Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud

Ning oluline on pöörata tähelepanu ka tingimustele, mis puudutavad puhkust, lähetusi, tagatisi ning motivatsioonipaketti.

Juhatuse liikme leping ja tööleping | Grant Thornton

. Äriühingul on võimalik nõuda neilt kahju hüvitamist, tõendades vaidluse korral kohustuse rikkumise asjaolud, kahju suuruse ning põhjusliku seose rikkumise ja kahju vahel. Nii koosolekul osalenud kui ka mitteosalenud liikmed on sellega oma kohustusi rikkunud.Vastutus algab ametisse nimetamisega ja lõpeb tagasikutsumise või volituste tähtaja lõppemisega. Altmets rääkis, et näeb praktikas sageli probleeme boonustega, ja märkis, et boonused on lepingutes suhteliselt segaselt või napilt sõnastatud. Altmets selgitas, et erinevalt töölepinguseadusest ei  ole juhatuse liikmele puhkust ette nähtud ning tal tuleb see ja ka puhkusetasu ise läbi rääkida ja lepingusse nõuda. Altmets nentis, et praktikas tekib enim probleeme just tasu määramisel. Kui juhatuse liikmeks saanud inimesel on lisaks juhtimisele ka mõni muu funktsioon, näiteks raamatupidamine ja ta jätkab näiteks palgaarvestust, mis ei kuulu juhtimisülesannete juurde, siis tuleb juhatuse liikmel sõlmida kaks lepingut. Samuti pole määratud, kas juhatuse liige saab puhkust ja kuidas käib tema lepingu lõpetamine. Samuti on vaja selgelt sõnastada boonussüsteemid. Töölepinguseadus ei kohaldu juriidilise isiku juhtorgani liikme ega äriühingu filiaali juhataja lepingule.Töötuskindlustusega juhatuse liige kaetud ei ole. Samuti ei kehti tema suhtes ka riigi pakutavad garantiid, näiteks töötuks jäämisel töötuhüvitis või koondamishüvitis.Soraineni advokaadi Katrin Altmetsa sõnul on töölepinguseaduses kaval punkt, mis ütleb, et juhatuse liikmel ei saa olla töölepingut. Kui raamatupidaja maksab juhatuse liikme eest töötuskindlustusmakseid ja juhatuse liikmel on ainult käsundusleping, siis kiiremas korras tuleb maksed ära lõpetada – juhatuse liikmel riigigarantiisid töötuse korral ei ole. Vastav teave saadeti nõukogu koosolekut ette valmistades kõigile nõukogu liikmetele, kuid üks nõukogu liige ei osalenud koosolekul, kus asja arutati, ja seepärast otsustati mitte reageerida. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud.

Suurim e-sigaretimüüja hävitas 135 000 euro väärtuses kaupa!

. Kui lepingus on kokku lepitud tasu, siis makstakse ka tasu. Sama käib ka tasu muudatuste kohta.Kõik muudatused peavad saama nõukogu või osanike  heakskiidu. “Motiveeriv boonus on see, kui juhatuse liige teab ette, milliste tingimuste täitmisel ta boonust saab,” ütles Altmets.Puhkusetasu tuleb ise läbi rääkida.. Esimene võimalus on sõlmida juhatuse liikmega käsundusleping. Altmets rõhutas, et juhatuse liikmel ei tasuks nõustuda boonustega, kus ühingul on ühepoolne otsus, kas anda boonust või mitte. Meil tegutsevad kindlustusseltsid pakuvad juhi vastutuskindlustust vaid valitud klientidele. Teised on sellest teadlikud, kuid ei võta midagi ette;    * nõukogu teadis, et juhatuse liige osutab kõlvatut konkurentsi, kuid ei võtnud midagi ette. Samuti soovitas Sarapuu juhatuse liikmetel leppida kokku tingimused, mis puudutavad juhatuse liikme tagasikutsumist ning lepingu lõpetamise hüvitisi.Teiseks võib juhatuse liikmel olla ka kaks lepingut – käsundus- ja tööleping. Käsunduslepingus peab juhatuse liikme tasul olema kindlasti nõukogu või osanike heakskiit, ei piisa ainult sellest, et ühingu esindaja ja juhatuse liige sõlmivad lepingu. Üks jätab midagi oma vastutusalas tegemata. Siin oleks tasakaalustavaks lahenduseks juhtorgani liikme vastutuskindlustus, mille kättesaadavus on Eestis kahjuks piiratud. “Et juhatuse liige nõukogudeaegse autoga sõitma ei peaks, tuleb ka lepingusse sisse kirjutada, millise hinnaklassi auto talle võimaldatakse,” selgitas Altmets.Käsunduslepinguga konkurentsikeeldu ei ole, ka siin peab tingimused eraldi kokku leppima. Eriti viimane kipub praktikas probleeme tekitama, sest tihti unustatakse juhtorgani liikmete volitusi ametiaja lõppedes pikendada. Ka arvatakse, et majandustehingutelt või -tulemustelt on võimalik tasu saada.

"Juhatuse liikme töölepinguga" riskivad mõlemad pooled.

. Altmets rääkis, et kui töölepinguseaduses on väga selged reeglid, mis saab pärast töölepingu lõppu, siis käsunduslepingu puhul piire ei ole.Pooled peavad selle omavahel kokku leppima. Juhtimisvead: juhatuse ja nõukogu liikmete ühine vastutusKahaneva nõudluse ja kasvava konkurentsi olukorras tulevad juhtimisvead tõusva turuga võrreldes selgemini välja.

Ta märkis, et kindlasti peaks lepingu allkirjastaja süüvima õiguste ja vastutuse punktidesse. Juhatuse liikme puhul ei ole see enesestmõistetav ja see peab olema lepingus kirjas. Käsunduslepingu alusel ei ole juhatuse liikmele puhkust ette nähtud. Eriti oluline on panna paika tingimused, millistel alustel konkurentsikeeld kehtib, mis on selle eest mõistlik tasu ning millised on sanktsioonid keelu rikkumisel.Sassis rahaasjad panevad pead murdma. Need tingimused tuleb juhatuse liikme lepingusse kirja panna ja kokku leppida.Käsunduslepingu ja töölepingu puhul on enim vaidlusi tekitav punkt kindlasti tasu ja boonuseid puudutav. Tööleping raamatupidajana ja juhatuse liikme käsundusleping võlaõigusseaduse alusel juhatuse liikme töö tegemiseks.Kolmas võimalus juhtimisrollis on ainult tööleping. Valminud on vabariigi valitsuse määruse maksti hüvitist hukkunud kaitseväelase lastele, muusikategelane karl august hermann ( kuid need vanguvad kunstlaulude kiirlaenude

Märkused