See on riigikogu xi koosseisu korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg

Kui rääkida sellest, mis on kasvav probleem, siis ma usun, et te mäletate hiljutisi andmeid, mis meediast läbi käisid. Samal ajal me näeme valdkondi, nagu HIV ja aids ning tuberkuloos, kus on natuke tagasi tõmmatud, eriti seoses toetustega, mis puudutavad kolmandat sektorit, koolitusi, struktuurset arengut. Selleks on passiivne suitsetamine ehk, teisisõnu, see, kuidas me suudame vältida, et meie lapsed ja lapselapsed ei oleks mõjutatud passiivsest tubaka tarbimisest, mis teinekord on tervisele veelgi ohtlikum kui suitsetamine ise. Teine näitaja on kindlasti hind.

Otseülekanded - Riigikogu

. Me räägime majandusest, ka töökeskkonnast, kus inimesed iga päev töötavad, millel on mõju tervisele. Samuti ei teinud nad piisavalt palju, mis tähendab seda, et suitsetamises, dieedis, sportimisvõimalustes, aga ka perearsti kättesaadavuses on ebavõrdsus suurenenud. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Samas on teada, et tervisevaldkonnas on ressursid alati piiratud ja me peame tegema valikuid. Loomulikult aitaks see oluliselt kaasa tervise paranemisele, aga selleks, et seda teha, on eelkõige vaja raha. Heaolu nõuab igalt inimeselt, igalt riigilt suuri väljaminekuid. Eesmärk on, et see hõlmaks kõiki koole. Heljo Pikhof Austatud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! Tervis on otseselt seotud poliitikaga, poliitiliste valikutega. Esiteks, vähene liikumisharrastus. Mis puudutab naudisklevast eluviisist tulenevaid terviseriske, siis siin on täiesti selgelt seos olemas. Me menetlesime komisjonis ka Riigikogu otsust teha valitsusele ja parlamendile ettepanek esitada rahvatervist parandavate tegevuste alustamise kavad. Tuleb arutada, kuidas taastada rahvatervise programmide rahastamine ja edasine funktsioneerimine. Meie arstiabi korraldus on solidaarselt üles ehitatud. Minu hinnangul on praegu Eestis siiski probleem tervishoiusüsteemis esilekerkivate arusaamatuste ja konfliktide ennetamine ja lahendamine. Kui küsida, kelle käes see võti on, peame vaatama meeste otsa. On justkui iseenesestmõistetav, et pidudel ja tähtpäevadel peetakse joomast olekut loomulikuks, piisab vaid kainest juhist, kes teised koju sõidutab. Tuleb ära hoida keskkonnatingimuste halvenemine laste jaoks ning kujundada positiivseid käitumisharjumusi, sest need on kõige pikema mõjuga, nagu näitas ka Soome kogemus. Arstiabi kasutamises väheneb nõudlus tasuliste teenuste järele ning väheneb ennetusteenuste osa raviteenuste säilitamise kasuks. Haigekassa juhatuse esimees näitas ennetustegevuse tulemusi. See oli see iva, et seal oli kaks aastakäiku ja n-ö langustrend madalama hariduse ja kõrgema haridusega inimeste seas. Küll aga on tulevase lapse vanematel võimalik väga palju ära teha, et sünniks normaalne, terve laps. Nagu öeldi ühel tervishoiuministrite kokkusaamisel: iga minister on tervishoiuminister. Lisaks tuleks tõsta aktsiisi, eriti noori silmas pidades, sellistel lahjematel, värvilisematel alkohoolsetel jookidel nagu alkopopid, kangestatud õlled, kangestatud veinid jms. Teisisõnu: selleks et me näeksime vähem uppumisi ja vigastustest tekkivat haiguskoormust, saavad rohkem ära teha teised sektorid. Meil on sellesama rahvastiku tervise arengukavaga seoses olemas ju järgmise aasta tööplaan ja tagantjärele tehakse aruanne. Eile vaatasime haigekassa arengukava. Võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Aseesimees Jüri Ratas Hea ettekandja! Ma tänan teid ettekande ja vastuse eest! Rohkem küsimusi ei ole. Tavaliselt me tahame seda luua tervishoius ja tervisesüsteemis, et tagada inimestele ühesugused võimalused. Selleks soovin meile kõigile tarkust, taiplikkust ja tervist ning loomulikult ka üksteise hoidmist. Enne väikelaenu taotlemist oleks hea tagatisfond et saada endale parimad aegade suurimast pakmest, mis ulatus. Samal ajal on ka haigusi, mis on tekkinud ühiskonda, on haigusi, mis on olnud ja mis on hakanud enam levima, mis põhjustab keskmise eluea lühenemist. Head ametikaaslased! Meil on võimalus selle päevakorrapunkti raames esitada üks suuline küsimus. Kui me räägime, et me soovime ühiskonnas muutusi esile kutsuda, siis ka see arutelu laiemalt võiks terviseedendajate ja ka riigi esindajate jaoks olla üks muutuse esilekutsumise võimalus. Teisisõnu, me toetame ettevõtete maksusoodustusi töötajate tervise arendamiseks ja hoidmiseks. See seondub eelkõige laste ja perede arengukavaga, kus me proovime järgmise aasta juuniks kirjeldada neid tegevusi, mis võiksid aidata peresid just teenuste poole pealt. Noorte tervisekäitumine, noorte terviseõpetus ja kõik, mis sellega seondub, on äärmiselt oluline. Riskiteguri seostamine rahvastiku haiguskoormusega näitab võimalusi rahvastiku tervise parandamiseks, kui õnnestuks riskiteguri mõju või esinemissagedust vähendada. Tuleb rõhutada, et HIV levik narkomaanide seas asendub järk-järgult nakkuse levikuga sugulisel teel ehk n-ö tavalise, narkootikume mittetarvitava elanikkonna seas. Kriitiline on olukord kas või pikaajalise töötuse ulatuse ja kestuse tõttu, sest töötus on seotud riskiga kaotada eluaastaid. Meie tervisele mõjub negatiivselt stress ja seda juba jätkub: stress on nii tööl, kodus kui ka puhkehetkel. Oluline on see, et inimestel oleks selleks võimalus. Samas tuleb ettevõtjal, kes teeb kulutusi tervise säästmiseks, maksta ülikõrget erisoodustusmaksu. Naiste tervisekaotus on suurem ülekaalu ja vähese kehalise aktiivsuse ning riskiva seksuaalkäitumise tõttu.

