Üldised tingimused maksehäirega laenu võtmiseks on:

ka häiresignalisatsioon töötavad; • Tuleb teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumbavalmistaja poolt etteantud instruktsioone; • Tuleb teostada üleüldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll. • Kaevukambrite puhul esitatakse kahe punkti vahelise joonena kaevusilindri sümmeetriatelg alguspunktiga kaevu põhja tsentril ja lõpp-punktiga kaevu luugi tsentril. • Punktelement hõivab tabelis ühel rea. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis kasutatavate tähistega. Foto tuleb samuti teha põhja-lõuna suunas ja võimalikult pealtvaates. Valgustid peavad oma valgustehniliste näitajate, kaitseklassi ja kaitseastme, konstruktsiooni ning muude tehniliste näitajate poolest vastama projekti ja normdokumentatsiooni nõuetele ning omama asjakohaseid heakskiidutunnistusi ja vastavussertifikaate. Liigset soojendamist ja suurt temperatuuride erinevust betoonis tuleb vältida. Üldised nõuded ehitustööde läbiviimiseks. Töörattad peavad olema reovee tüübile vastavad ja normaaltöö juures peab ummistumine olema välistatud. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele ning olema piisavalt tasane käsimuruniitjaga niitmiseks.

Pangatingimused - Swedbank

. Betoneerimine ei tohi alata enne armatuuri ja raketise inspekteerimist tellija poolt. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest teostatakse tellija poolt määrataval moel töövõtja poolt ja kulul. Torustiku mahamärkimisel tuleb täpsustada maapinna kõrgusarv projekteeritud kaevude paigalduskohtades enne ehitustöödega alustamist. Enne tagasitäite tegemist tuleb kaevikust eemaldada lumi, jää ja kaevikusse selle nõlvadest kukkunud külmunud pinnas. Torustiku külge monteeritavad maandused monteeritakse nii, et neid ei peaks eemaldama ventiili, mõõtja vms. Kasutades betoonrajatiste metallarmatuuri maanduselektroodina või selle osana, ühendatakse metall kontaktikindlalt omavahel ja varustatakse ühendusjuhtmetega. Lammutuspraht niisutada, katta kilega nii kogumisel kui transpordil. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Järelmaksu ja väikelaenu erinevus.

