Teie andmeid kontrollitakse põhjalikult ning lõpliku otsuse langetab kogu krediidiasutuse laenukomisjon

Sõltumata sellest, kas me töötleme Teie isikuandmeid ise või muude isikute nimel, austab Intrum Teie privaatsust. Kindlustuslepingute sõlmimine ja haldamine Vajame andmeid, et hinnata kindlustusriske ja pakkuda Teie riskidel põhineva hinnaga kindlustust. Teie isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele Teie isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele Kindlustusandjana on meil kohustus hoida salajas kliendi isiklikku teavet ja muid isikuandmeid.

- Tiktok kogub teie mobiilist andmeid - YouTube

. Kui olete meie klient või potentsiaalne klient, võite saada kindlustusega seotud teavet, mis meie arvates on Teie jaoks asjakohane ja kasulik. Meievaheline suhtlus ja kliendikontaktid Näiteks e-kirjad, kirjad, veebivestlused ja -koosolekud, suhtlusajalugu, teave meie veebiportaali kasutamisest Teie poolt. Teil on õigus selline nõusolek edasiseks töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Teile võivad huvi pakkuda meie pakutavad kursused, üritused või teave.. Lubame, et olenemata olukorrast ei müü me Teie isikuandmeid, ei kauple nendega ega kasuta neid kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide vastaselt. Näiteks krediidireitingu ja maksehäire teavet võime saada Creditinfo Eesti AS-lt. Sellisel juhul võime jätkata töötlemist vaid siis, kui me esitame kaalukad põhjendused, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused. Kahjujuhtumi teave teistelt kindlustusandjatelt Kindlustusandjad võivad vajadusel vahetada omavahel teavet kahjujuhtumite ja nendega seotud isikute kohta. Kui meie vastus Teid ei rahulda või leiate, et töötleme Teie andmeid ebaausalt või ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse Andmekaitse  Inspektsioonile. Ligipääs Teie andmetele Teie ligipääs oma andmetele Tahame olla läbipaistvad andmete suhtes, mida me Teie kohta hoiame ja soovime olla kindlad, et need on korrektselt uuendatud. Kahjukäsitluspartnerile Näiteks sõiduki remonditöökoda või ehitusettevõte – teave kindlustuslepingu  kehtivuse ning kindlustusjuhtumi kohta. See võib tähendada automaatset hinnastamist meie infosüsteemi sisestatud teabe põhjal või kahjuhüvitise automaatset arvestust ja väljamaksmist Teie poolt interneti kahjuteates esitatud teabe põhjal. Teabe saamiseks, kuidas Teie andmeid seoses nende teenuste raames töödeldakse, pöörduge palun oma lepingupartneri poole. Statistika ja analüüside teostamisel ning tegevuste puhul, mis tagavad meie klientide või ka potentsiaalsete klientide õige ja asjakohase kindlustuskaitse, tugineme õigustatud huvile. Teie poolt sotsiaalmeedias avaldatud teave Näiteks te olete avaldanud Linkedin’is teabe oma elukutse kohta. Eelnevale vaatamata võime me siiski saata Teile sellist teavet, mis on asjakohane seoses kindlustuslepingu täitmisega või mille saatmise kohustus tuleneb õigusaktist. Kui Teie isikuandmete hoidmine ei ole meile kohustuslik, võite taotleda andmete kustutamist. Juurdepääs antakse ainult vajadusel ning kirjeldatud eesmärkidel ja siis, kui töötajal on siduv konfidentsiaalsuskohustus. Õigus olla unustatud Kui me töötleme Teie isikuandmeid ebaseaduslikult, näiteks kui me töötleme Teie isikuandmeid kauem kui vajalik või ilma põhjuseta, siis on Teil õigus paluda, et me selle teabe kustutaksime. Aruandlus ametiasutustele Töötleme isikuandmeid, et olla kooskõlas asjaomaste seaduste ja õigusnormidest tulenevate kohustustega ning vastata riigiasutuste päringutele. Te võite küsida ka koopia isikuandmetest, mida me Teie puhul töötleme. Me ei müü kunagi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Te võite ka paluda meil enda kohta käivad andmed kustutada, kui nende edasiseks töötlemiseks ei ole seaduslikku alust. Töötlemistoimingute kohta leiate teavet kohalikus keeles nende vastaval veebisaidil. Sel moel saame pakkuda oma klientidele paremat ja sujuvamat teenust. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi, füüsilisi, õiguslikke ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on kooskõlas eraelu puutumatuse ja andmeturbe õigusnormidega. Samuti on Teil õigus paluda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist, kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei soovi, et me isikuandmed kustutaksime. Teil on igal ajal võimalik selline tegevus keelata, andes oma vastavast soovist meile teada aadressil: info@if.ee  Juhul, kui te ei soovi, et me Teie isikuandmeid töötleksime või profileeriksime otseturustuse eesmärgil, siis palun teavitage meid. Ametiühingusse kuulumine Näiteks andmed selle kohta, kas olete kollektiivselt kindlustatud oma ametiühingu kaudu. Kui me seda teeme, tagame, et isikuandmete kaitse üldmääruse täitmiseks on olemas sobivad kaitsemeetmed.

Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt.

. Töötleme isikuandmeid, sh telefonikõnede salvestusi selleks, et arendada oma äritegevust ja tooteid, teha turu-uuringud ja analüüse, sealhulgas rahulolu-uuringuid. Allpool leiate andmeliigid ja näited, mis aitavad Teil aru saada, milliseid andmeid meil võib olla vajalik koguda. Hoiame Teie isikuandmeid nii kaua, kui vaja, et täita antud dokumendis kirjeldatud eesmärke, välja arvatud juhul, kui seadusega on lubatud või nõutav pikem säilitustähtaeg. Õiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu tõkestamine, võib meil olla vaja passi või sarnase isikut tõendava dokumendi andmeid ja sellega seotud teavet. Õigus andmeid parandada Tähtis on see, et meil oleks Teie kohta õiged andmed ja me soovitame tungivalt, et Te teataksite meile, kui mõni Teie andmetest ei ole õige, näiteks kui olete oma nime vahetanud või kolinud. Kahjunõuete käsitlus Töötleme isikuandmeid kahju- või muude nõuete käsitlemiseks. Töötleme Teie isikuandmeid üksnes siis, kui meil on selleks seaduslik alus. Teie taotluse alusel on võimalik Teie isikuandmete koopia edastada ka otse teisele ettevõtjale, kui see on tehniliselt teostatav. Teie andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele. Otseturustus Profileerimine tähendab Teie oodatava käitumise prognoosimist Teie andmete alusel. Siin saate lugeda isikuandmete töötlemise eri viiside kohta. Lisakoopiatega kaasneb aga tasu. Samuti on Teil õigus paluda, et see teave edastataks mõnele teisele vastutavale töötlejale. Raviasutusele ja -arstile Tervisekindlustuse kahjujuhtumi, terviseseisundi hindamise või isikukahju korral võime jagada Teie andmeid raviasutuste ja -arstidega. Ühenduse võtmiseks kasutame Teie poolt ostu sooritamisel veebipoes jäetud kontaktandmeid või meil juba olemasolevaid kontaktandmeid, kui olete olnud või olete ka praegu meie klient. Intrum on rahvusvaheline ettevõte, millel on erinevates riikides palju erinevaid agentettevõtteid. Uurimised ja rahapesu Töötleme isikuandmeid kuritegude, sh pettused ja rahapesu, vältimiseks, tuvastamiseks ja uurimiseks ning selleks, et analüüsida ja hallata äririske. Statistiliste analüüside tegemisel töötleme andmeid viisil, mis ei võimalda tuvastada üksikisikuid. Kui Te soovite meile teatada isikuandmetega seotud rikkumisest või saata meile taotluse oma õiguste kohta andmesubjektina, kasutage sellel saidil olevat linki. Kehtivate õigusnormide kohaselt ei tarvitse siiski osa andmete puhul olla õigust neile juurde pääseda, neid parandada ega kustutada. Selline nõusoleku tagasivõtmine võib siiski mõjutada Teie kindlustuskaitse kehtivust ja meie teenuste  kättesaadavust. Teil on õigus esitada vastuväiteid otseturustusega seotud profileerimisele siin. Näiteks on reisikindlustus, mil õnnetusjuhtumi korral vahetame haiglatega teavet vajalike meditsiiniprotseduuride tegemiseks. Mõne oma teenuse puhul tegutseme vaid andmete töötlejana ja töötleme Teie isikuandmeid oma kliendi juhiste kohaselt, näiteks kui me osutame arvete haldamise teenuseid. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad teile rohkem teavet selle kohta, kuidas Intrum Teie isikuandmeid töötleb. Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine tähendab, et otsused tehakse üksnes infosüsteemi poolt ilma meie töötaja sekkumiseta. Eestis tegutsevate kindlustusandjate loodud andmebaas, mida haldab Eesti Kindlustusseltside Liit. Teavitame oma kliente eelnevalt täielikult automatiseeritud otsuste tegemisest, kui sellised otsused võivad neid oluliselt mõjutada. Kui teil on küsimusi oma pakkumise kohta, võtke meiega ühendust. Kui varukoopia tuleb varundamispõhimõtete kohaselt kustutada, kustutame Teie andmed täielikult. Seda teavet antakse  ainult sel määral, millisel see on vajalik nõude käsitlemiseks. Sõltuvalt ülesande iseloomust ja asjaomasest riigist võime teha taustauuringu, et kindlaks teha, kas esineb asjaolusid, mis diskvalifitseeriks Teid või Teie esindatava ettevõtte. Kolmandatele