Tavalise notariaalse võõrandamise puhul äriregister küll kajastab andmed osade omanike mõnel juhul ka käendaja laenud väikefirmadele

aasta veebruaris, kuna selleks ajaks valmivad IT-arendused, mille muudatused tingivad. Testamenditäitjat määrates kuulab notar ära pärijate ja annakusaajate arvamuse. Üksikult tegutseda on neil lubatud möödapääsmatu vajaduse korral. Välisesinduste kaasamisega on tagatud, et tehingu kaugtõestamisel oleksid kõik notari praegused funktsioonid kaetud võrdselt traditsioonilise tõestamisega, seal hulgas turvalisuse küsimus.Täpsustatakse kaugtõestamistehingu koht, milleks loetakse Eesti riik. Kui pärand avanes välisriigis, määrab notar inventuuri tegijaks kohtutäituri, kelle tööpiirkonnas asub pärandvara hulka kuuluv kinnisasi. Keegi ei ole kohustatud vastu võtma testamenditäitja ülesannet. Laenupakkumine.

Tavalise notariaalse võõrandamise puhul äriregister küll kajastab andmed osade omanike mõnel juhul ka käendaja laenud väikefirmadele. Õigused ja kohustused, mis sõltuvad äramuutvast tingimusest, võetakse arvesse mittetingimuslikena. Nõuded, mille täitmise tähtpäev ei ole saabunud, võib hooldaja rahuldada üksnes pärija nõusolekul. Testamendi tühistamiseks tuleb esitada hagi kohtusse. Kui hooldaja või pärija esitatud nõude vaidlustab, otsustab nõude rahuldamise võlausaldaja hagiavalduse alusel kohus.  Pärandvara hooldamise tasu  Pärandvara hooldajal on õigus saada pärandvara valitsemise eest pärandi arvel tasu. Käsutustehing on kehtiv, kui eelpärija ei teadnud järelpärimise tingimuse saabumisest ega pidanudki sellest teadma. Notar võib määrata testamenditäitja ülesande vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla pikem kui üks kuu.

Kas omandada osaühingu osa notariaalse tehinguga või läbi.

. Tühistamise korraldus peab olema notariaalselt tõestatud.

Kaugtõestamine – võimalus teha notariaalne tehing ka kodus

. Tunnustamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus välisriigi kohtulahendi tunnustamise kohta sätestatut. peatükk RAKENDUSSÄTTED    Pärimisseaduse kohaldamine  Pärimisele kohaldatakse pärandi avanemise ajal kehtinud õigust, kui käesoleva seaduse rakendussätetest ei tulene teisiti. Pärandvara ei või pärijale välja anda enne nõuete rahuldamist. Isiku soovil kinnitab notar väljatrüki notariaalselt. Kui tal neid ei ole, pärib tema osa sama poole teine vanavanem

Märkused