Sellises olukorras tuleb appi credit invest’i ärilaen, mis on mõeldud nii suurtele kui väikesetele ettevõtetele ja piiranguks ei ole isegi firmatüüp

. Kui programmi levitajatel arvutikasutajate nõusolekut ei ole, saab öelda, et nad tegutsevad ebaseaduslikult, valitsedes teo omakäeliselt toime pannud arvutikasutajaid ülekaaluka teadmisega. Kuritegelikku ühendusse liikmete värbamine tähendab tegevust, mis on suunatud ühendusse uute liikmete saamisele. Üks kõige olulisemaid asju on Ketlini sõnul sinu enda tervis. Seniste DNS-seadete asendamine uute seadetega kujutab endast arvutiandmete muutmist. Eksimust saab kõrvaldada siis, kui süüdistuses kirjeldatud tõendamiseseme asjaolud on vahendliku täideviimise kindlakstegemiseks piisavad. Nagu rõhutas konsultatsioonifirma Accenture Slovakkia esindaja Richard Hargas, saaks energiat, mis muidu kulub “kapis olemisele”, suunata töötamisse. Nii ka LGBT teemadega, mida võiks käsitleda osana erinevatest koolitustest, või korraldada eraldi üritusi nagu ülal mainitud elav raamatukogu. Videokoodek on arvutiprogramm, mis muudab teatud videofailid meediapleieri jaoks avatavaks. Igal juhul soovitab Ketlin kindlasti töökohta vahetada, kui see tervisele mõjuma hakkab. “Ma ei soovita hakata võitlema. Nii Sandoz kui Erste Bank on lähtunud põhimõttest, et töökeskkond peaks olema LGBT töötajale turvaline keskkond – ja seda tuleb kommunikeerida ja näidata. Samas ei ole välistatud ka olukorrad, kus kuritegeliku ühenduse juhtimiseks loetavat tegu või ühendusse liikmete värbamist ei saa pidada konkreetse rahapesuteo toimepanemiseks. Seega tasub ise olla tark, jätta suhted heaks ning ise lahkuda. Seda seetõttu, et DNS-serverite puhul olid õigustatud isikud süüdistatavad ja sellest lähtudes ei saa serverites muudatuste tegemist pidada ebaseaduslikuks ühegi küberkuriteo koosseisu mõttes. Ei ole võimalik öelda, et kuritegeliku ühenduse juhtija või sellesse liikmete värbaja ei kuulu kuritegelikku ühendusse: just juhtimis- või värbamistegevuse kaudu annab ta kuritegeliku ühenduse tegevusse oma panuse e kuulub sellesse ühendusse. Kui sinu meeskonnas või sul kolleegide seas on keegi konkreetne uss, ma arvan, et me kõik saame aru, millest ma räägin,” räägib Ketlin n-ö ussidest, kes võivad su peale hammast ihuda. Arvutisüsteemi häirimisest või takistamisest tuleb rääkida siis, kui mõjutatakse süsteemi korrapärast funktsioneerimist, kusjuures häirimine tähendab vähemintensiivset mõjutamist kui takistamine. Lepingu lugemise võimaldamine ei tähenda, et arvutikasutajad lepingus tooduga teadlikult nõustusid. Meediapleier ega videokoodek ei ole mitte kuidagi seotud arvutisüsteemi DNS-sätetega. Nimelt peab rahapesu koosseisu realiseerimiseks vara ebaseadusliku päritolu ja selle tegeliku omaniku varjamisel olema kuritegelikul teel saadud varaga tehtavates õigustoimingutes keskne osa. Näiteks kui DNS-sätteid ei muudetaks, oleks arvutikasutajale kuvatud teistsugune reklaam kui see, mis arvutikasutajale tegelikult kuvati. Tema sõnul tulevad sellised asjad ikka välja ning mõjuvad ettevõttele finantsiliselt halvasti. Muidu ei pruugi ka saada võimalust saada ettevõttest soovituskirja.

Vahel võivad lahendused olla väga lihtsad, näiteks kleepsud, mida töötajad saavad enda märkmikule või arvutile toetusavalduseks kleepida; postrid või kujunduselemendid kontoriruumides, mis samuti toetusest märku annavad. See tähendab muu hulgas, et nõusolekut ei saa tuletada pelgalt sellest, et õigustatud isikule anti võimalus nõusoleku andmiseks. Sõnad tuleb panna tegudesse ja teadlikkust tuleb tõsta järjepidevalt. Niisiis kujutab vastava programmi installeerimine mitteteadliku kasutaja käe läbi endast arvutisüsteemile juurdepääsu hankimist tulemüüri vältimise teel. Sellega paigaldatakse installeerimiskäsku andes ka DNS-Changeri.

Kitsing: sellises olukorras tuleb lihtsalt visata; Lasenbergs.

