Pärast taotluse vormistamist on vaja minna laenu väljastava asutuse kontorisse või postkontorisse

Tulemuste hindamine.  RTK viib läbi meetmete mõju hindamist uuringu või järelaruannete küsimise teel. Menetluse tulemusest olenemata ei tagastata pärast valikumenetluse lõppu taotlejatele taotluse faile ja lisamaterjale. Toetuse saaja kohustub pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu esitama e-toetuse keskkonnas projekti vahearuande,  kus fikseerib tehtud tegevused, kulud ja soetatud varad.

Toetused erastamisest laekuvast rahast | Muinsuskaitseamet

. Esimene arengunõustamine toimub kuue kuu jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi algust. Vahearuande esitamise täpne tähtaeg on toodud taotluse rahuldamise otsuses. Toetuse määramise otsustest teatamine Iga meetme puhul tehtud valiku tulemustest teatamise esialgne ajakava on esitatud allpool jaos „Projekti tähtajad ja makseviisid”. Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav, kõik toetusega seotud kulud peavad olema tasutud ettevõtte arveldusarvelt. Hindamisel lähtuvad eksperdid Euroopa Komisjoni koostatud suunistest. Mis põhjusel on mõistlik võtta väikelaenu. Kasutatud seadme ostmisel on vajalik esitada kasutatud seadme deklaratsioon.

Pärast taotluse vormistamist on vaja minna laenu väljastava asutuse kontorisse või postkontorisse. Maakondlikes Arenduskeskustes oodatakse arengunõustamisele, et pakkuda ettevõttele igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud toetuse sihipärasel kasutamisel. Toetuse väljamaksmine Toetuse väljamaksmise eelduseks on maksetaotluse esitamine koos korrektsete kulu- ja maksedokumentidega. Menetlusaeg võib pikeneda, kui maksetaotlus vajab korrigeerimist või lisainfo esitamist. http://www.rmp.ee/raamatupidamine/rtj/. Ekspertide hinnangu alusel koostab hindamiskomisjon loetelu projektidest, mida soovitatakse välja valida. Pärast taotluse vormistamist on vaja minna laenu väljastava asutuse kontorisse või postkontorisse. Hindamismenetlus Taotluse saanud Riiklik Büroo või Rakendusamet hindab projektiettepanekuid ainult käesolevas juhendis kirjeldatud kriteeriumide alusel. Riiklik Büroo või Rakendusamet määrab ametisse hindamiskomisjoni, kes teostab järelevalvet kogu valikuprotsessi haldamise üle. Vahearuande esitamisega seonduvates küsimustes palume ühendust võtta Maakondlikus Arenduskeskuses arengunõustamisi läbi viinud spetsialistiga.

#51 Kristiina Kivil ja Ivar Tröner, "Kust tuleb kurjus?"

. Toetuse saajal on kohustus läbida arengunõustamine vähemalt kord poolaastas. Dokumendid palun arhiveerige viisil, mis tagab nende säilimise määruses nõutud tähtajani. Kui teie ettevõte on sattunud uuringu valimisse ja olete saanud ankeedi vastamiseks, oleme tänulikud koostöö ja tagasiside eest. Hindamise tulemuste alusel saab RTK tulevikus paremini vastata ettevõtete ootustele ja arendada tegevusi efektiivsemaks. Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega. Toetust saab välja võtta tasudes arved eelnevalt täielikult või omafinantseeringu ulatuses. Suunised tehakse kättesaadavaks Euroopa Komisjoni ja programmi Erasmus+ projektide haldamise eest vastutavate büroode ja ametite veebisaitidel; kontrollimist, et projektiettepanekuga ei kaasne topeltrahastamise oht. Rahuldamise otsuses on kirjas konkreetsed tähtajad, millal arengunõustamine peab olema läbitud. Vajaduse korral tehakse selline kontroll koostöös teiste Büroode ja ametite või sidusrühmadega. Arengunõustamine abikõlblikkuse perioodil Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani ellu viima. Kõik Riiklikule Büroole või Rakendusametile laekunud taotlused läbivad hindamismenetluse.

Taotlemine teeninduses - Eesti passi taotlemine täiskasvanule.

. Projekti lõppedes esitab toetuse saaja RTK-ile läbi e-toetuse keskkonna lõpparuande, täpne kuupäev on fikseeritud taotluse rahuldamise otsuses. Kogu abikõlbulikkuse perioodi jooksul toimub vähemalt neli arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem. Selline kvaliteedihindamine viiakse enamikul juhtudel läbi sõltumatute ekspertide toel. Toetuse saaja esitab arengunõustamistel käies Maakondliku Arenduskeskuse spetsialistile bilansi ja kasumiaruande eelneva kvartali seisuga.

Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord – Riigi.

. Arve peab olema koostatud abikõlbliku projekti perioodi jooksul, samuti peab kaup või teenus peab olema kätte saadud abikõlbliku projekti perioodi jooksul

Märkused