Notar väljastab pärimistunnistuse, kui pärija pärimisхigus ja selle ulatus on piisavalt tхendatud (esitatud vastavad lõuna laenud, leppida kohe reformi algusest

Samuti selgitab notar osalejatele tehingu tähendust, õiguslikke tagajärgi ja tehingu tegemise erinevaid võimalusi. Paigutamisel tuleb teha märge, et konto käsutamiseks on vaja kohtu nõusolekut. Sama kehtib, kui emal ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada. Teise võimalusena võib kohus anda nõusoleku konkreetse tehingu tegemiseks ilma erieestkostjat määramata, asendades lapse tahteavalduse jõustunud kohtulahendiga. ABIELU ÜLDISED ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks.    Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Abikaasadel tekib ühine vastutus nende kohustuste täitmise eest, mille üks abikaasa või mõlemad koos on võtnud ühise majapidamise korraldamise või laste huvides või perekonna muude tavapäraste vajaduste katmiseks. Kehtiva seaduse kohaselt ei anna kooselulepingu sõlmimine vastastikust pärimisõigust ning seega on kooselulepingu sõlmijatel soovitatav kaaluda testamendi tegemist. See hõlmab tegevust ühise majapidamise kulude katteks ning kummagi abikaasa ja nende laste tavapäraste ning erivajaduste rahuldamiseks. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse kui varaühisuse varasuhe ning majanduslikult nõrgemale abikaasale rohkem tagatisi kui varalahususe varasuhe. Esindaja kaudu ei saa seda teha. ÜLALPIDAMISKOHUSTUSED PEREKONNAS Ülalpidamiskohustused ja õigustatud isikud Abikaasad on vastastikku kohustatud oma tööga ja varaga perekonda ülal pidama. Soetisvara on vara, mille abikaasa on omandanud varasuhte kestel näiteks palga või ettevõtlustuluna. Notariaalmärkes viidatakse, et allkirjanäidis on esitamiseks Tartu Maakohtu registriosakonnale registrikande tegemiseks. Notar kajastab osalejate tahteavaldused notariaalaktis selgelt ja ühemõtteliselt. Notarite kontaktandmed leiate Notarite Koja kodulehelt, ava siit: Notarite nimekiri. Vaid erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus, kui kohus on selliselt määranud. Notar teatab osalejale, et viimasel on õigus kirjalikku tõlget nõuda. Ebaõige tõlkimisega tekitatud kahju eest vastutavad notar ja tema poolt valitud tõlk solidaarselt, välja arvatud juhul, kui tõlkis vandetõlk. Seetõttu tasub partneritel arvestada sellest tulenevate asjaoludega. Samas tuleb seejuures arvestada sellega, et välisriigist pärit poolel tuleb notarile esitada tõend selle kohta, et ta ei ole päritoluriigis varasemalt abielu või kooselulepingut sõlminud. Perekonna eluasemena käsitatakse eluruumi, kus perekonnaliikmed tavapäraselt elavad. Abikaasal on eesõigus ülalpidamisele võrdselt alaealise lapsega ning ta saab ülalpidamist enne täiskasvanud last ja ülejäänud sugulasi. Kui tehingu ese hakkab kuuluma abikaasade ühisvara hulka, märgib notar notariaalakti lisaks asjaolud, mille alusel ta selle tuvastas. Seega juhul, kui pärandist soovib loobuda lapsevanem, on võimalik soovi korral samaaegselt loobuda pärandist ka lapse eest. Pealdis peab sisaldama testaatori isikuandmeid ning testamendi hoiuleandmise kuupäeva. Abieluvaralepinguga on võimalik kokku leppida, et see piirang ei kehti. Varaühisuse või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte valinud abikaasadel on võimalik perekonnaseaduses lubatud juhtudel sõlmida seda varasuhet muutvaid kokkuleppeid. Selle asjaolu märgib notar notariaalakti. Seepärast interneti kiirlaenud puhul kasutataksegi sloganit: «raha kätte 15 minutiga». Apostilliga kinnitamine või legaliseerimine ei ole vajalik, kui toimingu olemuse tõttu ei oma dokumendi sisu mingit tähendust. Mis need juhud konkreetselt on, jääb iga kohtuasja lahendamisel kohtuniku otsustada. See peab olema vandetõlgi poolt tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.. Alaealisel lapsel on eesõigus saada ülalpidamist võrdselt abikaasaga ja teatud juhtudel lahutatud abikaasaga. Õigustatud isikute järjestuses asuvad täisealised lapsed pärast alaealist last, abikaasat ja last hooldavat lahutatud abikaasat. Ülejäänud õigustatud isikute puhul antakse ülalpidamist reeglina raha perioodilise maksmisega iga kalendrikuu eest ette. ABIELU LAHUTAMIST TÕENDAV DOKUMENT Pärast abielu lahutamist väljastab notar lahutajatele nende soovil abielulahutuse tõendid. Välisriikide kohta, kus väljastatud abielu sõlmimist tõendavat dokumenti apostilliga ei kinnitata ega legaliseerita, saad ülevaate siit: Apostillimine. Samuti võib kokku leppida, et elatise andmine toimub muul viisil kui rahaliste maksete tegemisega. