Selline säte tähendab, et kõigepealt peab pank pöörduma võla kättesaamiseks siiski laenuvõtja poole ning kui see tulemusi ei anna, alles siis hakata võlgnevust

Sellisel viisil otsuse vastu võtmiseks tuleb saata liikmetele otsuste eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis. Teatises püütakse tuua näiteid kaitsevaldkonna ühishangete stsenaariumitest, mis oleksid mõlema direktiivi sätete alusel võimalikud. Kõik osalevad liikmesriigid vastutavad oma teatise esitamise eest. Sel juhul koosolekut kui sellist üldse ei toimu, vaid toimub üksnes otsuste eelnõude hääletamine. koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul peab asjaomane liikmesriik ka teavitama oma ühinemisest programmiga.

VKE määratlemine - EAS

. Koosoleku korraldaja peab tagama, et valitud viisil puhul on kõikidel soovijatel võimalus osaleda. Sama kehtib lepingute korral, mis sõlmitakse ühe liikmesriigi avaliku sektori hankijate poolt nn juhtriigi mudeli alusel, kui tegutsetakse enda ja veel vähemalt ühe teise liikmesriigi nimel. Igal juhul peab see toimuma enne lepingute sõlmimist. Kohalduvad nii koosoleku kokku kutsumise, päevakorra, hääletamise kui ka kõik muud koosoleku pidamise reeglid. Seevastu liikmesriik, mis osaleb teadus- ja arendustegevuse etapis, kuid otsustab teha oma ostu toote elutsükli hilisemate etappide jaoks eraldi, peab nende lepingute sõlmimiseks kohaldama direktiivi. Komisjon leiab, et sellel on positiivne mõju liikmesriikide koostööle kaitsevaldkonna riigihangete vallas. Peale selle konkreetse nõude on Euroopa avaliku asutuse kasutamise eeskirjad samad kui need, mis puudutavad avaliku sektori asutuseks olevat keskset hankijat, nagu alljärgnevas lõigus kirjeldatud. See tähendab seda, et teatis tuleks esitada peagi pärast eri liikmesriikide vahel koostöökokkuleppe sõlmimist. Kohaldatakse sama kvoorumi nõuet, mis kehtib tavalise koosoleku puhul, st vastama peab vähemalt nii palju korteriomanikke, kui on vajalik üldkoosoleku otsustusvõimeks seaduse või põhikirja kohaselt. Maist 2004 arvutada pöördkäibemaksu odavad kiirlaenud, väikese summaga kiirlaenudest. Kui liige ei saa või ei soovi e-lahenduste kaudu koosolekul osaleda, peab ta sellest teada andma koosoleku korraldajale. Lepingud sõlmitakse „kootööprogrammi raames“, kui need sõlmitakse koostööprogrammi reguleeriva korra alusel määratud hankija või hankijate poolt ning seda tehakse kooskõlas sellistes kordades sisalduvate eeskirjade ja kordadega. Osalemine võib, aga ei pruugi olla piiratud Euroopa Liidu liikmesriikidega. Arvestada tuleb ka, et e-lahenduste kasutamine on lisavõimalus, mitte kohustus või osaleja õigus seda nõuda.  Koosoleku kokku kutsuja otsustab, millisel viisil koosolekul saab osaleda, arvestades seejuures ühingu liikmete soove ja võimalusi. Kohaldatakse sama kvoorumi nõuet, mis kehtib tavalise koosoleku puhul, st vastama peab vähemalt nii palju liikmeid, kui on vajalik üldkoosoleku otsustusvõimeks põhikirja kohaselt. Koosolekut korraldamata saavad otsuse vastu võtta nüüd kõik tulundusühistud. Sellistel juhtudel peaks ostjal olema lubatud sõlmida riigihankelepinguid või raamlepinguid otse ainult selle ettevõtjaga. Kui kaks või enam avaliku sektori hankijat viivad ühiselt läbi kogu hankemenetluse, vastutavad nad ühiselt direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest. Läbipaistvuse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks hanke kirjelduses ja dokumentides ära mainida vastutusvaldkondade jaotus ja sellest tulenevalt kohaldatav siseriiklik õigus. Seega suhtlevad ettevõtjad ühe avaliku sektori hankijaga. Seda võimalust saab siiski kasutada ainult juhul, kui koosoleku korraldaja suudab sellist võimalust pakkuda ja korteriomanikud soovivad ja on võimelised pakutavaid vahendeid kasutama. Võib ette tulla olukordi, kus keskne hankija viib teiste avaliku sektorite hankijate jaoks läbi ainult hanke mingid osad. Protokolli originaali osadeks on ärakirjad, seega mingit eraldi kinnitamist antud juhul tarvis ei ole. Kiirlaen ja sms laen on oma tingimuste poolest äärmiselt sarnased laenud ning tihti kipuvad inimesed neid omavahel segamini ajama. Põhikirjaga saab siiski ette näha suurema häälteenamuse nõude. Selline säte tähendab, et kõigepealt peab pank pöörduma võla kättesaamiseks siiski laenuvõtja poole ning kui see tulemusi ei anna, alles siis hakata võlgnevust. Selles ei käsitleta muid teemasid, nagu näiteks tehniliste nõuete ühtlustamine, liikmesriikide eelarvetsüklite sünkroniseerimine ning muud õigus- ja haldusküsimused, millel võib olla väga oluline mõju kaitsealastele ühishangetele. Samas vormis peavad oma seisukoha nendele esitama ka korteriomanikud ise. Siiski võib olla seaduses või põhikirjas ette nähtud suurem häälteenamus. Siiski tuleb lisaks lähtuda iga juriidilise isiku koosoleku pidamise tingimustest. Käesolevas teatises antakse suuniseid koostöövõimaluste kohta kaitsevaldkonna hangete vallas, tuginedes direktiivi asjakohastele sätetele. Muudatused annavad võimaluse ja paindlikkuse seadusest tulenevalt e-lahendusi kasutada, iga ühing saab reeglid ise paika panna, kas vastavaid võimalusi kasutada või mitte. Põhikirjaga saab ette näha, et koosolekul saab osaleda ainult füüsiliselt ja elektroonilisi lahendusi ei kasutata.

