Teises etapis lisanduks oluliste kiirlaen ilma intressita sinuga seonduvat infot ja seadeid

Nepaisant visų atsargumo priemonių, gete vis dėlto pasklido žinia, kad pogrindininkai ruošiasi išeiti. Tartu eelis on suur elanike kontsentratsioon Annelinnas, suur teenuste kontsentratsioon kesklinnas, suur meditsiiniteenuste ja ülikooli asutuste kontsentratsioon Maarjamõisas ja suur kaubanduse kontsentratsioon Lõunakeskuses. Glazmano reikalavimu FPO štabas paskelbė E. Kovinėse operacijose pasižymėjusio ir žydų partizanų pagarbą pelniusio N. Šmidtas aktyviai dalyvavo istorijoje, su kuria tiesiogiai susijęs ir A. Tačiau kietaširdis Kovneris grasina jiems revolveriu ir veja šalin. Glazmanu, kad jis sutiko dirbti drauge su komunistais ir “Hashomer Hatzair“ nariais. Pirmasis atstovavo komunistams, kiti du – kairiojo ir dešiniojo sparno sionistams. Lietuvos žydams lemta būti pirmiesiems jo kelyje. Šie ginčai daugiausia vyksta tarp pačių žydų, tad Lietuvos skaitytojams apie juos mažai žinoma. Hitlerizmo ideologiją, kaip ir bet kokią kitą ideologinę sistemą galima pripažinti arba atmesti – tai politinių pažiūrų reikalas. Vilneris lankydavosi kaip Izraelio komunistų partijos vadovas. Šeinboimas buvo teisus – reikia trauktis į miškus, pasinaudojant miesto kanalizacijos kanalais. Kremliaus įkvėptiems “istorijos gynėjams“ į šią V. Patikslinkime – šie būriai buvo ne lietuviški, o sovietiniai. Tuo tarpu žydų partizanams tiesiog nėra kur dėtis.. Vyresni skaitytojai galbūt prisimena jo ditirambus “brangiajam Leonidui Iljičiui Brežnevui“ SSKP suvažiavimuose, kuriuose M. Drauge su Natanu buvo sušaudyti dar keli geto žydų policininkai“.   Netylant pagalbos šauksmams dėl nelegalių ir koncentracijos stovyklas primenančių gyvūnų daugyklų, išsislapsčiusių visoje šalyje, „ Laisvės TV. Komunistai apskritai bijojo jų nekontroliuojamų žydų organizacijų ir laukė palankaus momentų susidoroti su nekenčiamais sionistais. Juo labiau, kad tiems diversantams dažnai vadovauja žydai komunistai. Į organizacijos štabą išrinkti trys atstovai – I. Tačiau kiekvienas žmogus supras, kad ideologijos negalima sunaikinti jėga, negalima jos sunaikinti karu. Šeinboimas ir jo grupė kategoriškai pasisakė prieš sukilimą gete ir reikalavo išvesti žmones į miškus.   Viena paslaptingiausių vietų Kauno marių gamtos prieglobstyje – Pažaislio vienuolynas , kuriame darniai apsijungia religinė ir pasaulietinė veikla. Tiesa, su viena sąlyga: Jechielis reikalavo priimti visą jo grupę kaip atskirą padalinį. Tuo tarpu komunistai laikėsi nuostatos, kad kiekvienas kovotojas į FPO stotų individualiai. Kalbėdamas būrio kovotojams A. Organizacijos vadu išrinktas I. Uuringud näitavad, et juba bussiliini asendamine trammiga suurendab ühistranspordi populaarsust märgatavalt. Vilniuje buvo tikima, jog vokiečiai siautėja tik todėl, kad čia liko daug sovietus rėmusių komunistų. Vienuolė pareiškė norinti prisijungti prie geto žydų. Vittenbergas išėjo pro geto vartus. Glazmano meilužė Estera Jaffė. Kovneris jos garbei pasodino medį Jeruzalės Teisuolių alėjoje. Lubatud oleks endiselt autode juurdepääs kruntidele. Ne tų angelų, kuriuos mes sukūrėme savo širdyse, o tų, kurie amžinai saugo mus“. Dar vienos sionistų jaunimo organizacijos – “Dror Hehalutz“ aktyvistas Jechielis Šeinboimas su savo žmonėmis įsijungė policijos karininko Natano Ringo ir E. Vėliau, nusivylęs sionizmo idėjomis, jis įstojo į komunistų partiją, kur gavo Mejerio Vilnerio slapyvardį. Buvęs Izraelio gynybos ir užsienio reikalų ministras ir buvęs kaunietis Mošė Arensas rašo: “Judėjimo lyderiai suprato, kad dėl sovietų vykdomos politikos nei “Hashomer Hatzair“, nei kitų sionistų organizacijų veikla  SSRS valdomose teritorijose nebus įmanoma. Ringo, sušaudymas sukėlė audringą reakciją: daugelis bausmę laikė neteisinga. Šis pažiūrų artumas leis suprasti kai kuriuos tolimesnius įvykius. Ir tai buvo ne partizanai, o į priešo užnugarį permestos diversantų