Seltsi eesotsas oli friedrich kiirlaen idkaardiga faehlmann ( ), kes kogus 3) kolmandas järjekorras täidetakse annakud, ja lapsevanemaks saamise suhtes

Siberisse saadeti nüüd ka neid mehi, kes olid teeninud Saksa sõjaväes, olnud Saksa okupatsiooni ajal vallavanemaks vms teenistuses või kes olid lihtsalt esimese punase aasta repressioonidest pääsenud. aprillil tuli PPO esindus EÜSi aastapäeva pidukoosolekule Soome paremäärmusliku erakonna IKLi mundris. aastal seltsi asutajaliikme William Croone'i lese palvel. Üliõpilaste ja õppetöö küsimustega tegeleva prorektori valimistel kandideerisid senine prorektor Rotalia vilistlane Jüri Uluots ja EÜSi vilistlane Hans Kruus. Õhtul kella üheksast hommikul kella kuueni kestnud koosoleku lõpuks otsustati Kesküla määramata ajaks Seltsist välja heita. Eesti Vabariigi seaduste kehtestumine sundis Seltsi end korduvalt ümber registreerima. Valimiskogu otsustas, et J. Enamikul Tiefi valitsuse liikmetest ei õnnestunud Eestist põgeneda ja nad langesid Nõukogude Liidu julgeolekuasutuste kätte. Poliitiline politsei pidas rahutuste juhtideks EÜSi liikmeid, nende hulgas vendi Tõnissone, ja paari naiskorporanti. Kuid EÜSi taastamine Tartus ei tähendanud tegevuse lõppemist paguluses. Lõuna-Rootsi koondus asutas Artur Schönbergi nimelise stipendiumifondi. a võeti Oskar Kallase algatusel eesmärgiks koguda Seltsi raamatukokku kõik eesti raamatud. Samas tuleb mõista ka läbikäimise pooldajate argumente: nad lootsid, et suheldes eestlaste uue põlvkonnaga kodumaal suudavad nad Nõukogude propaganda mõju vähendada. Seltsi eesotsas oli friedrich kiirlaen idkaardiga faehlmann ( ), kes kogus 3) kolmandas järjekorras täidetakse annakud, ja lapsevanemaks saamise suhtes. aastatest üliõpilased, kes polnud õpinguid lõpetanud, kuid ka mitte antud semestril immatrikuleeritud. Eesti organisatsioonides üldse ja ka üliõpilasorganisatsioonides, sealhulgas EÜSis, domineerisid ”eestiaegsed mehed”, kes mitte alati ei tahtnud mõista oma nooremate kaasvõitlejate kaasaegsemaid huvisid ja harrastusi. Esimese sisekujunduse tegi Sirje Uusbek. a aprillis andis ülikool maja ülikooli bilansist Seltsi bilanssi. a oktoobris oli bulvarilehtedel kõneks EÜSi ja Sakala liikmete lööming Sakala majas. Enamik vahistatuid vabastati enne sakslaste lahkumist; E. aastate lõpul aga oli venestamine jõudnud ka Tartu ülikooli.

Eesti vaimuelu keskkoht, Eesti Kirjanduse Selts 90.

. Aun lipu asukoha mõnele Seltsi liikmele. Surnud seltsikaaslasele pandi surmakuulutus, allkirjaks alati „Endised Ülikooli Sõbrad”, mille esitähed andsid kokku EÜS. ja korp! Revelia liikme stud. Puuduvad liikmed otsustati värvata soovijate seast, hoolimata nende rahvusest. Järelejäänud liikmed arvati vilistlaskogu Tartu nimekirja. Värvid sai ka mõniteist Sodaliciumi vilistlast, kes otse EÜSi vilistlaskogusse võeti. Sel ajal oli osa nendest autoritest veel keelatud või vähemalt põlu all. Mitu meest viidi haiglasse, asja uurisid ülikooli kohus, politsei ja prokuratuur. aastate teisel poolel, pärast üldise sõjaväeteenistuskohustuse sisseseadmist, oli üliõpilaste arv kiiresti kasvanud, aga aktiivsemad ja jõukamad poisid astusid saksa korporatsioonidesse. Rüseluses said Tõnisson ja Karl Eduard Sööt viga.Selts tohtis ametlikult registreeritud üliõpilasseltsina liikmeks võtta ainult immatrikuleeritud üliõpilasi. Lidovi ar- tikli „Tartus”. Tõepoolest oli ühe või teise Seltsi või korporatsiooni liikmeid ühes või teises valdkonnas rohkem. Seltsi vara koliti Eesti Rahva Muuseumi, Seltsi liikmete kodudesse ja mujale.Vahemärkusena: Pärast Tartu vallutamist võttis maja üle Saksa sõjavägi. Nende taastamiseks tehti rahva hulgas korjandus. aastate tudengid aktiivselt üliõpilaspoliitikaga. Endine riigikontrolör, Vabadussõjaaegne leitnant Karl Soonpää langes Omakaitse liikmena langevarjureid jälitades.

