Samuti on hüpoteeklaen soodsam ning oma tingimuste poolest paindlikum

Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

Autolaen, laen kinnisvara tagatisel, hüpoteeklaen, credit.

. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral.

Hüpoteeklaen | Finora Capital

. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Samuti on hüpoteeklaen soodsam ning oma tingimuste poolest paindlikum. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Üheks kindlamaks võimaluseks nii suurt laenu saada ongi tagatisega laen: kas siis laen kinnisvara tagatisel või laen auto tagatisel. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Fikseerimata intressimäär muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt.

Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse

Märkused