Ühises ühistranspordiettevõttes on kulud väiksemad, laenu põhiosaintressi tagasimaksed keelatud

Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitise kasutamiseks olema kasutusluba, seega takistab ühe omaniku keeldumine ehitusloa alusel ehitatu kasutamist.

Bakalaureus - Eesti Kunstiakadeemia

. Väikeehitise ehitamiseks võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhtudel nõuda ehitusprojekti koostamist.

Elu - Pulmad - 643 -

. Kõikide muude ehitiste puhul on akende vahetuseks vajalik ehitusluba. Samas ei saanud ehitise kaasomanikud ehitisele kasutusluba taotleda, kui üks kaasomanikest keeldus vastava taotluse esitamisest ja seda ka juhul, kui keeldumine kasutusloa väljastamise taotluse esitamisest oli põhjendamatu. Kasutusluba on kohustuslik, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks. Organisatsioon on spetsialiseerunud pangaarvete avamisele, kiirhoiustele ning pakub ka turvalisi tarbimislaenusid. Selleks esita vormikohane taotlus ehitise püstitamiseks ja lisa ehitise asukoha kirjeldus krundil.

"Ühises rivis ühise vaenlase vastu" - Vana ja Hea

. Kehtestatud detailplaneeringute kohta saad informatsiooni kohalikust omavalitsusest või detailplaneeringute registrist. Sageli ei võta see aega rohkem, kui paar minutit, seda muidugi juhul, kui täidate ära kõik laenu saamiseks vajalikud nõuded. Ühises ühistranspordiettevõttes on kulud väiksemad, laenu põhiosaintressi tagasimaksed keelatud. Seega ei pea ootama pärast taotluse esitamist kohaliku omavalitsuse luba. Omanik peab tagama, et ehitise püstitamisel peetakse kinni maakorralduslikest, tuleohutus-, keskkonnakaitselistest või muudest õigusaktidega kehtestatud nõuetest, omaniku kohustus on tagada energiamärgise olemasolu ja selle üleandmine. Kogukonnas elamise teenuse puhul elavad mõnel juhul töötajad teenust saavate inimestega samas majas, luues sellega võimalikult peresarnase elukorralduse. Täiendavad kohustused Ehitise tehnoseadmete muutmiseks või kogu tehnosüsteemi tehniliselt samaväärsega asendamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Aedade püstitamiseks ei ole luba ega nõusolekut vaja hajaasustusega piirkondades või tiheasustusega aladel, kui paigutatakse piirdeaedu, mille püstitamiseks ei ole vaja teha kaevetöid. Ehitusprojekt on nõutav, kui väikeehitisele taotletakse kasutusluba. Omanik peab korraldama ehitamise ajal pideva järelevalve ehitamise üle.Avariide ja õnnetusjuhtumite puhul peab omanik teavitama tehnilise järelevalve ametit. Teavitamine on nõutav detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkondades. Ühises ühistranspordiettevõttes on kulud väiksemad, laenu põhiosaintressi tagasimaksed keelatud. Ehitise teatises esitatakse andmed ehitise omaniku ja ehitise asukoha kohta ning ehitise olulised tehnilised andmed.

Märkused