Vajadusel võib liikluskorraldust muuta või korrastada ka tee omanik, teavitades sellest töövõtja liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutavat isikut. Kilbi sisendil peab olema pinge- ja faasikontrollirelee, voltmeeter ja voltmeetri ümberlüliti. Signaallampide värv määrata tööprojektis. Turvavalgustid peavad olema toimeajaga vähemalt üks tund. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb töövõtjal taastada sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega seonduvad kulud. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. avariilised sulgemised suurema kahju ärahoidmiseks. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Küpsiste eelistusi on võimalik muuta, kui muudad oma seadme sätteid ning kustutad salvestatud küpsised. Siibrid peavad sulguma päripäeva.. Liiteseadmed peavad olema varustatud sisseehitatud liigpingepiirikutega. • Veesõlmede, reovee- ja sademeveepumplate koosseisu kuuluvaid detaile, nagu sadulühendused, äärikühendused, kolmikud, käänikud, pumbad jne tabelis ei esitata. Kilbid välispaigalduseks peavad olema vandaalikindlad ja lukustatavad erivõtmega. Nimetatud tehnovõrgud tuleb mõõta samaväärselt rajatud torustikuga. Nõude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab töövõtja. Kõik lülitid, kaitsmed ja muud seadmed varustatakse plastikust siltidega musta kirjaga valgel taustal. Varianti B saab rakendada juhtudel, kui: • tühimike kohal külmunud pinnases ei ole tehnovõrke, mida vahepealne vajumine võiks kahjustada; • tegemist on mitteliiklusalaga või väikese liiklusintensiivsusega liiklusalaga. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt maapinnani. Talvel peab suurema paigaldussügavuse abil olema välditud ajutiste torustike külmumine või tuleb torustikud kaitsta täiendava soojustusega. Tähised, joonetüübid, värvid jne peavad olema kõikidel teostusjoonistel samad. Tootlikkuse arvutamisel tuleb arvestada ka veetöötluse omatarbega. Tellija esindaja lähtub vaatluse tulemuste hindamisel sellest, et need on korrektsed. Kui nõustud, palun vali „Jah, nõustun”. Läbipesuvee kvaliteeti peab saama visuaalselt ja ka proovivõtu teel hinnata. Juhul, kui kaevusid või sõlmi on võrreldes projektiga lisandunud, kasutatakse lisandunud kaevude ja sõlmede tähistamiseks naaberkaevu või sõlme tähist lisandiga A, B jne. Juhul, kui ilmastikutingimustest tulenevalt vms põhjustel ei ole lõppladustusala mingil perioodil ligipääsetav või kasutatav, peab töövõtja omal kulul organiseerima pinnase vaheladustamise. Teostusmõõdistavate kanalisatsioonitorustike joonisel tuleb näidata need paksema joonega ning varustatuna kõikide tekstiliste ja numbriliste andmete ja sidumisjoontega. Väljundkaablid varustatakse vastava markeeringuga. Peale kõikide ühenduste tegemist markeerida kilbid, seadmed ja kaablid. Kui eraldi ohutusseade on vajalik, peab see tehnilise teostatavuse korral olema seadmetega ühendatud selliselt, et seadmete ohtlik opereerimine on kontrollitav läbi vastava ohutusseadme. Väljaõppe aluseks on reoveepuhasti hooldusjuhend. Toestamisest loobumine peab saama eelnevalt tellija kooskõlastuse. Juhul, kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab töövõtja ehitama välja ajutise veevarustustorustiku. Üldised tingimused maksehäirega laenu võtmiseks on:. Teatud laenudel nagu näiteks tarbimislaenul on tavalisest kõrgemad vanusepiirangud. Reoveepuhasti ja veetöötlusjaam-pumpla varustada ka LED välisvalgustitega. Nõuded nendele toimingutele kehtestab tellija. Muid elemente selles sisalduda ei tohi. Projekteerimistööd tuleb teha kvalifitseeritud projekteerimisettevõtete poolt, kes omavad vajalikke kutsetunnistustega spetsialiste. Selles plaanis tuleb kirjeldada betooni soojendamise meetodeid, soojustuse kasutamist, betooni temperatuuri kontrolli ja muid detaile. Luugi külje suunda ehk pöördenurka ei esitata. Koolituskava tuleb esitada koos detailse tööprojektiga. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. Juhul, kui eeltoodud nõude eiramine toob kaasa trahvi või sunniraha määramise ladustusala valdajale, peab need tasuma töövõtja. Kaevikusse ulatuvad puujuured tuleb lahti saagida. Laagrid peavad olema kinnised eelmääritud kuullaagrid. Kaevuluugid ei tohi kolksuda. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel reovee- või sadeveekanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. See nõue kehtib ka tööde teostamisel talvel, külmunud pinnase korral. Reovee sademeveekanalisatsiooni või veekogusse juhtimine on keelatud. Siibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Vee võtmisel ühisveevärgist korraldab töövõtja omal kulul ja tellijaga kokkulepitud viisil vee mõõtmise ja tasub vee eest ühisveevärgi operaatorile vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Ärikliendi teenuste tingimused ja hinnakirjad | Elisa Eesti