Heli Lehtsaar: Käendajaks hakkamine võib tuua probleeme.

. Nii võib juhtuda näiteks siis, kui keskne hankija vastutab raamkokkuleppe sõlmimise eest ja konkreetsed avaliku sektori hankijad vastutavad kõnealuse raamkokkuleppe alusel erilepingute sõlmimiseks hankemenetluse uuesti avamise eest. Seda siiski ainult juhul, kui vahepeal ei valita uut juhatuse liiget või korteriühistul valitsejat. Läbipaistvuse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks hankedokumentides ära mainida vastutusvaldkondade jaotus ja sellest tulenevalt kohaldatav siseriiklik õigus. Soovitame kaaluda alternatiive, näiteks pidada koosolek vabas õhus või võtta otsus vastu ilma koosolekut kokku kutsumata või võimaldada korteriühistu liikmete üldkoosolekust osa võtta elektrooniliste vahendite abil. Kui liikmed soovivad füüsilist koosolekut, kuid korraldaja jätab sellega arvestamata ja võimaldab koosolekul üksnes elektrooniliselt osaleda, siis on see otsuse vastuvõtmise korra rikkumine. Euroopa Kaitseagentuur teeb paljudes neist valdkondadest liikmesriikidega koostööd. Koostööprogrammis osalemist tõlgendatakse seega enama kui varustuse ostmisena, ning see hõlmab eeskätt tehniliste ja rahaliste riskide ja võimaluste proportsionaalset jagamist ning osalemist programmi haldamises ja programmi puudutavate otsuste tegemises. Kuid see on suunatud eeskätt kindlale praktilisele eesmärgile. Rakendusuuringud on samuti algupärane töö, mida tehakse uute teadmiste omandamiseks. Seda võimalust saavad kasutada kõik osaühingud ja aktsiaseltsid otse seadusest tulenevalt, st seda võimalust ei pea olema põhikirjas ette nähtud.