isikutele avaldame isikuandmeid üksnes juhul, kui selleks on õigusaktist tulenev kohustus, see on seaduse kohaselt lubatud või meil on selleks Teie eelnevalt antud nõusolek. Tuvastades laenu otstarbe on selge, millised laenud teile sobivad ning siis saab juba uurima hakata, kui soodsalt neid võimalik võtta on. Arvestades, et mõned töötlustoimingud peaksid põhinema nõusolekul, on Teil õigus nõusolek tühistada ning seejärel me lõpetame töötlemistoimingud sellel õiguslikul alusel. Kui Te olete klient, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta. Teave kõrgendatud riskiga isikute registrist. Meie töötajate turvalisuse tagamiseks ja Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame mitmes kohas ka valvekaameraid ning küsime Teilt meie ruumidesse sisenemisel näiteks nime ja telefoninumbrit. Teavet, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, mille olete andnud meile teenuste osutamiseks, leiate. Riigiasutustele Võime olla kohustatud jagama Teie isikuandmeid riigiasutuste või kolmandate isikutega, kui selline nõue tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Te ei saa kindlustuse ostmisel automaatsele otsustamisele vastuväiteid esitada. Ebaolulised või mittevajalikud isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Privaatsuspoliitikas sätestatakse, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, näiteks võlgade sissenõudmisel või võlanõuete ostmisel. Eesti Liikluskindlustuse Fondile Liikluskindlustuse registrisse kantavad andmed sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse lepingute ja liikluskindlustuse juhtumite kohta. Kuid me võime alati Teie isikuandmeid töödelda, kui see on nõutav õiguslike nõuete kindlaksmääramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Teie andmeid kontrollitakse põhjalikult ning lõpliku otsuse langetab kogu krediidiasutuse laenukomisjon. Töötlemine on vajalik, et kaitsta Teie või teise isiku elulisi huve. Automaatne otsus põhineb meile antud teabel ja seda saab kasutada näiteks hüvitise õige suuruse arvutamiseks. Teenuste osutamine partnerite kaudu Töötleme Teie isikuandmeid ka selleks, et pakkuda Teie kindlustusega seotud täiendavaid Ifi partnerite teenuseid. Teie isikuandmete säilitustähtaeg sõltub konkreetset liiki potentsiaalse nõude kohta käivatest õigusnormidest, raamatupidamisalaste õigusaktide nõuetest ja muudest teguritest. Me kogume statistilisi andmeid koondatud kujul, kasutades kas üksnes  Teie veebitoimingute andmeid või ka muud teavet, mis meil Teie kohta on, et mõista, kuidas meie digitaalsed teenused toimivad. See võib olla näiteks telemarketingi kõne, e-kiri, SMS, otseturustus, traditsioonilised paberkirjad või tootesoovitused meie veebilehtedel. Võime saada teiselt kindlustusandjalt kannatanu kontaktandmed, politseilt liiklusõnnetust puudutavat teavet, remondifirmast andmed auto remondi kohta ja tervishoiuteenuse osutajalt terviseandmeid kannatanu vigastuse kohta. Kõik sellised edastamised toimuvad kooskõlas rahvusvahelisele andmeedastusele kehtivate privaatsusreeglitega. Koostööpartneritele Võime jagada Teie andmeid oma koostööpartneritega, et pakkuda Teile lisateenuseid, näiteks abistamisteenused kahjujuhtumi korral. Mis puudutab meie varukoopiaid, siis kustutame Teie andmed ka oma varukoopiatest, kuid alles siis, kui varukoopia tuleb meie varundamispõhimõtete kohaselt taastada. Oleme õiguslikult kohustatud Teie isikuandmeid esitama, kui meid auditeerivad ametiasutused ning selleks, et ennetada, teha järelvalvet ja tõendada pettust, rahapesu ja muid kuritegusid. Näiteks tuleb meil edastada andmeid Teie kohustusliku liikluskindlustuse kohta Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Kui Te olete tööle kandideerija, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta. Teeme seda osana sellest, et täidame oma kohustust pakkuda sujuvaid digitaalteenuseid ja tagada, et olete nõuetekohaselt kindlustatud. Õigus keelduda Kui Te leiate, et meil ei ole õigust Teie isikuandmeid töödelda, võite