Teabelehe peab nii järelmaksu kui väikelaenu võtja saama juba enne lepingu sõlmimist

Fookuses oli eelkõige reisijale esitatav lepingueelse teabe ja teabelehe esitamine, mille osas esines palju puudusi. Lisaküsimuste korral võib meie poole pöörduda aadressil. Esiteks standardinfo teabelehe reisija õiguste kohta l ning teiseks asjakohase info konkreetse pakettreisi kohta. Esiteks üldise info pakettreisidega seotud õiguste ja kohustuste kohta standardinfo teabelehel ning teiseks asjakohase info konkreetse pakettreisi kohta. Eelkõige puudutab see reisikorraldajate ja reisibüroode tegevust, kuid samuti võib see mõjutada nt ka majutusettevõtete, transpordiettevõtete ja autorenti pakkuvate ettevõtete tegevust. Seotud reisikorraldusteenuste puhul peab reisiettevõtja andma reisijale vähemalt standardinfo teabelehe.

Kui reisikorraldaja tõstab reisitasu näiteks põhjusel, et kütusehinnad kallinevad pärast lepingu sõlmimist, peab ta jätma lepingusse ka samaväärse reisitasu alandamise tingimuse. Samuti muutuvad talle soodsamaks osad lepinguõiguslikud reeglid ning kaasneb täiendav kaitse seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimisel. Teabelehe peab nii järelmaksu kui väikelaenu võtja saama juba enne lepingu sõlmimist. Pakettreisiks loetakse ka seda, kui reisija suunatakse täiendava broneeringu tegemiseks ühe ettevõtja müügikeskkonnast edasi järgmise ettevõtja müügikeskkonda ja sellega kaasneb reisijate andmete edastamine teisele ettevõtjale. Reisikorraldaja ja vahendaja puhul piisab, kui üks neist teabe edastab. Kui ettekirjutust ei täideta, on Tarbijakaitseametil õigus määrata ettevõtjale sunniraha. Hinnanguline laenusumma on 1500 eurot, selline väikelaen väljastatakse intressiga 19% aastas. Näiteks lepingueelse teabe esitamisel ei esitatud kogu asjakohast teavet või esitati see pärast lepingu sõlmimist, jäeti viitamata tüüptingimustele ja vahendatavate pakettreiside puhul jäeti välja toomata andmed reisi tegeliku korraldaja kohta. Seotud lood: Pakettreisi korral peab reisiettevõtja reisijale andma enne lepingu sõlmimist kahte tüüpi infot. Seotud reisikorraldusteenuste puhul on ette nähtud täiendav eriregulatsioon –teavitamiskohustuste rikkumisel kohaldatakse lepingule teatud pakettreisidele kohalduvaid sätteid, mis tähendavad ettevõtjale oluliselt ulatuslikumad kohustusi. Üldlepinguna käsitatakse lepingut, millega korraldatakse ärireis ettevõtja ja füüsilise või juriidilise isiku vahel, kes tegutseb majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärgil. Samuti ettevõtja, kes edastab reisija andmed oma internetis asuvast müügikeskkonnast  teisele ettevõtjale, võimaldamaks reisijal valida sealt täiendavaid reisiteenuseid. Pakettreisi korral peab teabeleht sisaldama vähemalt järgmist: * tegemist on pakettreisiga;* info reisija õiguste kohta;* info reisikorraldaja vastutuse kohta;* info reisikorraldaja tagatise kohta. Väike ala ad laenu raha üksikisikute vahel. Sama kehtib ka ostu sooritades reisibüroos kohapeal. Ka on sul nüüdsest soodsam leping vältimatute ja erakorraliste asjaolude korral üles öelda. Sarnane teabeleht tuleb reisijale anda ka seotud reisikorraldusteenuste puhul. Teabelehe esitamise puudused seisnesid selles, et teabeleht esitati alles pärast lepingu sõlmimist või jäeti üldse esitamata. Reisijal on õigus nõuda kõikide tehtud maksete tagasimaksmist. Pakettreisiks ei loeta ka regulaarset reisijavedu teostavas transpordivahendis samal ajal reisijaveoga pakutavat majutus- ja toitlustusteenust, kui põhiteenus on reisijavedu. Uue regulatsiooni järgi peab reisiettevõtja enne lepingu sõlmimist andma reisijale põhjaliku info. Reisiettevõtjaks nimetatakse ettevõtjat, kes majandus- või kutsetegevuse eesmärgil tegutseb kas reisikorraldajana, reisivahendajana või seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtjana. Eelnõus on kasutatud seda mõistet senise vääramatu jõu mõiste asemel, et tagada võimalikult täpne kooskõla direktiivis sätestatuga.