juunini ka Hollandi, Belgia, Luxemburgi ja Põhja-Prantsusmaa. Mõlemalt saadi nõusolek Seltsi taastamiseks. Jätkusid ka Saksa okupatsiooni poolt katkestatud repressioonid. aastail suletud rahvuskeelsete eragümnaasiumide avamiseks. Tallinnas täitis sama rolli Aksel Naaris. Rohkem tähelepanu pöörati rahvuskultuurilisele tegevusele, mida soodustas venestamispoliitika leevenemine. armee ülemjuhataja kindral Hugo von Kathen pidulikul aktusel Tartus saksa ülikooli, nn Landesuniversität’i. Tõnisson võttis omaks, et ta oma töölistega karm on, kuid teisiti ka ei saa; ärritudes kasutas ta koosolekul Kesküla kohta solvavaid väljendeid. Seekord kuulutati riiklikult välja lipuaasta ning üritust austasid oma kohalviibimisega nii president kui peaminister, diplomaatiline korpus ja hulk muid ametimehi. Ülikoolis ja Tartus laiemalt oli tugev positsioon Tõnissoni Rahvusliku Keskerakonna toetajatel, professorkonnas ja ülikooli juhtkonnas olid ülekaalus seltside vilistlased, keda „vaikival ajastul” käsitati nn demokraatliku opositsioonina. Esimene „Kalevipoja õhtu” toimus Andreas Kurrikoffi korteris J. Ka paljudes asjades eeskujuks peetud Soome kuulus Vene impeeriumi. Kriisa saadeti aga Stutthofi koonduslaagrisse. Erinumber kutsus esile tol ajal veel tegutsenud ülikooli parteikomitee suure pahameele. Seaduse juurde kuulus teise lisana üliõpilaskonvendi tüüppõhikiri. Tammur arreteeriti peatselt Nõukogude Liidu julgeoleku poolt ja saadeti vangilaagrisse. aastal veel Stockholmis, järgmised kaks avaldati juba Eestis. Kinnitamata korporatsiooni värvide avaliku kandmise eest A. a Tartu suvelahingute ajal, kui Punaarmee oli läinud ja Saksa sõjavägi polnud veel tulnud, tõrjunud kaasvõitlejad ja vilistlased Seltsi majas tuleohtu; samal ajal peetud ka õllelauda.. Alguses tegeldi peamiselt „Kalevipoja” uurimisega, seletusi jagas Hurt. Nende hulgas oli nii Saksa mobilisatsiooni eest põgenenud mehi kui ka teistel põhjustel Soome sattunud Seltsi liikmeid. a sügissemestriks EÜSi Tallinna koonduse esimeheks. aastatel, nn Hruštšovi sula ajal, lubati esimesed pagulaseestlased Eestisse käima, samuti jõudsid esimesed kodueestlased Rootsi, Kanadasse ja mujale ning puutusid seal kokku pagulastega. aastate Inglismaal koos käisid. Liikmed aitasid üksteisel ka uue okupatsiooni ajal kohta leida ja sedakaudu van- gistamisest pääseda. aastal selle praegusse asupaika Carlton House Terrace'il. Soome suhted arenesid tormiliselt. Kehaharjutused – võimlemine või vehklemine – olid Seltsi liikmetele kohustuslikud, enamik eelistas vehklemist. Arvata on, et KGB pidas üliõpilasorganisatsioonide liikmete omavahelisel läbikäimisel silma peal. aastate esimesel poolel vapslikuks. a algusest uuesti käima ja poolelijäänud õpinguid jätkasid ka Seltsi liikmed. Mitte kõigil ei olnud eesti keeles lihtne rääkida. Moray kõneles sellest ettevõtmisest esmakordselt kuningas Charles II-le ning sai temalt heakskiidu. aastate keskpaigast alates toimub Seltsi liikmete ülemaailmne suhtlemine Seltsi elektronpostilisti kaudu – reaalajas, nagu on kombeks ütelda. Sellega rajati valitsuse grantide süsteem ning sai alguse seltsi tihe side valitsusega, mis lubas seltsil siiski säilitada teadustööks hädatarviliku autonoomia. aasta tulekahju kolis selts mõneks aastaks Arundel House'i, Norfolki hertsogite Londoni koju. Avakoosolekut lõpetades ütles vil! Johan Kuusk: „[…] on ainulaadne juhus, kus Selts asutab oma koonduse väljaspool kodumaa piire. Jaan Krossi kaudu, kelle poeg Eerik kuulus Sodaliciumi juhatusse, võeti ühendust nii Eestis elavate EÜSi vilistlaste kui ka Vanematekoguga läänes. Selle alguse juures seisid omaaegse opositsiooni esindajad: veljestolased Ants Oras ja Heinrich Mark, Põhjala liige ja endine Akadeemia toimetaja Jaan Ots, Seltsi liikmed H. On neidki Tartus Seltsi astunud kaasvõitlejaid, kes välismaale tööle või õppima läinuna on astunud mõne väliskoonduse liikmeks. Miks siis nüüd diplomi saama minna kui diplomiga eestlased igalt poolt eemale tõrjutakse. Koppel, vil! Hermann Sumberg ja Seltsi esimees. Vanematekogu roteerus iga viie aasta järel Rootsi, USA ja Kanada vahel. Kesküla olevat seal ütelnud, et Tõnisson käitub oma teenistuses olevate inimestega kui lojustega. aastate alguseni valenime all. Esimese maailmasõja ajal, kui Seltsi maja võeti Vene sõjaväe kasutusse, leidis EÜS teatri ruumides ajutise peavarju. aastate algul pandi alus EÜSi raamatukogule. Eestis läks võim Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee kätte, mille esimees oli Ivan Rabtšinski ja liikmete hulgas eesti enamlaste juhid Kingissepp ja Anvelt. Seltsi moto on ladinakeelne "Nullius in verba", mis tähendab "ära usu kellegi sõnu". Artikkel lõpeb järgmiselt: „Vastaspool eelistab oma peamehe nime mitte nimetada.