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda ainult juhul, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve.   Nad korraldavad ühiselt oma kooselu ja perekonna vajaduste rahuldamise, pidades silmas teineteise ja laste heaolu ning vastutades teineteise ees abieluga seotud kohustuste täitmise eest. Lisaks on kummalgi abikaasal lahusvara, mille hulka kuuluvad: isiklikud tarbeesemed; enne abiellumist soetatud vara; abielu kestel tasuta ehk kinke või pärimise teel omandatud vara; lahusvara arvel omandatud vara. Varaühisus seob abikaasasid majanduslikult kõige tugevamini. Kumbki kirjutab vastava dokumendi õigsuse kinnituseks sellele notari juuresolekul alla. ABIKAASADE VARASUHTED JA ABIELUVARALEPING Abiellumisel valitakse varasuhe, mida saab soovi korral hiljem abieluvaralepinguga muuta. Näiteks kui üks partner võtab laenu, võib teise partneri vara selle eest vastutama hakata, sest vararegistrisse lahusvara kannet teha ei saa ja ükskõik kumma partneri nimel olevad varad võidakse lugeda ühisvaraks. Oma vanuse või terviseseisundi tõttu ülalpidamist saama õigustatud lahutatud abikaasa asub õigustatud isikute järjestuses täisealise lapse järel ning saab ülalpidamist enne ülejäänud sugulasi. Abielu on võimalik lahutada üks kuni kolm kuud pärast abielu lahutamise avalduse esitamisest. Alaealist last peavad eelkõige ülal pidama tema vanemad võrdsetes osades. Kui üks abikaasadest ei tee omapoolseid panuseid perekonna ülalpidamiseks, võib teine abikaasa nõuda kohtu kaudu selle kohustuse täitmist. Juhul, kui mees ja naine elavad koos, kuid ei ole abielus ja neil on lapsed, siis on neil küll vanematena õigused ja kohustused oma laste suhtes, kuid nende omavahelised suhted ei ole perekonnaseadusega reguleeritud ega kaitstud. Sel juhul asendab notari allkirja ja värvipitsati jäljendit tema digitaalallkiri. Sellisel juhul võib ta teiselt lahutatud abikaasalt endale ülalpidamist nõuda nii kaua, kuni temalt ei või endale sissetuleku hankimist eeldada. Ühise koduga tehingute tegemine on piiratud ning pärast abielu lõppemist saab kohtu kaudu nõuda selle jätmist vaid ühe abikaasa kasutusse. Kui osaleja nõuab, koostatakse ja antakse talle läbivaatamiseks kirjalik tõlge. Abikaasadel on kohustus üksteist ja kogu perekonda ülal pidada ja seda ka juhul, kui abikaasad elavad lahus. Notar väljastab pärimistunnistuse, kui pärija pärimisхigus ja selle ulatus on piisavalt tхendatud (esitatud vastavad lõuna laenud, leppida kohe reformi algusest. Seadus ei anna selgitust, mis on see „mõistlik määr“ ja vaidluse korral jääb kohtu otsustada, kas on ületatud määr, millest ületava suuruse eest teine abikaasa ei vastuta. Muul juhul sõltub tasu suurus vara väärtusest. Kui tõlk ei ole vandetõlk, hoiatab notar teda ebaõige tõlkimisega kaasneva tsiviil- ja kriminaalvastutuse eest. Uue varasuhte määramiseks tuleb sõlmida abieluvaraleping. Kuna praegu puudub kooselupartneritel võimalus muuta omavahelist kooselu ja varasuhet nähtavaks, võib see tuua kaasa topeltkooselusid ja seada ohtu nii kooselupartnerite vara kui ka kolmandate isikute huvid. Lahusvaraga saavad abikaasad tehinguid teha teise abikaasa nõusolekuta. Tegevusala valides ja oma tegevusalal tegutsedes peab abikaasa parimal viisil kasutama oma võimalusi perekonna ülalpidamiseks vajalike vahendite hankimiseks. ABIELUVARALEPING Abieluvaraleping võimaldab: * asendada valitud varasuhe