Ta oli koos lihtnelaen baaris

novembril hommikul tutvus Mannerheim saadud luureandmetega ja sattus nende dokumentidega tutvudes suurde hämmingusse. Tähtsamatest dokumentidest tehti koopiad, mis hiljem Tahvanaineni valdusse jäid. Nii oli ka Orama sunnitud oma kõrge ea ja halva tervise tõttu need materjalid omakorda edasi andma erumajor Hautamäkile, kes nende publitseerimisega tegeles ja alles hiljaaegu need raamatuna avaldas. Ta ei ole mingil juhul nõus sellega, et sõjalised operatsioonid kanduksid Saksa Riigi territooriumile. Kui Soome soovib Vene vägedele vastupanu osutamisel Saksa vägedelt abi, peab ta Saksa valitsusele esitama järelpärimise, kas viimane on oma õhujõududega toetamisega nõus. Liidu piiri ületanud nõukogude agendil kaasas olnud salajased luureandmed ja toimetas need  Joensuu sõjaväeringkonna ülema kätte. Liidu, Inglismaa ja Prantsusmaa sõjalise salapakti koopia. Saksa valitsus palub õhujõudude toetuse soovist teatada otse Riigi välisasjade ministrile. Moskva kahepalgeline poliitika ühelt poolt lääneriikide ja teiselt poolt Saksamaa suhtes on üldiselt tuntud. Marssal Mannerheimi poolt kogutud luureandmete põhjal oli N. aastal sõlmitud Molotov-Ribbentropi paktis. Kuid ka Oramal ei õnnestunud tollal Soomes valitsenud poliitilistes tingimustes Mannerheimi sõjalisi luurematerjale publitseerida, kuna Paasikivi järglane Urho Kaleva Kekkoneni poliitiliseks jooneks olid soojad ja sõbralikud suhted Nõukogude Liiduga.

Mitu aastat olite koos, kui mees esimest korda pettis.

. Kaugema eesmärgina pidas Moskva aga silmas territoriaalseid võite Euroopas. Liidu ning liitlaste sõjaline alians oli sunnitud muutma oma Saksamaa alistamise strateegilist kava. Sõjalisele salaleppele oli Nõukogude vene kindralstaabi nõudmisel lisatud merekaardid, kus olid märgitud Norra vetes asuvad miiniväljad. Liidu ja lääneliitlaste Saksamaa ründamise plaanid ja N. Hitler kinnitas, et kui Saksamaa kõne all olevad alad ja endised asumaad Aafrikas tagasi saab, siis rohkem territoriaalseid pretensioone tal ei ole. Külaline ja kõrges auastmes ohvitser lahkusid koos Churchilliga autos.” Otsekohe tõusid Saksamaal õhku häireseisundis Luftwaffe hävituslennukid. Lennukit saabus vastu võtma mereminister Winston Churchill isiklikult.

Nimetatud koostööpaktiga andsid Inglismaa ja Prantsusmaa N Liidule õiguse okupeerida Soome ja Baltimaad ning samuti Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra. Ka toetas Moskva, et Saksamaa peab saama naaberriikidelt tagasi sakslastega asustatud alad. Sellel kohtumisel andis agent Tahvanainenile üle kaks ümbrikku dokumentidega ja kaks filmirulli. aastal Moskvas sõlmitud N. algul jõuti Moskvas kokkuleppele, kus põhimõtteliselt lepiti kokku samades küsimustes, mis hiljem olid ära toodud MRPs. aasta Versailles’ rahuleping on Saksamaa suhtes meelevaldne ja seda ei pea Saksamaa täitma. Operatsioonide kindralstaap pidi  jääma Pariisi. Vastavalt Briti admiraliteedi kavale pidi kuninglik laevastik sulgema Saksa sõjalaevadele teed Põhjamerre, Skagerraki ja Kattegati. Liitu ja lääneliitlasi rängalt süüdistavaid materjale ei publitseeriks, ega reedaks nende olemasolu mitte kellelegi. aastal Londonist Berliini järgmise sisuga salajase kiirteate: “Londoni lennuväljale maandus kahemootoriline ilma riigi tundemärkideta, tõenäoliselt N Liidule kuuluv lennuk. Kedagi lähedale ei lubatud. Nende juurest leitud dokumendid fotografeeriti ja seejärel lubati lennukil lendu jätkata. Ee laenukalkulaatoris ning vajadusel konsulteerida spetsialistiga. Keitel Novgorodi lähedal erirongis marssal Tuhhatševski ning N.

Soome koolis oli ohtlik olukord: 14-aastane välismaa.

. Liidu rünnakuplaanid, andes käsu välksõjakäikude alustamiseks, et päästa Saksamaa ja Euroopa punase teerulliga lömastamisest. Kuid Hitler nurjas need lääneriikide ja N. märtsil kohtusid kindralid W. Osa neist hävitati, osa anti riigiarhiivi. kolm nädalat peale MRPd, salajase koostööpakti, mille eesmärgiks oli Saksamaa vallutamine. Samal ajal Nõukogude Liidu,  Inglismaa ja Prantsusmaa merejõud isoleerivad Saksa sõjalaevastiku, tõkestades põhjapoolse Põhjamere ja Doveri ning Calais’ harukanali kuni Saksa armee kahjutuks tegemiseni.. Saksa õhujõud alustavad niisugusel juhul ka otsemaid õhurünnakuid nende Soome territooriumi osadele, kust Vene vägede pealetung lähtub. Sandla istanduse 10 000 taimest ja andke eralaen teada nii. Neist rünnakuplaanidest sai aga Hitler teada. aastal õnnestus metsatöölisel ja parvepoisil Vilho Tahvanainenil oma valdusse saada Ilomantsin Koitajõel Soome – N. Ohvitseride varjunimedeks olid Gregori, Irina ja Luci. Brittidega liitunud prantslased pidid võtma oma kontrolli alla Taani ja Lõuna-Rootsi,  kus oli ette nähtud luua Saksamaa vastu alustatava sõja lõunarinne.  Nagu teada, arreteeriti Hess Inglismaal ja määrati hiljem  Nürnbergi sõjatribunali poolt eluks ajaks vangi.