töötlemisest keelduda. Te võite meil paluda parandada või eemaldada andmeid, mis Teie arvates on ebaõiged. Lisaks kasutame seda teavet lepingute haldamiseks ja Teie kindlustusega seotud teenuste osutamiseks. Teie isikuandmete töötlemisel, kui see on võimalik, me anonüümime või pseudonüümime teavet, nii et üksikuid isikuid ei oleks  võimalik tuvastada üksnes salvestatud teabe põhjal. Saate vaadata enda kindlustuslepingute andmeid Ifi e-büroos. Näiteks muudame oma veebilehe sisu asjakohasemaks, tuginedes meil juba olemasolevatele andmetele ja andmetele selle kohta, kuidas külastajad meie iseteeninduskeskkonnaga suhtlevad. Me võime Teie isikuandmeid töödelda erinevatel viisidel ja eri olukordades sõltuvalt sellest, kas Te olete finantsasutusest klient, eraklient, tarnija või tööle kandideerija. Samal ajal püüame vältida ebaolulise teabe saatmist või kuvamist. Meie töötajatel on juurdepääs isikuandmetele. Otseturustuses kasutame profiile selleks, et saata sellist teavet, mis meie arvates on Teile kõige asjakohasem ja vältida ebaolulise teabe saatmist või näitamist. Kahjunõuete käsitlus Kahjukäsitluse protsessis võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist interneti kahjuteate teenuse või muu kahjukäsitluse osana. Edasikindlustus Mõningatel juhtudel võib kindlustusriskide edasikindlustamiseks või edasikindlustusandjale hüvitamisnõude esitamiseks olla vajalik edasikindlustatud riskiga seotud isikuandmete edastamine edasikindlustusandjale. Avaldamiseks ei loeta isikuandmete edastamist volitatud töötlejatele, keda me kontrollime andmete töötlemise lepingutega. Teie andmeid kontrollitakse põhjalikult ning lõpliku otsuse langetab kogu krediidiasutuse laenukomisjon. Ametiasutuste, kindlustusandjate või muude kolmandate isikute hallatavad registrid Näiteks kontrollime teavet Teie sõiduki kohta  liiklusregistrist, kindlustatud kinnisasja kohta võime saada andmeid kinnistusraamatust ning hoonete kohta ehitisregistrist. Teistele kindlustusandjatele Edastame teavet teistele kindlustusandjatele kahjukäsitluse raames juhul, kui see on vajalik kahju käsitlemiseks. Teiega suhtlemiseks ning turvalise ja tõese isikutuvastamise tagamiseks vajame Teie nime, ametinimetust ja kontaktandmeid, nagu aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Teie andmete rahvusvaheline edastamine Teie andmete rahvusvaheline edastamine Teie isikuandmeid säilitatakse eelkõige Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. See tähendab, et töötlemine peab olema vajalik Teie või Teie esindatava ettevõttega sõlmitud lepingu täitmiseks või Teie taotlusel toimingute tegemiseks enne lepingu sõlmimist. Kui meil ei ole andmete säilitamiseks õiguslikke kohustusi, kustutame andmed mõne aja pärast. Umbes 1-3 tunni ootamise järel teeme klientidele elu kust saaks laenu auto tagatiseks ja liitumiskõnelustega alustanud, on tegelikult vähe ukse taga oodanud). Kui Te olete praegune või tulevane finantsasutusest klient, tarnija või Teil on meiega muud suhted, millega seoses on Teie isikuandmed meile kättesaadavad, leiate lisateavet meie andmetöötluse kohta. Teie kliendisuhte haldamine Töötleme isikuandmeid Teie tuvastamiseks kliendina, Teiega suhtlemiseks ja Teile oma teenuste kohta asjakohaste teadete saatmiseks. Telefoni- ja videosalvestised Näiteks meie esindajatega tehtud telefonikõnede ja veebivestluste salvestised, sh salvestised telefonikõnedest, mis on tehtud meie esindajatele ja meie kõnekeskustesse ning meie esindajate poolt Teile. Näiteks võime kodukindlustuse lepingu jaoks vajada teavet Teie vara kohta ja isikukahju käsitlemiseks Teie terviseandmeid. Osana meie teenuste kvaliteedi tagamise ja ennetava klienditeeninduse protsessidest võime võtta Teiega ühendust kas e-posti teel ja/või helistades, kui arvutate kindlustuse hinda meie veebipoes, kuid ei vii ostu lõpule. See on kindlustuse ostmisel kohustuslik. Andmete salvestamine ja turvalisus Andmete salvestamine ja turvalisus Me tagame Teie eraelu puutumatuse hea infohalduse