. “Vahel sa ei saagi aru, milles see probleem on, sa teed tööd, kõik on hall, aga sa ei tunne ennast hästi, miski sinu sees vemmeldab, midagi on valesti,” kirjeldab Ketlin. Küsi, uuri, tee koostööd asjatundjatega, küsi tuge vajava töötaja arvamust. Seda eeskätt siis, kui rahapesu toimepanija omandab rahapesu tulemusena kogu rahapesu objektiks olnud vara. “Kui sa ikka teed kuskil palju vigu, siis see ei ole ilmselt sinu jaoks, vaata tõele otse näkku ja vaheta töökohta,” soovitab Ketlin. Niisuguse meetodi kasutamine karistusõigusliku nõusoleku seisukohast on probleemitu juhul, kui lisaprogrammide paigaldamine tehakse kasutajale üheselt selgeks. Isik võib varjata enda seost konkreetse varaga ka seeläbi, et jätab mulje, justkui kuuluks vara tema sugulastele. Selliseid olukordi võib ette tulla, kui töötaja palub abi töökohal “kapist välja” tulemisega, küsib LGBT peredega arvestamise kohta või vajab lahendust töökiusamisele. Kui kuritegelikku ühendusse kuuluvad isikud teevad kuritegude kõrval koos ka õiguspäraseid tegusid, ei välista see nende isikute vastutust kuritegude toimepanemises kuritegelikus ühenduses. Nii luuakse mitte ainult toetavat töökeskkonda, vaid laiemalt turvalist ühiskonda kõigile selle liikmetele. Sassis suhted töökaaslastega “Mulle meeldib asju nimetada nii, nagu need asjad on. Samuti on töötajad heas töökeskkonnas loovamad, tervemad, motiveeritumad ja pühendunud.  Ära jäta töötajat murega üksi, isegi kui sul tõesti pole aimugi, mida täpselt teha. Seetõttu saab õigushüve kandja anda sellesse hüvesse sekkumiseks teisele isikule nõusoleku. Inimlik kontakt ja isiklikud loodkõnetavad! Näita oma töötajatele toetust. Kõike ei saa panna töökoha süüks, aga palju asju ka saab. Tööd peab hästi oskama ning end seal hästi tundma Üks põhjus lahkumiseks ja töökoha vahetamiseks on ka see, kui sa teed palju vigu. Sellisel juhul peab rahapesu kohta esitatud süüdistus vastama eelkuriteo osas samasugustele nõuetele, nagu on esitatud muudele koosseisuelementidele e eelkuritegu puudutavad asjaolud on vaja süüdistuses välja tuua. Oluline on ka tunda end tööl hästi. Jää iseendale kindlaks ja seisa oma põhimõtete eest, seda nii suhetes klientidega, meedias kui tegudes. Erandiks on olukord, kus rahapesu tulemusena vara väärtus suureneb või esialgsele varale lisandub vara muul viisil. Mitmekesisuse ja kaasamise, sh LGBT töötajatega arvestamise eesmärk peaks olema, et igaüks võiks tulla tööle, tundes end vabalt sellena, kes ta on. Nii võib see olla näiteks olukorras, kus isikul on nii seadusliku kui ka kuritegeliku päritoluga raha ja ta käsutab just ebaseaduslikult saadud raha. Mitmed ettevõtted toetavad kohalikke pride-marsse, on tõstnud teadlikkust enda koostööpartnerite ja klientide seas, võtnud avalikult mitmekesisuse teemal sõna. On oluline, kas õigustatu tegelikult nõusoleku andis või ei. Tõsta teadlikkust! On ammuteada tõde, et ilusana kõlavad loosungid või eeskirjad iseenesest ei muuda midagi. Rahapesuasja menetlev kohus peab ülejäänud koosseisutunnuste kõrval tegema otsuses kindlaks eelkuriteo asetleidmise. Tihtipeale võib tervisele mõjuda mitte niivõrd töö ise, kui inimesed sinu ümber. Kui aga nõusolek puudub, tuleb arvutikasutajate teadmislünka ja teo ebaseaduslikkust jaatada.

VIDEO Jürgen Ligi ERJK likvideerimisest: see on.

. Eelöeldu ei tähenda siiski seda, nagu välistaks varakäsutuse majanduslik sisu alati rahapesu – ka mõne tegeliku nõude täitmiseks tehtud varakäsutus võib endast kujutada rahapesu. Arvutisüsteemile juurdepääsu hankimist või juurdepääsemist kujutab endast aga juba sellise käitamisvõimaluse loomine e sellise olukorra loomine, kus isikul on võimalik hakata arvutisüsteemi selle sihipärasel moel kasutama. Kõige mõistlikum kiirlaen. Seda võib teha ka laiemalt – näiteks Ljubljana linnavalitsus on loonud märgise LGBT sõbralikele ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele. Sellised grupid on loodud näiteks nii Citibankis, Sandozes kui Erste pangas. Sellises olukorras tuleb appi credit invest’i ärilaen, mis on mõeldud nii suurtele kui väikesetele ettevõtetele ja piiranguks ei ole isegi firmatüüp. Seega näiteks kuritegelikul teel saadud vara eest kinnistute või sõidukite omandamisel on saadud vara hinnatav rahapesu objektina. Mõnel juhul võib see aga nii olla. Grupp on aidanud muuhulgas täiendada juhtide ja sisekoolitajate koolitusprogramme ning tõstatanud teemat ettevõtte üritustel. Küll aga ei tohi selliseid otsuseid teha kiirelt, vaid tuleb anda aega, et protsessi ja olukorda hinnata. “Tihtipeale ei saa aru või ei oska hinnata, kui meil hakkab kuskilt otsast tervis järele andma - näiteks peavalud, kõhuvalud,” soovitab ta võrrelda, kuidas tundsid end enne seda töökohta. Õiguslikult käsitatakse vara teistele isikutele kuuluvana, mis moonutab tegelikku olukorda. Seega selle objektiga lisatoimingute tegemine, näiteks tarbimisse suunamine, ei mõjuta selle tulemusel saadud vara käsitamist rahapesu objektina

Märkused