“Ta oli lihtsalt hea inimene. Liiga hea.” | Elu

. Inglise-Prantsuse invasiooni ennetamiseks ja Norra ning Taani okupeerimise takistamiseks rakendab Saksamaa preventiivseid abinõusid. aasta märtsiks okupeerima ja annekteerima Soome. aastal jättis Soome edasise saatuse Nõukogude Liidu otsustada, nõudis Vilho Tahvanaiselt surmaähvardusel, et see neid N. aasta juuli algul Saksamaale sõjalise pealöögi. Liit, Inglismaa ja Prantsusmaa Moskvas salajase koostööpakti. Saksa valitsus ei või oodata, kuni see plaan realiseerub. Moskva eesmärgiks oli Saksamaa toetamine, kelles nähti vastukaalu nii lääneriikidele kui Poolale. Mõlemad Saksamaa poolt alustatud välksõjad ajasid nurja N. Meie aja võltsingute allikaks on saanud Teine maailmasõda, mille mõningaid  sündmusi ikka veel kiivalt varjatakse. Rünnakuplaani järgi pidi peamine löök Saksamaale antama põhjast Skandinaavia ja Taani ning idast Baltikumi kaudu. Vene ajaloolased on väitnud, et vaatamata Kremlist kostnud Hitleri vastasest retoorikast, polnud Nõukogude juhtkond tegelikult Saksamaa tugevnemise vastu. Mannerheimi materjalide põhjal saab selgemaks tema lennu eesmärk, milleks oli soov, alustada läbirääkimisi rahu sõlmimiseks Saksamaa ning Inglismaa vahel, et ära hoida sõda Euroopas. Lääneriikidega sõlmitud kolmikpaktist tulenevalt polnud sõja alustamise eesmärgiks hoopiski mitte N. Agendi poolt mainitud kahemootoriline tundmatu lennuk tabati tagasiteel mere kohal ja sunniti maanduma ühel Põhja-Saksamaa lennuväljal. novembris kohtus Tahvanainen marssal Mannerheimi käsul Eestis, Narva lähistel agent Gregoriga, kes väidetavalt oli eesti päritoluga Vene polkovnik. Liidu riigipiiride nihutamine Leningradist kaugemale, vaid kogu Soome okupeerimine, et seejärel tungida Põhja-Norrasse ja Põhja-Rootsi. aastal õnnestus Tahvanainenil järjekordselt illegaalselt N. aastal La Charités Prantsuse kindralstaabis sakslaste kätte saagiks langenud dokumendid. Põhjenduseks toodi lennukil riiklike tunnuste puudumine. augustil Molotov-Ribbentropi pakti. Lennuki meeskond jäi paigale. Lisatud kaardil  olid tähistatud oma merejõudude jaoks miinidest vabaks jäetud veeteed. aastal peale Molotov-Ribbentropi pakti veel üks salapakt Nõukogude Liidu, Inglismaa ja Prantsusmaa vahel, mille olemasolust  polnud avalikkus palju aastaid teadlik. Prantsuse ja Inglise õhujõudude ühine kindralstaap pidi moodustama otsekohe koos Nõukogude Vene õhujõudude kindralstaabiga töörühma, mille operatiivseks eesmärgiks oli Saksa õhujõududele hävitava löögi andmine, et seejärel ühiselt alustada maismaaoperatsioone. Stalini kirjale vastates esitas Churcill konkreetse kava Suurbritannia, Prantsusmaa ja Nõukogude Liidu ühisrinde loomiseks, mis nägi ette Saksamaa ründamist  kolmest suunast korraga.

Millal peaksin sööma linaseemne õli, kas | Tervisliku.

. Peale liitlastega sõlmitud pakti läbikukkumist muutis Stalin oma seisukohta. Ohvitser Vilhau Tahvanainen valdas mitut keelt, oli Soome luureagent ja erikuller, kes täitis marssal Mannerheimi eriülesandeid. Lennuväljal olid kehtestatud äärmiselt ranged turvanõuded. Nii ei saanud Tahvananinen neid materjale avalikustada ja andis need edasi autoriteetsele ning usaldusväärsele ohvitserile V. Ta oli koos lihtnelaen baaris. aastal lahkus Tsaari-Venemaa armeest, leppis ta oma sinna jäänud  sõpradest ohvitseridega kokku nende kaudu salajase info saamises Venemaalt. aastal vaatasid Mannerheim ja Tahvanainen kogutud saladokumendid üle. Briti-Prantsuse invasioonikavad nägid veel ette Lõuna-Rootsi okupeerimise koos Göteborgi linnaga. Nüüd püüdis  ta igati õigustada oma liitu hitlerliku Saksamaaga, kiites Saksamaa vallutusi Euroopas ja manas lääneliitlasi Saksamaa ründamise kavatsuste pärast. Oramale, soovitades, et see need esimesel võimalusel avaldaks

Märkused