See koosnes nagu sotsiaalkomisjoni esimehe ettekandest ja doktor Reinsalu ettekandest. Oluline on ennetustöö arendamine ja kõige olulisem seal on laste terviseprogrammidele rõhu panemine. Siis räägiti sellest, kuidas jõuda nii rahvatervise- kui ka tervishoiuteenustega kõigini, ja kõige olulisemast küsimusest, mis sellega on seotud, ehk tervishoiu rahastamisest. Aga nagu ma ütlesin, on riigi ülesanne korraldada keskseid ennetusprogramme, tagada haridussüsteemi ja tervise edendamise süsteemi kaudu ühiskonna teavitamine, ka vanemate teavitamine. Selle teema üle on palju arutatud Eestis, aga ka teistes riikides. See on riigikogu xi koosseisu korralikult kapitaliseeritud ettevõttele laenu tähtaeg. Ennetus- ja arendusprogrammid on olnud ravikindlustuse prioriteet, haigekassa on lisaks esmatasandile prioriseerinud ka näiteks sõeluuringuid. Selle põhjal otsustades ei saaks inimeste eluiga üldse pikeneda, aga, ennäe, see siiski pikeneb. Me peame vaatama, millised need otsused on. Lõpptulemus on see, et Eesti rahva eluiga pikeneb ja oluline on, et eelkõige oleks rohkem just tervena elatud aastaid.Lapsed ja noorukid – kes siis veel kui mitte meie järelkasv – on rahvastiku tervise seisukohalt prioriteet. Sügava vaimupuudega või raske kehalise defektiga sündinud lapsed ei ole koormaks mitte ainult oma vanematele ja lähedastele, vaid ka ühiskonnale. Meil on plaanis järgmisel aastal liikumisharrastust edendada. See annab selge signaali, et need kaubad ei ole esmatähtsad. Eesti pangad ei pea kiirlaenu ehk smslaenu võtmist heaks näitajaks, sest nende arvates peaks inimene oma finantskohustustega ise hakkama saama. Meditsiin on võimas, aga kahjuks mitte kõikvõimas. Seal ei ole vaja summasid oluliselt suurendada, vaid küsimus on selles, kuidas me raha kasutame. Mõned mõtted selle kohta, mida võiks teha rahvastiku tervise parandamiseks. Hea võimalus on meil õppida seda siinsamas Riigikogus, aga üldse ametkondades ja igal pool. Ehk igal valdkonnal on tervisele väga oluline mõju, mida me peame kaaluma. Aseesimees Jüri Ratas Tänan! Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Jaak Aabi! Kaheksa minutit. See piiraks ebaõiglust ja usaldamatust ühiskonnas, sest nendes riikides, kus on palju ebaõiglust ja usaldamatust, on ka rahvastiku tervisenäitajad kehvapoolsed. Halb lugu on ka meeste südame tervisega. Nüüd me saamegi selle põhjal vaadata, kuidas me oleme rahvatervisega edasi liikunud. Ma usun, et eelmisest ettekandest käisid need arvud ka läbi, aga olgu nad korraks teile veel pildina ette toodud. Siin on meil hea eeskuju võtta Soomest, kes sellist võimalust kasutab ja see praktika on osutunud positiivseks. Muu hulgas on siin abi kaalutletud hinnapoliitikast.Rahvatervis oleneb ka arstiabist, selle kättesaadavusest. Kuid vaatamata sellele, et meie eluea kasvutempo on hüppeliselt kiirenenud, elame keskmisest Euroopa inimesest ikkagi veel viis aastat vähem. Kui teised ministeeriumid ütlevad, et nad on teinud midagi, mis potentsiaalselt aitab kaasa ühele või teisele liikumisharrastusele, siis see kindlasti kajastub ka rahvastiku tervise arengukava aruandes. Nagu me siin ka täna kuulsime, on need arvud, olenevalt sellest, kes neid ütleb, pisut erinevad, aga siiski ühes suurusjärgus. Kui me vaatame rahvatervist, siis, jah, rahvatervise programmide eelarve on vähenenud. Selles valdkonnas on ka palju edasi liigutud. Nii näiteks hakatakse juba aegsasti enne jaani otsima "selget grupijuhti". Puudub terviklik ja järjekindel lahendus. Aruandes me kirjeldame ka teiste ministeeriumide töid ja tegevusi.. Nad ei saa ravi ja seavad ohtu enda ja teiste elusid. Lõpetan läbirääkimised.Istung on lõppenud. Oma osa on siin kõigil ühiskonnaliikmetel. Me näeme survet solidaarsusele, seda on pingestanud majanduskriis. Teiseks, toiduga saadav energia.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas - Riigikogu fotoarhiiv

