Taotluse positiivse vastuse korral, saadetakse teile digitaalselt allkirjastamiseks laenuleping, mis tuleb allkirjastada ning tagasi saata

Energiakasutus arvutatakse netoenergiavajadusest, võttes arvesse süsteemikaod ja energia muundumised. Üksikutes kohtades kattub pesitsus- ja ja bussipeatust ärilaen tagatiseta hooldusele rohkem. Kui tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingu kohaselt teostab tehniline konsultant ka omanikujärelevalvet, ei ole omanikujärelevalve teostamise kulu enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva abikõlblik. Taotleja poolt vastava kohustuse mittetäitmisel jäetakse taotlus rahuldamata. Raamatukogudel on erivorm riigieelarvest rahvaraamatukogudele eraldatava teavikute soetamise toetuse ja maakonnaraamatukogu töötaja kulude kasutamise aruandlusele. Juhul kui kuluaruannet täites on kuludokumentide nimekirjas nimetusi rohkem kui aruandevormis selleks määratud ridu, palume kasutada aruandevormi lisa. Tulles puhkuselt õppetoetuse saamise semestrile järgneval semestril, tuleb esitada uus taotlus. Õpingutega seotud andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist. Võimaluse korral palume teil jääda info esitamisel taotlusvormi piiridesse, kuid vajaduse korral ja juhul kui taotlusvooru tingimused ei nõua teisiti, võib täiendava info ja lisad esitada vabas vormis. Alati võib kirjutada ka lühemalt ja täpsemalt kui maksimaalne ette antud tähemärkide arv seda võimaldab. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel võetakse arvesse, et ta kuulub oma Tartus elavate vanematega ühte perekonda. Kui tudeng leiab, et portaalis puuduvad tema perekonnaliikmete ja nende sissetulekute kohta asjakohased andmed, saab ta vastavaid dokumente sinna ise juurde lisada. Kuludokumentide koopiaid ei ole vaja koos aruandega esitada. Kui tudeng leiab, et portaalis on viga seoses tema läbitud õppemahuga, peab ta kontakteeruma oma õppeasutusega.

Mogo Autoliising | Autode liising | Auto liisimine | Autolaen

.

Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord – Riigi Teataja

. Kui toetuse saajal ei ole võimalik esitada kolme sõltumatut hinnapakkumist, tuleb rakendusüksusele esitada põhjus ning võimalusel lisada isiku, kellelt pakkumist sooviti, hinnapakkumise tegemisest loobumise teade. Palume kasutada juhul, kui kuludokumentide nimekirjas on nimetusi rohkem kui aruandevormis selleks määratud ridu. Teatritel on erivorm aruandlusele. Tudeng, kes on akadeemilisel õppepuhkusel, õppetoetust taotleda ei saa. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega. Kui elektroonilise vormi täitmine tehnilistel põhjustel ei õnnestu, on võimalik taotlus esitada ka paberkandjal. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul - septembris või veebruaris. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Kui toetuse saaja ei vali odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Vaikimisi avab Mac pdf-failid "Preview" programmiga, isegi siis kui te just laadisite arvutisse kõige viimase versiooni Adobe Acrobat'ist. Muuseumidel on erivorm tegevustoetuse taotlemiseks. Menetlemise tähtaja kulgemine peatub põhiprojekti ja energiaarvutuste ekspertiisi teostamise ajaks. Toetuse taotlemine ja toetuse kasutamisega seotud dokumentide ja teabe esitamine ning rakendusüksuse otsuste edastamine toimub kas elektrooniliselt elektronposti teel või läbi registri.

Õppeasutused täiendavad õppekava täitmise andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis kevadsemestri kohta kuni septembrikuu ning sügissemestri kohta kuni veebruarikuu lõpuni. Ühes semestris on võimalik õppetoetuse taotlemise positiivne otsus saada üks kord. Õppetoetuse taotlemine Taotlus tuleb esitada haridusportaalis edu.ee. Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust. Kui süsteemi sisestatud õppekoormus ja -maht ei vasta taotlemise tingimustele, ei ole võimalik õppetoetust saada. Õppeasutus saab õppekava täitmise protsendi andmeid muuta kuni vastava kuu lõpuni.. Kui üliõpilane naaseb akadeemiliselt puhkuselt sel samal semestril, mil taotles õppetoetust, jätkatakse maksmist automaatselt puhkuse lõppemise kuule järgneval kuul. Taotluse positiivse vastuse korral, saadetakse teile digitaalselt allkirjastamiseks laenuleping, mis tuleb allkirjastada ning tagasi saata. Taotluse eelarvet täites kasutage palun täisarve, vajadusel ümardage summad täisarvudeni.

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium

. Otsus kehtib terve semestri jooksul ning toetuse summa määramisel lähtutakse taotluse esitamise ajahetkel kehtivatest andmetest. Eelnimetatud tegevuste elluviimise alustamisel või kohustuste võtmisel enne taotluse rahuldamise otsuse kehtima hakkamist, on taotleja kohustatud tekkinud kulud ise kandma. Vajadusel küsime need aruande menetlemise käigus juurde. Palume vormide täitmiseks kasutada viimast tasuta allalaetavat versiooni programmist Acrobat Reader. Enne taotluse esitamist soovitame pöörduda õppimise andmete kontrollimiseks õppeasutuse poole. Tudengi perekonnaliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib portaal automaatselt Rahvastikuregistri ning Maksukohustuslaste registrist. Kui tekib lisaküsimusi, võtke palun ühendust aadressil min@kul.ee Sisulistele taotlusvooru puudutavatele küsimustele vastab taotlusvooru eest vastutav nõunik

Märkused