teisega; * lõpetada valitud varasuhe; * sõlmida muid seadusega lubatud kokkuleppeid. Kui üks abikaasa ei saa määratud ajal mõjuval põhjusel notari juurde tulla, on võimalik esitada eraldi notariaalselt tõestatud nõusolek abielu lahutamiseks tema kohalolekuta. Tehinguid koduga saab teha üksnes teise abikaasa nõusolekul, sõltumata kummale kinnisasi kuulub. Abielu lahutades võivad abikaasad: säilitada abielu ajal kantud perekonnanime; taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime; taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime. Kohtu nõusolekut ei ole vaja lapse nimel pärandist loobumiseks, kui lapse õigus pärandile on tekkinud esindusõigusliku lapsevanema pärandist loobumise tagajärjel. Põhivara on vara, mis kuulus abikaasale enne abiellumist ning vara, mille abikaasa on omandanud kas pärimise teel või kinkena. Kui ema ei ole raseduse tõttu või raseduse või sünnituse põhjustatud tervisehäire tagajärjel võimeline ennast ülal pidama, on isa kohustatud talle ülalpidamist andma kuni tema terviseseisundi paranemiseni. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus juhul, kui nad lapse sündi registreerides või isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele vanematest. Notar märgib need asjaolud notariaalakti. Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes. aastast, mis jõustus kooseluseadus, on notaritel võimalik tõestada kooselulepinguid. Selle varasuhte puhul koosneb abikaasade vara: * põhivarast ja * soetisvarast. Välisriigi dokument tuleb vajadusel kas legaliseerida või kinnitada apostilliga. Ülalpidamis viis ja elatise suurus Ülalpidamise andmise viisid ja suurus on erinevate isikute puhul erinevad. Sellel päeval lahutab notar mõlema abikaasa kohalolekul nende abielu. Isikud võivad ülalpidamise ulatuse osas sõlmida kokkuleppe, kuid sellega ei tohi välistada ülalpidamiskohustuse täitmist tulevikus või piirata ülalpidamiskohustust ebamõistlikult. Vara soetamisel ühist omandit ei teki, tehinguid tehes pole vaja teise abikaasa nõusolekut. Eluasemelaenude intressimarginaalid tõusid jaanuaris kolmandat kuud järjest. Seega ei saa üks abikaasa kohtu kaudu nõuda teiselt abikaasalt nende kohustuste täitmist.

Kui lapse raha ei ole vaja tema ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude jooksvate kulude katmiseks, peab vanem selle paigutama Eesti või mõne teise lepinguriigi krediidiasutuses oma varast eraldi. Kõik eelnimetatud piirangud kehtivad lisaks lapse ja vanema suhetele ka eestkostetava ja eestkostja suhetes juhul, kui täisealise isiku teovõime on piiratud ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja. Notar märgib ümbriku üleandmise toimumise notariaalakti. Näiteks valisid abikaasad abiellumisel varalahususe, kuid soovivad end varaliselt tugevamalt siduda ja valida varaühisuse või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte. Perekonna eluaseme ehk kodu suhtes on abikaasade õigused eriliselt kaitstud – seda isegi juhul, kui abikaasa ei ole selle omanik ega kasuta muul alusel. Juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte valimisel tehakse kanne abieluvararegistrisse. Lahutuse korral kuulub soetisvara tasaarvestamisele ehk abikaasal, kellel on tekkinud vähem soetisvara, on õigus nõuda teiselt abikaasalt hüvitist. ABIELU LAHUTAMINE Notar lahutab abielu abikaasade kokkuleppel.   Ülalapidamisena mõeldakse nii tegevust kui varalisi panuseid, mis on vajalikud majapidamise kulude katteks ning abikaasade endi ja laste tavapäraste ja erivajaduste rahuldamiseks. Ülalpidamiskohustus lõpeb õigustatud isiku uuesti abiellumise, samuti õigustatud või kohustatud isiku surma puhul. Kuna kooseluseadusel puuduvad seni rakendusaktid, puudub võimalus kooselusid registrisse kanda.   