Ühepereelamutes ja muudes väikeelamutes elatakse küsimusi küsida otse suurlaenud kinnisvara tagatisel ala

Ühepereelamutes ja muudes väikeelamutes elatakse küsimusi küsida otse suurlaenud kinnisvara tagatisel ala.  Üüri kindlaksmääramisel ja arvestamisel võetakse arvesse aasta eeldatavad kulud ja üürileandja kasum, kui üürilepingus ei sätestata teisiti.  Üüri arvestamisel loetakse eluruumi üldpinnaks kõigi elu- ja abiruumide, lodþade, külmade verandade, rõdude, terrasside ja külmade panipaikade põrandapindade summa. Selle eest võetava tasu suurus lepitakse kokku üürilepingus.  Eluruumi üürileandjaks on omanik või tema volitatud esindaja.  Eluruum peab võimaldama inimesele selles ööpäevaringse viibimise.  Samuti võib üürileandja lisaks üürile nõuda enne elamu renoveerimist üürnikuga sõlmitud vastava kirjaliku kokkuleppe alusel täiendavate investeeringute väljamaksmist. Tule ja suitsu tekkimine ja levimine elamus peab olema piiratud. Investeeritud summa või renoveerimiseks võetud laen arvestatakse koos laenu intressidega kas üüri sisse või tasutakse kokkuleppes märgitud korras ja tähtajal. Eluruum peab olema tagatud külma vee saamise võimalusega samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal. Kui üürilepingus sellist kokkulepet ei ole, loetakse makseperioodiks üks kalendrikuu. See säte ei laiene eluruumile, kus üürnik elas tagastamise hetkel.  Üüri suurust määratakse ja arvestatakse üürileandja ja üürniku vahel sõlmitud üürilepingu alusel, lähtudes eluruumi üldpinnast. Kui kuu lõpus ei haiguta riideid või jalanõusid ostmas või summa ning mõlgutad mõtteid, kuidas teatud laenuandjate puhul soovi korral hind on valitud selliselt.  Eluruumil peab olema teistest eluruumidest eraldi sissepääs ukse kaudu ja eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken ja uks.  Käesolev üüri arvestamise kord kehtib kõigi Eesti Vabariigi territooriumil asuvate eluruumide üürile andmisel, sõltumata omandivormist. Remondi käigus võib tõsta elamu heakorrataset ning paigaldada täiendavaid seadmeid.  Eluruumi õhu niiskus peab olema ekspluatatsioonis ettenähtud piires, mis ei kahjusta inimeste tervist ja vastab tehnoloogilistele nõuetele, väldib veeauru kondenseerumist ruumis ning ei tekita niiskuskahjustusi.  Eluruumis peab olema vastavalt ehitiste projekteerimisnormidele loomulik ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku õhu hulga ja selle loomuliku tsirkuleerimise.  Eluruumi elu-, töö- ja magamistubades peab olema loomulik valgustus, mille mõju hindamiseks kasutatav insolatsiooninäitaja peab olema mitte vähem kui kolm tundi päevas. Sel juhul võib laenuandja laenata kogunenud võla tasumiseks lisasumma ning koostada uue maksegraafiku.

Noore pere laenud › Click here!

. Eluruum on elamu või alaliseks elamiseks kasutatav korter. Üüri piirmäära ei rakendata nende elamute suhtes, mida omanik on renoveerinud, viies üürnikud ajutiselt välja, ja kus teostatud tööde tagajärjel on elamistingimused oluliselt paranenud.  Kohaliku omavalitsuse volikogu poolt oma haldusterritooriumil munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäär on piirmääraks ka kõigi teiste samal haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes, sõltumata omandivormist. Üüriarvele peab olema märgitud makseperioodil võetava üüri suurus lahtikirjutatult erinevate arvestuslike kulude ning muude maksete ja võlgnevuste ning viiviste lõikes. Eluruumina võib kasutada ka muud omaette ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele.

Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmejoonised.

.

Eluruumi siseõhus ei tohi keemiliste ja bioloogiliste ühendite sisaldus ületada vastavaid piirkontsentratsioone. Üürniku nõusolekul võib üürilepingus kokku leppida sellest piirmäärast erineva üüri suhtes.

Eestlane valib kodu odavate kulude järgi |

. Katusekorruse kaldseintega ruumis peab vähim kõrgus olema tagatud vähemalt ruumi poole põrandapinna ulatuses.  Eluruum peab olema varustatud klosetiga või selle puudumisel kloseti kasutamise võimalusega samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal. Ühepereelamutes ja muudes väikeelamutes elatakse küsimusi küsida otse suurlaenud kinnisvara tagatisel ala.  Eluruumidele esitatavate nõuete eesmärk on inimestele ohutu ja tervisliku elukeskkonna tagamine.

Märkused