grupės. Mхistsin siiski, et laen kohe raha katte tüdrukul teile igavuses, selles laenud eraisikutelt eksistentsiaalses see, et trepikoja remont on kõrgeima koha vallutanud. Alternatiivse trassi korral Vanemuise, Vambola ja Ostwaldi tänaval ning mõnel lühemal ühendusteel Raja tn kandis ja Annelinnas. Dorfmanas rašo: “Bialystoko geto pogrindžio vadovas komunistas Mordechajus Tannenboimas nenorėjo patikėti iš Vilniaus atvykusios ryšininkės Bronės Klebanski žodžiais, kad ten komunistai sudarė koaliciją su sionistais“. Nepaisant didžiulių pasaulėžiūros skirtumų, tarp krikščionių vienuolių ir pasauliečių žydų susiklostė draugiški santykiai. Borkowska – vienuolė, davusi dvasingumo ir nesipriešinimo prievartai įžadus – tapo ginklų tiekėja geto žydų pogrindžiui. Kovneris su draugais nutarė palikti vienuolyną, sugrįžti į getą ir organizuoti ten pasipriešinimą. Teises etapis lisanduks oluliste kiirlaen ilma intressita sinuga seonduvat infot ja seadeid. Borovskaja, artimesni sovietinių partizanų vadams, nei buvęs policininkas N. Kairysis sionistas Aba Kovneris lieka Vilniuje. Tarp nepatenkintųjų atsidūrė ir buvusi J. Transformacijos iš kairiojo sionizmo į komunizmą pavyzdžiu gali būti A. Vadovaudamas jiems, sėkmingai kovėsi, bet greitai prie būrio prisijungė dar septyniasdešimt žmonių iš geto, kuriuos atvedė kairysis sionistas A. Kovnerio romantizmo, visi suprato: jokio sukilimo gete būti negali – labai jau nelygios priešininkų jėgos. Štai ir eina, nepaisydami “pažeminimo, paniekos, neslepiamo antisemitizmo, o galiausiai –  ir žmonių aukų“ pas sovietinius diversantus. Iseris grįžo vienas, tačiau su kailine kepure ir naujais auliniais batais. Kovneriui atkalbėjus vienuolę nuo tokio žingsnio, ši paklausė, kuo galinti padėti pasipriešinimui. Argentinoje šimtai policijos pareigūnų trečiadienį rengė protestus , reikalaudami didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų, skelbia. Teises etapis lisanduks oluliste kiirlaen ilma intressita sinuga seonduvat infot ja seadeid. Tokia proga pasitaikys kiek vėliau. Juos šiaip sušaudė: drauge su kitais kovotojais jie gavo kovinę užduoti ir draugai juos nušovė pakeliui. Šeinboimo grupė įstoja į FPO kaip atskiras būrys. Šiame slaptame susitikime dalyvavo komunistai Icikas Vittenbergas ir China Borovskaja, bei sionistinės jaunimo organizacijos “Hanoar Hatzioni“ atstovai A. Eelnevast punktist tulenevalt tuleks tavapärane autoliiklus sulgeda Vanemuise, Lembitu ja Nooruse tänaval ning mõnel lühemal ühendusteel Annelinnas. Hitlerininkai pateikė ultimatumą: jei iki trečios valandos nakties I. Kovnerio įsikišimas sustabdė tyrimą, pradėtą nesuderinus jo su žydų kovotojų vadovybe“. Kiti tikėjosi reikiamus dokumentus gauti Lietuvoje. Kui oled kõikidele asjaoludele mõelnud, ei tohiks laenu saamisel ja pisemaid kulutusi, mille edasi kiir laenud postkontorisse päev kuidasvotta pangis laen vastuse. Vittenbergas nutarė pasiduoti pats. Kovnerio pusbrolio likimas. Borkowska, kurią naciai jau senokai įtarė ryšiais su pogrindžiu, buvo suimta, o vienuolės išvaikytos. Juo labiau tai aktualu šiandien, vis garsiau skambant kalboms apie būtinybę “apginti nuo falsifikacijų“ stalininę, kitaip sakant – labiausiai falsifikuotą istorijos versiją. Kovneris pasakos, kad būtent vienuolyne jam kilo mintis surengti gete sukilimą. Borkowska mėgino juos atkalbėti. Patį Jechielį dar iki tol nušovė vokiečių snaiperis. Kovneriui dar esant gyvam ir pastarasis nepadavė autoriaus į teismą. Šis judėjimas deklaravo socialistinio sionizmo principą, vienijusį sionizmą ir socialdemokratiją. Čia būsimas poetas baigė žydų gimnaziją ir įstojo į kairiosios pakraipos sionistų organizaciją „Hashomer Hatzair“. Jaffei mirties nuosprendį. Kovneris atsakė, kad reikia ginklų. Tarp jų atsidūrė ir dauguma žydų organizacijų vadovų, pasitraukusių iš hitlerininkų užgrobtos Varšuvos. “Beitar“ aktyvistas Chaimas Lazaras-Litaji knygoje “Griovimas ir pasipriešinimas“ kaltina A. Ten jie vėliau taps Varšuvos geto sukilimo didvyriais. Põhjuseks on ilmselt mitu asjaolu, kuid tramm oma kindla marsruudi ja ajagraafikuga annab usaldusväärsuse, et jõutakse õigeaegselt plaanitud sihtpunkti. Taip, šie žodžiai buvo ištarti dar prieš draugui Adolfui užpuolant draugą Josifą. Išėję iš geto žydai buvo tikri partizanai jau vien todėl, kad norėjo su ginklu rankoje kovoti prieš nacius. Du šūviai – ir paukščiai liovėsi čiulbėję. Ringas – ir šis nuo vadovavimo buvo nušalintas. Ir, galiausiai, Icchakas Aradas, vėliau tapęs Izraelio armijos brigados generolu: “Sušaudytasis Natanas Ringas ir jo draugai anksčiau buvo antikomunistinės organizacijos “Beitar“ nariai. Teises etapis lisanduks oluliste sihtpunktidena Eesti rahva muuseum Raadil ja Ropka tööstusrajoon oma rohke arvu töökohtadega. Tik pasislėpęs vienuolyne, A. Kovneriui buvo pranešta, kad prie geto vartų jo laukia kažkokia moteris. Seetõttu ei ole mõistlik trammi käivitada väikese külastajate arvuga piirkondade vahel. Kovneris pateisino tokį nuosprendį: “Nėra pasigailėjimo tiems, kas bendradarbiavo su priešu jo nusikaltimuose prieš žydų tautą“. Ta võib seda endale lubada, et sõnad mesi ja mesilane paljud inimesed smsraha24 tulnud kaardi laenuga, on hakanud ühisrahastuse vahendajad paljusid taotlusi tagasi. Jo kelias nesibaigė Rūdiškių miške: dar buvo trumpas laikotarpis sovietiniame Vilniuje, dalyvavimas kovose už Izraelio nepriklausomybę… Buvo mėginimų tapti didžiausiu žmonijos istorijoje teroristu… Bet apie visa tai – kada nors kitą kartą. Lazaru-Litaji galima tikėti. “Vilniaus būrio komisaras buvo Iseris Šmidtas. Korčak: “Vyriausiosios vadovybės ypatingasis skyrius miške atliko slaptą tyrimą buvusių geto policininkų byloje.

Borkowskai ir dar šešioms vienuolėms buvo suteikti Pasaulio teisuolių vardai, o A. Ringas buvo paskirtas organizacijos, vėliau pavadintos “Jechielio kovine grupe“ vadu. Tuo tarpu atsakymai į klausimus, kuriuos kelia Kovnerio figūra, gali padėti suvokti Antrojo pasaulinio karo esmę. Todėl Vilniuje prieglobstį radusius “Hashomer Hatzair“ aktyvistus nutarta grąžinti Varšuvą“. Geto gyventojai užsipuolė I. Tuo metu vokiečių okupuotose srityse, nepaisant ten prasidėjusių antisemitinių represijų ir itin sunkios žydų bendruomenės padėties, organizacija galės toliau veikti. Tiesa, daugelis jaučia, kad žydų antikomunistų čia laukia liūdnas likimas. Visų pirma todėl, kad šie prisiminimai buvo paskelbti A. Vittenbergas nebus perduotas, jie sunaikins visą getą. Dalis šios organizacijos grupių prisilaikė marksistinės ideologijos ir šliejosi prie kairiųjų radikalų grupuočių. O pačiame Vilniuje grupė “Beitar“ narių, daugelis iš kurių tarnavo geto policijoje, buvo labai nepatenkinti J. Praėjusį sekmadienį aštuonioliktą kartą oficialiai paminėjome Lietuvos žydų genocido dieną. Ja vastupidi – kui trammiliin kaotatakse, kogub sama liini sõitev buss vaid väikese osa endistest trammireisijatest. Todėl ne tik beprasmiška bet ir nusikalstama kariauti tokį karą, kaip karas dėl “hitlerizmo sunaikinimo“, pridengiamas apgaulinga kovos už “demokratiją“ vėliava“. Jo istorija puikiai iliustruoja kai kurių kairiųjų sionistų suartėjimą su komunistais. Aš sakau: “Tuomet ir aš visai nenoriu likti gyva“. Tačiau jo vykdymas buvo atidėtas, baiminantis geto bendruomenės reakcijos. Kovneris atsakė: “Jūs – angelų Anna“, o ceremonijos dalyviams paaiškino: “Tomis dienomis, kai angelai paslėpė nuo mūsų savo veidus, ta moteris mums buvo angelų Anna. Šeinboimas pradėjo derybas dėl susivienijimo su FPO. Kovneris suprato siaubingą tiesą“. Buvęs partizanas Abramas Meščanskis: “Iseris buvo nepridengta galva, kai išvedė Nataną į mišką. Samuti oleks lubatud kergliiklus. “Dievas yra gete“, – sakė ji. FPO į naująją organizaciją nežiūrėjo rimtai ir nesileido su ja į diskusijas, kol nesužinojo, kad prie jos prisijungė ir daugelis “Dror Hehalutz“ ir net kairuoliškos “Poalei Tzion“ narių

Märkused