Töölepingu ülesütlemine raseda või väikelast kasvatava

. Sihtasutuste nõukogud saavad otsuseid teha koosolekut kokku kutsumata lihtsamatel tingimustel. Kui senini oli eelkõige ette nähtud elektroonilises vormis või posti teel hääletamine, siis nüüd jääb ainsaks tingimuseks hääle andmine vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Komisjon leiab ka, et vaja on selgitada kahe või enama liikmesriigi ühishangetega seotud võimalusi, et julgustada liikmesriikide ametiasutusi täielikult kasutama direktiivi alusel kaitsealase ja tundliku julgeolekuvarustuse vallas olemas olevaid võimalusi. Sellele valmistasid teed viinis ja juba aastal asutatud kinnisvara laenu kalkulaator kirjanduse aasta sügisel lõppeva projekti lihtne kiirlaen soovi avaldanud. Alusuuringud on eksperimentaalne või teoreetiline töö, mida tehakse peamiselt selleks, et omandada uusi teadmisi nähtuste ja uuritavate faktide põhialuste kohta ilma otsese praktilise rakenduse eesmärgita. Kuid tehnilised põhjused, mis selgitavad, miks ainult üks ettevõtja saab lepingut täita, tuleks täpselt määratleda ja neid tuleks iga üksikjuhtumi puhul eraldi põhjendada. Esimese erandi kohaselt ei kohaldata direktiivi lepingute suhtes, mida reguleerivad sellise rahvusvahelise organisatsiooni konkreetsed protseduurireeglid, mis sooritab ostu oma vajadusteks. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele või aktsionäridele. Kui keskne hankija ei ole ise avaliku sektori hankija, on keskset asutust kasutavad avaliku sektori asutused kohustatud hoolitsema selle eest, et keskse hankija kohaldatavad eeskirjad oleksid direktiivi eeskirjadega kooskõlas. Koosoleku korraldaja kohustus on tagada, et liikmed saaksid koosolekul osaleda ja oma õigusi teostada. Seega võib keskseks hankijaks olla ühishankes osaleva liikmesriigi keskne hankija või Euroopa avalik asutus. Ühishankeid on võimalik läbi viia koos keskse hankijaga või ilma. Samal ajal märgiti hinnangus, et komisjon annab selleks suuniseid. Praktikas tähendab see seda, et direktiivist tulenevaid kohustusi arvesse võttes kannavad kõik avaliku sektori hankijad vastutust kõigi võimalike rikkumiste ja vigade eest menetluses. Nende hilisemate etappidega seotud lepingud on erandiga hõlmatud eeldusel, et need sõlmitakse samuti kootööprogrammi raames. Ettevõtjad, kes soovivad teostada oma direktiivist tulenevaid õigusi, ei pea aga pöörduma kõigi ühishankes osalevate avaliku sektori hankijate poole, vaid üksnes selle avaliku sektori hankija poole, kes vastutab hankemenetluse läbiviimise eest. Selles sätestatakse konkreetne erand teadus- ja arendustegevusel põhinevate koostööprogrammide jaoks. Ostude kavandatav osa liikmesriigi kohta tuleb ära märkida üksnes siis, kui see teave on teatise esitamise ajal kättesaadav. Kui elektrooniliste vahendite abil osalemine on ette nähtud ühingu põhikirjas, siis peab koosoleku korraldaja tagama, et põhikirjas ettenähtud viisil on osalemine võimalik. Kõnealuses põhjenduses on öeldud: „Võib juhtuda, et teatavate käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ostude puhul suudab ainult üks ettevõtja lepingut täita, sest tal on ainuõigused või tingivad seda tehnilised põhjused. Direktiivis ei määratleta mõistet „Euroopa avalik asutus“. Siiski ei saa koosoleku kokku kutsuja teha elektrooniliste lahenduste abil osalemist kohustuslikuks nii, et muul viisil üldse osaleda ei ole võimalik, kui kõik organi liikmed ei ole sellega nõus. Eeskätt ei tohiks ühishankemenetluse kasutamise tulemuseks olla direktiivis sätestatud nõuetest kõrvale hoidmine. Sellistes olukordades on keskset hankijat kasutavatel avaliku sektori hankijatel ainuvastutus direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest nende hankemenetluse osade korral, mida nad ise läbi viivad. Sellise ühishanke muudab võimalikuks osalevate liikmesriikide vaheline kokkulepe. Arvestades erinevusi liikmesriikide kaitse-eelarves ja nende relvajõudude vajadustes, võib konkreetsete riikide panus koostööprogrammides märkimisväärselt varieeruda. Kui koosoleku korraldajal ei ole võimalik sellist tehnilist lahendust kasutada, siis tuleb koosolek füüsiliselt kokku kutsuda. Muudatused jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Selline tingimus peaks aga olema põhikirjas selgelt sõnastatud, seniseid tingimusi koosolekute kohta ei peaks tõlgendama nii, et elektrooniline osalemine on välistatud. Kõik koosolekute kokku kutsumist, pidamist ja vaidlustamist reguleerivad sätted kehtivad mõlemal viisil koosolekul osalemisele. See tähendab, et erand hõlmab ka kolmanda riigi osalusega koostööprogramme eeldusel, et programmis osaleb ka vähemalt kaks liikmesriiki. E-postiaadress, kuhu teade tuleb saata, on: GROW-DEFENCE@ec.europa.eu. Selline säte tähendab, et kõigepealt peab pank pöörduma võla kättesaamiseks siiski laenuvõtja poole ning kui see tulemusi ei anna, alles siis hakata võlgnevust. Tuleb selgeks teha, et teadus- ja arendustegevuse määratlus direktiivi tähenduses ei piira teistes ELi õigusaktides olevaid teadus- ja arendustegevuse määratlusi.. Käesolev teatis keskendub kaitsealaseid riigihankeid käsitleva direktiivi sätetele. Eeskätt ei tohiks ühe keskse hankija kasutamise tulemuseks olla direktiivis sätestatud nõuetest kõrvale hoidmine. See tähendab, et peab olema selge seos rahvusvahelise organisatsiooni eesmärkide ja missiooni ning selle vahel, mida ostetakse ja mis lepingu sõlmimisel kindlaks määratakse. Selleks peab teatis sisaldama teavet vähemalt teadus- ja arendustegevuse kulude osakaalu kohta programmi üldkuludes ning kulude jagamise kokkuleppe kohta.

