Selliste asjaolude esinemise eestilaen hinnatakse seotud väljamaksete nüüdisväärtuse eestilaen, välja seda bilansilise jääkväärtusega

Kui projekt viiakse ellu väiksemas mahus või projekti lõpuks selgub teistsugune abisummade jaotus kasusaajate vahel, siis muudab EAS projekti lõpus summasid vastavalt tegelikkusele. Konkurentsipoliitika eesmärk on tagada toimiv ja efektiivne konkurents ning seetõttu on konkurentsireeglite eesmärk kõrvaldada konkurentsipiirangud. Kõigi abi andjate poolt ettevõtjale antud VTA ja ka muu riigiabi kohta saab infot Rahandusministeeriumi riigiabi- ja vähese tähtsusega abi registrist, kuhu on võimalik päringut teha aadressilt http://www.fin.ee/riigiabi. Juhul kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist riigiabiga. Lõppenud projektide puhul, kus väljamakseid enam ei toimu, läheb arvesse tegelikult välja makstud toetuse summa. Omalaen ee. Need ettevõtjad aga kes saavad avaliku sektori vahenditest toetusi, saavutavad sellega eelise oma konkurentide ees.

Sellistel asjaoludel on Inglise, tõlge, Eesti-Inglise.

.

Selliste asjaolude esinemise eestilaen hinnatakse seotud väljamaksete nüüdisväärtuse eestilaen, välja seda bilansilise jääkväärtusega. Juhul, kui selgub, et äriregistris olev info oli ebakorrektne või abi saaja ei ole esitanud EASile infot muudel alustel kontserni kuulumise kohta ning sellest tulenevalt on abi saajale antud ebaseaduslikku abi, on abi saaja kohustatud saadud abi tagasi maksma. Selline lihtne matemaatika annab hästi märku sellest, kas olete laenu võtmiseks sobilik klient. Abi saaja vastutab äriregistri andmete korrektsuse eest. Otsustavaks teguriks on siinkohal potentsiaalne konkurentsi moonutamine, mitte asjaolu, et tegelikkuses avalduvad moonutamise tagajärjed üksnes kõnealuses liikmesriigis. Täpsemalt saab riigiabist lugeda riigiabi käsiraamatust, mis on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljelt http://www.fin.ee/riigiabi. Selliste asjaolude esinemise eestilaen hinnatakse seotud väljamaksete nüüdisväärtuse eestilaen, välja seda bilansilise jääkväärtusega.

Ostu-müügitehingute tõendamisega seonduvad selgitused.

. Muudeks alusteks on valitseva mõju tekkimine läbi lepinguliste suhete ja kokkulepete. Seetõttu on ühise konkurentsipoliitika tagamiseks kehtestatud EL tasandil ühtsed reeglid ja põhimõtted, et liikmesriigid annaksid ühtsetel alustel riigiabi ja tagaksid väiksema konkurentsimoonutuse nii siseriiklikul kui EL-i tasandil. Ettevõtted saavad vajadusel  infot EASist saadud vähese tähtsusega abi kohta EASi infokeskusest aadressil info@eas.ee. Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese tähtsusega abi. Ühisprojektide puhul teavitab EAS oma otsuses toetuse saajat, et antav toetus on vähese tähtsusega abi kasusaajate jaoks. Vähese tähtsusega abi võib ettevõte saada ka osaledes õppereisidel, konverentsidel, koolitustel  või seminaridel, mida korraldab ja mille kulusid katab EAS. Selleks aga, et ühisturg saaks toimida efektiivselt ja ilma piiranguteta, peab kõikides liikmesriikides kehtima muuhulgas ka sarnane konkurentsipoliitika. Kasusaaja võib vajadusel saada temale eraldatud VTA summa kohta infot EAS-lt. Tagamaks seda, et keelust kinni peetaks ning erandeid rakendatakse ühtlastel alustel kogu EL-s, on Euroopa Komisjon pandud vastutama selle eest, et antav riigiabi oleks kooskõlas EL-i reeglitega. Euroopa riikide ülemvõim koloniaalajastul tähendas such tartu ühis ja laenukassa within laenud net (30) tagatisel laen mõned mälu ei finantspetturite hulgas, kindlasti. Ehk kui projekt viidi tegelikult ellu väiksemas mahus võrreldes rahastamisotsusega ning osa projekti eelarvest jäeti kasutamata, siis läheb arvesse tegelikult kasutatud toetus. Ühisprojektide puhul, mille raames saab kasu rohkem ettevõtjaid, arvestatakse summat järgmiselt: kui projekti kasusaajad on taotluse esitamise hetkel teada, siis jaotab EAS peale rahastamisotsuse tegemist VTA summa kõigi kasusaajate vahel. Toetuse saaja peaks teavitama omakorda kasusaajaid sellest, et projektis osalemine tähendab talle vähese tähtsusega abi saamist. Samas aga on teatud juhtudel riigi taoline sekkumine õigustatud kui saadav kasu kaalub üles konkurentsimoonutusest tingitud kahjud. Vähese tähtsusega abi on seega üks erandeid, mille alusel võib riigiabi tunnustele vastavat toetust ettevõtjatele anda. Sellest tulenevalt Euroopa Liidu asutamisleping põhimõtteliselt keelab riigiabi andmise, välja arvatud juhul kui see on põhjendatud üldise majandusarengu tagamisega. Laenutaotluse täitmisel tuleb esitada mitmeid erinevaid andmeid sissetulekute ja väljaminekute kohta. EAS-i poolt korraldatud koolituste, seminaride raames, kus ei toimu toetuse taotlemist otseselt kasusaaja poolt, tuleb abi andmise hetkeks lugeda üritusel osalejate nimekirja kinnitamist EAS-i poolt

Märkused