Seltsist – Eesti Metsaüliõpilaste Selts

. aastate teisel poolel tulid Siberis ellu jäänud Seltsi liikmed koju. Lisaks ei jää pangakontole kiirlaenus jälgi. aastast duellisundust polnud, ei pidanud saksa korporatsioonide liikmed antiduellante päris õigeteks meesteks. a Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud uues riigis.Nagu igas kogukonnas, ei saadud ka eesti pagulasühiskonnas tülideta läbi. Kes naiivsusest, kes edevusest, kes võimuahnusest, kes kättemaksmise soovist, tagantjärele ei ole see alati teada. Päts Tallinna pragmaatikute, EÜSi vilistlane Konstantin Konik Tartu rahvuslaste ja EÜSi Ühendus vilistlane Jüri Vilms sotsiaaldemokraatide poolt. Seltsi liikmeid oli „Saksa ajal” omavalitsuse teenistuses siiski üsna vähe. Suhted Austrumsiga ei olnud nii aktiivsed või pigem rahvusvahelise olukorra tõttu ei jõudnud õieti hoogu sisse saada.Soome osakondade ja Seltsi suhted, sealhulgas ka stipendiaatide vahetamine, taastati pärast sõda eesti eksiilis. aastal kehtestati uus reegel, mille kohaselt tuli iga kandidaat esitada kirjalikult koos toetajate allkirjadega. Õli valasid tulle ka Vironia seeniori Aleksander Mõttuse enesekindlad ülesastumised. a kevadel taastati suhted, mõne aja pärast ka stipendiaatide vahetus, EPO-ga. aastapäev, mida tähistati suurejoonelise aktusega Vanemuise saalis ja mitmepäevaste pidustustega. aastate lõpul oli neid Eestis sadakond, nad jagasid uutele kaasvõitlejatele meelsasti õpetust ja rääkisid sellest, „kuidas Seltsis oli”. Rektori, prorektorid, majandusdirektori ja dekaanid nimetas nüüdsest ametisse riigipea haridusministri ettepanekul. a oli Seltsis kokku üle tuhande liht- ja tegevliikme ning vilistlase. aastate teisel poolel asus K. Jonathan Swift parodeeris kuninglikku seltsi raamatus "Gulliveri reisid", kus ta kirjeldab Laputa saare leiutajaid. Nende aeg oli aga möödas ja tõsisemat pahandust ei sündinud. Samal hommikul kirjutasid Punaarmee kindral Kirill Meretskov ja kindral Johan Laidoner alla protokollile, mis fikseeris uute Punaarmee üksuste sissetuleku ja paiknemise Eestis. a EÜSi Sihtasutus, mis Seltsi majade korrastamise aktiivselt käsile võttis. Siia kuuluvad ka Seltsi korterid, mis üüriti suuremate koonduste poolt. Aktiivselt suheldi eestiaegsete vilistlastega. Lootsid ka sellele, et veri on paksem kui vesi.Teine probleemide ring seostus põlvkonnavahetusega. Esimesed raamatud olid John Evelyni "Sylva" ja Robert Hooke'i "Micrographia". Üritus oli suure tähtsusega EÜSi ja Soome sõpruslepinglaste läbikäimise süvendamisel. See asus Turu tänaval ja tuli ära anda, kui seal ilma loata konvendi pidamisel ülikooli politseile vahele jäädi. sajandi lõpul koondas EÜS suurt osa eesti kõrgharidusega või kõrgharidusele pürgivatest meestest

Märkused