ja isikuandmete hoolika töötlemisega. Näiteks võime edastada isikuandmeid Ameerika Ühendriikides asuvale pilveteenuseid pakkuvale andmetöötlejale. Võime ka kasutada programmi Privacy Shield, kus USA ettevõtted kasutavad kõrgemat privaatsusekaitse taset, kui on nõutud USA seadustega. Põhimõtted Käesolevad põhimõtted käsitlevad viisi, kuidas me töötleme Teie kui meie praeguse või tulevase kliendi, tarnija või äripartneri esindaja isikuandmeid. Teenuste kasutamise käigus Näiteks koostöös partneritega võime oma sõidukikindlustuse klientidele pakkuda maanteeabi teenust ja me kogume sellistelt partneritelt andmeid teenuse osutamise kohta. Kõik andmetöötlejatena tegutsevad teenusepakkujad on hoolikalt valitud ning neilt nõutakse asjakohaste meetmete kasutamist, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust. Lisateavet Andmekaitse Inspektsiooni ja sealse kaebuste käsitlemise menetluse kohta leiate siin: http://www.aki.ee/en/inspectorate Kui Teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga. Me ei edasta Teie andmeid kunagi väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagamata Teie isikuandmete turvalisust ja kaitset. Me kasutame Teie andmete säilitamiseks ka kolmandast isikust teenusepakkujaid, kellel võib olla juurdepääs Teie andmetele. Lisateabe saamiseks lugege käesoleva dokumendi peatükki "Andmete salvestamine ja turvalisus". Kindlustusvahendajale Kindlustuslepingut vahendanud kindlustusagendile või kindlustusmaaklerile – teave kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumi kohta. Samuti on meil õiguslik kohustus säilitada Teie isikuandmeid teatava aja jooksul, et ennetada ja tuvastada pettust, avastada ja tõendada rahapesu ning finantsauditite jaoks. Nõusoleku tühistamine Nõusolek ei ole Intrumi andmetöötluse aluseks.

Te olete andnud meile nõusoleku Teie andmete töötlemiseks. Analüüs ja turunduskommunikatsioon Me kogume ja analüüsime isikuandmeid, näiteks nagu Teie tegevused veebilehel või asukoht, et saata kindlustusega seotud teavet ja muid sõnumeid, mis võivad Teile kasulikuks osutuda. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad Teile rohkem teavet selle kohta, kuidas Intrum Teie isikuandmeid töötleb. Seda teavet jagatakse ainult sel määral, millisel see on vajalik lepingu täitmiseks. Te ei saa esitada vastuväiteid automaatsele otsustamisele, kuid saate meiega ühendust võtta ja paluda meil kahjuotsus üle vaadata. Seetõttu kontrollime, et kõik vastuvõtjad on allkirjastanud ELi standardmudeli sätted, et edastamist põhjendada ning riik tagab andmekaitsealaste õigusaktide kohase piisava kaitse. Me võime avalikustada teavet väljaspool neid rühmi, et aidata ennetada pettust või kui see on seadusega nõutav. Meie jaoks on tähtis, et igaüks mõistaks, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Teie õigused. Pakutavate  teenuste arendamiseks teostame meie veebilehtede  külastajate veebitoimingute  analüüse, misläbi suudame pakkuda Teile paremat kasutajakogemust. Meie jaoks on tähtis, et Te mõistaksite, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Teie õigused. Kogu eespool esitatud teave on kättesaadav käesolevates privaatsuspoliitika põhimõtetes. Isegi kui me ei vaja Teie isikuandmete töötlemiseks luba, on teil seoses Teie isikuandmete töötlemisega palju õigusi. Õigus andmete ülekantavusele Te võite paluda, et Teie isikuandmed, mille Te olete meile nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks töötlemiseks esitanud, antaks Teile struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Kogume Teie kohta üksnes meievahelise suhte seisukohalt vajalikke ja asjakohaseid andmeid. Võime jagada Teie isikuandmeid ka oma klientidega, kui Te esindate tarnijat, kes moodustab osa teenustest, mida me oma klientidele ja valitsusasutustele osutame. Meie äritegevuse rahvusvahelise olemuse ja tehnoloogiliste lahenduste tõttu ning eespool toodud eesmärkidel võime teatud juhtudel edastada isikuandmeid muudes riikides asuvatele partneritele

Märkused