. Tegelikult on muidugi olukord selline, et enamiku haiguste puhul, mis on suremuse põhjustajaks, on suundumused positiivsed. Seda valdkonda me oleme sotsiaalkomisjonis põhjalikult arutanud, aga oleme arutanud ka tervishoiukorraldust psühhiaatrilise abi tagamisel, mis puudutab tõhusat ja kiiret abi pakkumist. Vaadake neid nooli, mis on siia tehtud ühel põhjusel. Kuna tervishoiusüsteemid ei ole tänase arutelu teema, siis selle valdkonna kohta ma ei küsi. Teisisõnu: jällegi on siin oluline mõju järgmisele põlvkonnale. Nii tervishoiu- kui ka sotsiaalkulutuste poolest on Eesti Euroopas viimaste seas. Pigem on küsimus selles, milliseid teenuseid nendes majades saab. Teatavasti on Riigikogu kokku leppinud alkoholiaktsiisi tõusud. Aitäh! Esimees Ene Ergma Suur tänu, kolleeg Toomas Trapido! Rohkem kõnesoove ei ole. Seal on palju-palju tegevusi. Üks noor sportlane, väga hea perspektiiviga Eesti jaoks, sai trauma. Meeste puhul on see vahetase isegi ületatud, naiste puhul on vahetasemeni veel natukene minna. Debati käigus teadvustati, et erineva ajaloolise taustaga inimestel on vanemas eas keskmised tervisenäitajad vägagi erinevad. Aseesimees Jüri Ratas Austatud Jarno Habicht! Ma tänan teid ettekande eest, samuti vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. See on ka rahvusvahelise metoodika järgi arvestatud.Järgmine teema, millest ma räägin, ongi alkoholism ja narkomaania. See tuleneb üheülbalisest toiduvalikust, vedelatest kaloritest, millest on juba eelnevalt räägitud, aga ka üha suurenevatest toiduportsjonitest. Tänan kuulamast! Aseesimees Jüri Ratas Austatud ettekandja! Ma tänan! Teile on ka küsimusi

Märkused