Juhul kui üks abikaasadest rikub eelnimetatud kohustusi, saab see olla aluseks vaid abielu lahutamiseks. ERANDINA saavad abikaasad näiteks lahusvara hulka kuuluvat kodu müüa või pantida vaid ühiselt. Kui notar tunneb osalejat isiklikult, märgib ta selle asjaolu notariaalakti. Siiski tekib solidaarne vastustus juhul, kui need kohustused ei ületa abikaasade elutingimuste kohast mõistlikku määra. Kui kõik osalejad avaldavad, et nad valdavad keelt, millesse notariaalakt tõlgitakse, ja loobuvad ettelugemisest, siis asendab tõlkimine ettelugemist. Kirjalik tõlge tuleb notariaalaktile lisada. Abieluvaralepingu kohta tehakse kanne abieluvararegistrisse, mille andmed on avalikud. LAPSE JA EESTKOSTETAVA VARAGA TEHINGUTE TEGEMINE Vanemad esindajad last ühiselt Last saavad esindada ja lapse nimel tehinguid teha üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna omavahel abielus olevatel vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Kui notariaalaktis viidatakse kaardile, joonisele või illustratsioonile, tuleb see ettelugemise asemel esitada osalejatele läbivaatamiseks. Kui ühine kodu on ühe abikaasa ainuomandis, siis saab kohus selle teise abikaasa kasutusse anda ainult juhul, kui see on vajalik ebaõigluse vältimiseks. Tulenevalt kooseluseadusest võivad kooselulepingu sõlmida kaks füüsilist isikut, kellest vähemalt ühe elukoht on Eestis. Seega saab kooselulepingu sõlmimine ka juhul, kui üks partneritest elab välisriigis. Tehingu tegemisega seotud küsimuste korral ja täiendava teabe saamiseks pöörduge notari poole. Vara, mis omandatakse selle varasuhte kestel, kuulub abikaasadele ühiselt ja sellega saab teha tehinguid vaid ühiselt. Selle varasuhte kestel omandatud asjadele automaatselt ühist omandit ei teki. Seega on keelatud tehinguteks eelkõige tehingud, kus võib esineda lapse ja vanema huvide konflikt. Lapse vanemad võivad oma lapse ülalpidamise kohustuse täitmist omavahelisel kokkuleppel täpsustada ja määrata kindlaks, missugusel viisil ja kui pika ajavahemiku kaupa tuleb ülalpidamist anda. Sellele asjaolule viitab notar notariaalmärkes. Näiteks võivad abikaasad, kelle vahel kehtib varaühisus, abieluvaralepinguga tunnistada abikaasade ühisvaraks ühe abikaasa lahusvara hulka kuuluv ese või tunnistada ühe abikaasa lahusvaraks abikaasade ühisvara hulka kuuluv ese. Notaril on õigus keelduda osaleja valitud tõlgi kaasamisest, kui tal tekib kahtlus tõlke õigsuse suhtes. Varalahususe puhul on abikaasad teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud. Nimetatud toimingute tegemiseks tuleb pöörduda kohtu poole erieestkostja määramiseks ning kohus määrab isiku, kes esindab last tehingu tegemisel lapsevanemaga. Lapse puhul sätestab seadus, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Perekonnaseadus võimaldab valida sobiva varasuhte kolme liigi hulgast: * varaühisus, * vara juurdekasvu tasaarvestus ja * varalahusus. Peamiselt on välistatud tehingud, mille üheks pooleks on laps ja teiseks pooleks vanem või vanema lähisugulane. Seejuures peab kohus arvestama eelkõige laste heaolu. Keelatud tehingud ja erieestkostja Siiski ei või vanemad lapse nimel teha kõiki tehinguid. Abikaasad osalevad ühise koduse majapidamise korraldamises ja sissetulekute hankimises oma võimaluste kohaselt. Tehingute piirangud ja kohtu nõusoleku vajadus Kui ülaltoodud tehingutes puudub vanematel täielikult õigus last esindada, siis teatud tehinguid võib lapse nimel teha üksnes kohtu eelneva nõusolekuga. Notariaalmärge peab sisaldama allkirja andnud isiku andmeid. Näiteks abikaasa puhul tuleb lähtuda perekonna toimimisest ja vajadustest ning lahutatud abikaasa puhul tavapärasest eluvajadusest ja tingimustest abielu ajal. Selliselt omandatud vara peavad vanemad valitsema vara andnud isiku juhiste kohaselt. Last hooldav lahutatud abikaasa ja lapse sünni puhust ülalpidamist saama õigustatud vanem asub õigustatud isikute järjestuses alaealise lapse järel ning saab ülalpidamist enne täiskasvanud last ja abielus olevat alaealist last ning ülejäänud sugulasi. Õigustatud isikute järjestuses asuvad nad pärast alaealist last, abikaasat ja last hooldavat lahutatud abikaasat. Abieluvaralepingu saab sõlmida vaid notari juures ja isiklikult

Märkused