. Täiendavad reeglid roostevabas terase jaoks. Kui vaja, tuleb koolitust korraldada valmistajatehases, seadmete paigaldamise käigus, esialgsel käivitamisel ja testkatsetuste käigus. Võimalusel kasutada kumerat luuki et tagada vihmavee maha valgumine. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast kaevetööde lõppu töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi kui ümberpaigutatud objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Lukk peab olema sarjastatud vee-ettevõtte lukusüsteemiga. Pumpla tuleb ühendada vee-ettevõtte ühtsesse jälgimissüsteemi. Vajadusel tihendatakse elektroodi ümber olev maapind. Proovid tuleb seejuures võtta erinevatel nädalapäevadel. Lubatud pingete ja moodulite määramine termoplastilise varustuse määramisel. Korraliku katte saavutamiseks tuleb vältida kitsaid avasid ja pilusid ning katkendkeevisõmblusi. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus. Katkised äärekivid tuleb utiliseerida ehitusjäätmete ladustuskohas. Puhastage keedukannu katlakivist regulaarselt ja mis on vastutustundlik laen. Roostevaba terast tohib töödelda ainult samast materjalist tööriistadega ning seda tuleb säilitada muudest metallmaterjalidest eraldi. Vajalik on juhtida tähelepanu võimalike avariisituatsioonide tekkimisele ning puuduste kiire kõrvaldamise metoodikale, võimalusel alternatiivsüsteemide käivitamisele jms. Elektrimootorite kaitseks kasutada mootorikaitselüliteid. Kalender tuleb tarnida koos vastava tarkvaralitsentsiga. Konstruktsioon peab vastama seadusega kehtestatud ohutusnõuetele. Teostusmõõdistavate veetorustike joonisel tuleb näidata need paksema joonega ning varustatuna kõikide tekstiliste ja numbriliste andmete ja sidumisjoontega, samale joonisele kanda ka sõlmede skeemid. • Joon- ja pindobjektide puhul tuleb silmas pidada punktide esitamise järjekorda. Asendatava osa ulatuse määrab tellija. Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava töö osa kohta tellija nõudmisel koostada uus projektdokumentatsioon. Kaevud peavad olema veetihedad. Pesuvee äravoolutoru ei tohi ühendada kanalisatsioonitrapi sisse, toru ja trapi vahele peab jääma õhuvahe. Tellija otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise toimumise aja, ulatuse ja muud üksikasjad. Kõik üleliigsed distantsklotsid, raketiseosad ning muu praht peab olema kõrvaldatud. Releeväljundid tuleb kaitsta kaitsmetega. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks jne. nõuetele, tuleb joogiveerajatise torustikud ja seadmed läbi pesta ja vajadusel desinfitseerida. Juhul kui vahetada punktide järjekord, ei moodustu mõistagi enam samasugune geomeetriline kuju. Asfaltplatse tuleb puhastada harjamise ja ka survepesuga. Illustratsioonid peavad olema piisavalt detailsed ja nende järgi peab olema võimalik seadet kokku panna ja lahti võtta; • Põhjalikud joonised tarvikute kokku panemiseks koos vastavate märgitud mõõtmetega. Tellijal on õigus vastavalt vajadusele nõuda täiendavate meetmete kasutamist stabiilse torustiku aluse saavutamiseks. Kaablite kohta pikiprofiile ei ole vaja koostada. Nimetatud toimingutega seotud kulud ja makstavad riigilõivud ning notari tasud tuleb tasuda töövõtjal. Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid tellija esindaja. Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Teiste kontuuride puhul ei ole oluline, kumbapidi elemendi punkte reastada. Enne juhtimiskilbi tellimist tuleb teha joonised nii kilbi sisust kui välisküljest ja esitada need tellijale heakskiitmiseks. Lammutamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika eeskirju; • tekkivad jäätmed võib üle anda ainult vastava jäätmeliigi käitlemiseks litsentseeritud jäätmekäitlusettevõttele. Päisele paigaldada kaks tõstekonksu. Õhutustoru konstruktsioon peab välistama sademete tungimise pumplasse ning olema varustatud võrkrestiga. Varasematest geodeetilistest töödest saadud info tõepärasus tuleb topo-geodeetiline uuringu teostajal looduses kontrollida. Töövõtja peab vajadusel tagama reovee ajutise ärajuhtimise või -pumpamise tellijaga kooskõlastatud meetodil. Võllitihendeid peab olema kaks. Veepuhastusseadmete pesuvesi juhitakse kanalisatsioonisüsteemi. Selleks tuleb läbipesuvee torustikule paigaldada proovivõtukraan. Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. Erinevalt mõnedest teistest finantsettevõtetest on tahan veel kaugemale minna sellega, rõhutades, et auto24 laen osa majanduse tolmukübemete vastu, mis tiirlevad. Signaalid peavad olema galvaaniliselt eraldatud. Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi ehitusplatsile ladustada üleliigsetes kogustes. Koolitus peab olema läbi viidud eesti keeles ning see peab sisaldama ka seadmete tööprotsesside kirjeldamist paigalduskohal. Betoonipritsmed tuleb muudelt konstruktsioonidelt koheselt eemaldada. Päise kinnitamiseks manteltoru külge keevitada puurkaevu manteltorule tugiäärik. Selle nõude tagamiseks tuleb kaeviku seina varisemisel kaeviku alumises osas eemaldada pinnas koos kattega ka kaeviku ülemises osas. Vahearuanded nii paberil kui digitaalselt tuleb esitada tellijale üks kord kuus. Reoveepuhasti ei tohi levitada ebameeldivat lõhna asumi elanikele. Poltliited peavad mõlemas otsas olema varustatud seibiga. Aruandes peab olema minimaalselt näidatud rajatud torustike asendiplaan projekteerimisel kasutatud geodeetilisel alusplaanil ning rajatud torustike pikiprofiilid. Liiklusalade alla jäävad maakaablid kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi kaablikaitsetoru. Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti

Märkused