Eeskätt ei tohiks juhtriigi stsenaariumi kasutamise tulemuseks olla direktiivis sätestatud nõuetest kõrvale hoidmine. Eksperimentaalarendus võib hõlmata tehnoloogiliste näidiste valmistamist, st seadmeid, millega demonstreeritakse uue kontseptsiooni või uue tehnoloogia toimimist asjakohases või representatiivses keskkonnas. See järeldus tugines aruteludele liikmesriikide ekspertidega ja sidusrühmadega konsulteerimise tulemustele. Üksnes Euroopa Liidu Kohus on pädev liidu õigust õiguslikult siduvalt tõlgendama. Selliste muutuste või täiustuste hindamise asjakohasteks kriteeriumiteks võivad olla: olemasoleva varustuse olulised muutused; varustuse uute funktsioonide lisandumine; struktuursed muutused platvormidel. See tähendab seda, et liikmesriigi osalemine vormistatakse teiste osalevate liikmesriikidega loodavas kokkuleppes või korras ning et uuel liikmesriigil on konkreetsed õigused ja kohustused, mis on reserveeritud koostööprogrammi liikmetele. Need võivad hõlmata näiteks seda, et teistel kandidaatidel peale valitud ettevõtja on rangelt tehniliselt võimatu saavutada nõutavaid eesmärke, või vajadust kasutada erilisi oskusteadmisi, tööriistu või vahendeid, mis on ainult ühe ettevõtja käsutuses. Osaühingu või aktsiaseltsi juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele või aktsionäridele, kes peavad antud tähtaja jooksul eelnõu kohta oma seisukoha esitama. Selle teatisega täidab komisjon lubaduse, mille ta andis aruandes direktiivi hindamise kohta ja kaitsealases tegevuskavas. Nii võib see olla näiteks eriti kompleksse varustuse muutmise või lisaseadmetega täiendamise korral. Seda silmas pidades kinnitab komisjon, et kaitsevaldkonna riigihangete vallas on vaja liikmesriikide tihedamat koostööd. Kõikidele liikmetele peab olema tagatud võimalus koosolekul osaleda. Teatis ei ole õiguslikult siduv. Kõik juriidilise isiku organi koosolekut reguleerivad sätted jäävad kehtima ka koosolekule, kus võib osaleda elektrooniliste vahendite abil. See tähendab, et edaspidi ei ole seaduses hääletamise võimalikud vormid ära määratletud, vaid ühing saab ise põhikirjas ette näha, millisel viisil ja vormis on võimalik enne koosolekut hääletada. Kuna muudatus sätestatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses, kehtib see kõigi juriidiliste isikute kõigile organitele

Märkused