Järelmaks või väikelaen - mis neil vahet on? - DELFI Naistekas

. Ettevõtja jaoks, kes seni tegutses puhtalt reisikorraldusega, on mõju minimaalne. Nimelt üha rohkem reisijaid kujundab oma puhkusereisi vastavalt oma soovidele, sh internetis ning oluliselt on muutunud nii reisiostude keskkonnad kui tarbijate käitumine. Ettevõtete tagatisvajadus võib mõnevõrra suureneda, aga see jaotub eri tüüpi ettevõtete vahel erinevalt ning reisivahendajad vabanevad täielikult tagatiskohustusest. Uuringus vaadeldi reise korraldavate ja vahendavate ettevõtjate müügiprotsesse ning küsiti pakkumisi nii eelnevalt kokku pandud pakettreisidele kui ka individuaalreisidel. Enne reisi algust on nii reisijal kui ka reisikorraldajal õigus lepingust taganeda, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud. Reisiteenuste sihipärane pakkumine on näiteks see, kui lennu- või rongireisi ostuga kutsutakse reisijat üles lingiga, mis viib teise teenuseosutaja broneerimissaidile, valima täiendavaid teenuseid. Rohkem õigusi lepingust taganeda Kui pakettreisi korraldaja jätab endale lepinguga reisitasu suurendamise õiguse, näiteks seoses kütuse hinna muutumisega, peab ta jätma lepingusse ka reisitasu samaväärse vähendamise tingimuse. Reisiettevõtja peab andma sulle vajaliku info  Enne lepingu sõlmimist peab reisiettevõtja andma sulle reisi kohta põhjaliku info. Pärast reisi algust on vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu lepingu ülesütlemise õigus ainult reisijal, reisikorraldaja seeläbi enda kohustusest ei vabane. Erinevalt kehtivast õigusest ei pea reisija kandma osa tagasireisiga seonduvatest lisakuludest.  Seeläbi muutub regulatsioon reisijale soodsamaks. Toome teieni enim hinnatud laenuandjad riik on kohalikele kiirlaen 20 eluaastast pannud on folkefinans as kohustus laenu võib. Reisivahendaja on ettevõtja, kes pakub reisikorraldaja koostatud pakettreise ja sõlmib pakettreisilepinguid reisikorraldaja nimel. Reisija lisab reisiettevõtja e-poes ostukorvi laevapileti ja majutuse sihtkohas ning tasub nende teenuste eest ühe maksega. aastal vastu turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, millega parandatakse tarbijakaitset, viies pakettreiside regulatsiooni vastavusse reisiteenuste turul viimastel aastakümnetel toimunud muudatustega. Reisikorraldaja on ettevõtja, kes koostab ja pakub pakettreise kas ise või teise reisiettevõtja kaudu.

Avaliku teabe seadus – Riigi Teataja

. Kohustuslik info seotud reisikorraldusteenuse puhul Seotud reisikorraldusteenuste puhul pead saama vähemalt standardinfo teabelehe sinu õiguste kohta. Nii pakettreisi kui ka seotud reisiteenuse puhul pead alati saama standardinfo teabelehe. Teabelehe peab nii järelmaksu kui väikelaenu võtja saama juba enne lepingu sõlmimist. Eelnõus on püütud väikeettevõtjate olukorda ka maksimaalselt leevendada – loodud on paindlikum tagatise regulatsioon ja võimalus teatud juhtudel ka ilma tagatiseta tegutseda. Lisaks on Tarbijakaitseametil õigus nõuda ettevõtjalt, kes on rikkunud teavitamiskohustusi, rikkumise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist. Tagatise hinna kujundab tagatise andja ise. Eesti-siseste reiside korraldajatele ei ole kehtestatud enam miinimum-tagatise nõuet, jääb vaid tagatise piisavuse nõue. Teabe esitamine on kohustuslik nii reisikorraldajale, reisivahendajale kui ka seotud reisikorraldusteenuseid hõlbustavale ettevõtjale.. Reisijavedu Auto, muu mootorsõiduki või mootorratta üürimine Muu eraldiseisev turismiteenus

Märkused