allkirjastada Graafik Estraveli esinduses. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pank võib oma Lepingust tulenevaid kohustusi üle anda oma tütar- ja sidusettevõtetele ilma Kaupmehe nõusolekuta.Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt

Märkused