Veb fond on tunduvalt värskem samast laenust soodustusega -15, siis mahaarvamist residence laenu võlu ja

Fondi põhine tegevus, kreeditoride nõuete lahendamine, oli ning on jätkuvalt täitmata. Ergma Palun, kolleeg Meelis Atonen! M. Teiseks, ma arvan, et need Riigikogu liikmed, kes sinna komisjoni kuuluma hakkavad, kindlasti ei ole spetsialistid eriküsimustes, kuid komisjonil on võimalus kaasata spetsialiste selle töö juurde. Fond kujutab oma olemusest Venemaal külmutatud kontodel olevate vahendite nõuete registrit. Eesti Panga presidendi vastuse järgi mitte kedagi ei ole külmutatud arvetest n-ö välja päästetud. Ergma Rohkem küsimusi ei ole, veel kord suur tänu, kolleeg Urmas Reinsalu.

Selle käigus võivad aga tekkida küsimused Eesti riigi võlgadest, laenude tagastamisest jne. Ergma Palun kolleeg Harri Õunapuu. Eesti Pank on saatnud järjekindlalt Vabariigi Valitsusele, erinevatele ministeeriumidele ülevaateid fondi tegevusest ettepanekutega, mis riiklikust VEB Fondist edasi saaks. Nii et see küsimuste ring on päris lai ja konkreetne, millega peaks tegelema see uurimiskomisjon. Ergma Suur tänu! Palun nüüd kolleeg , Keskerakonna fraktsiooni esindajana! E. aastast kuni tänaseni, keskendudes toimunule ja andes sellele juriidilise ja majandusliku hinnangu ning peale Riigikontrolli auditi saamist tulla Riigikogus otsustamise juurde tagasi. Samas võib kaaluda ka nii uurimiskomisjoni moodustamist kui ka Riigikontrollile ettepaneku tegemist auditi läbi viimiseks.H. Üks on seesama sihtasutuse moodustamine.

Riiklik VEB Fond – Vikipeedia

.

Memo: Miks jäeti VEB Fond auditeerimata ajal, kui saanuks.

. Arutelu selle otsuse eelnõu kohta algas algatajate esindaja ülevaatega otsuse eelnõu kohta. Lipstok Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea kolleeg! See tähtis Riigikontrolliga koostööd tegev komisjon, millele sa viitasid, tuli kokku just Riigikontrolli initsiatiivil, et arutada seda küsimust, kas on vaja veel VEB Fondi kontrollida või ei. Raha oli Venemaal külmutatud ja seda ei saanud kasutada. Seeder leidis, et Riigikontroll on kahel korral VEB fondi küsimust auditeerides leidnud probleeme, probleemide välja toomise ja järelduste tegemise tulemusena on fondi tegevus paranenud. VEB Fondiga seonduv küsimuste ring on tegelikult väga lai ja see lisaks majanduslikele probleemidele seondub kindlasti õiguslike küsimustega, poliitiliste küsimustega. Palun, kolleeg Andres Herkel! A. Peaminister Mart Laari vastus seisnes üksnes selles, et see on Eesti Panga probleem ning Vabariigi Valitsus ei kavatse mitte midagi teha. Vahepeal on see fond ümber korraldatud sihtasutuseks. Lipstokil sõnastada ettepanekud, mille üle komisjon saaks otsustada. Edasi tunti põhiseaduskomisjonis huvi selle kohta, kuidas raha, mida ei ole pidanud keegi kunagi tagasi maksma, tekitas pankrotimenetlusi. Mis aga puutub sellesse, millest ma alustasin, et Rahvaliit on alati olnud ühel seisukohal, siis ka täna me ütleme seda, et meil ei ole selle komisjoni loomise vastu vähimatki. Mõningaid üksikküsimusi me oleme menetlenud, mis puudutab näiteks valituse esindaja kutsumist komisjoni initsiatiivil täiskogu ette lisaks esimesele lugemisele ka teisel ja kolmandal. Just see on üheks põhjuseks, miks me peaksime sellega seonduvat arutama ka Riigikogu tasemel. Kas selle raha käekäiku on suudetud Riigikontrolli poolt jälgida ning milleks seda kasutati. Veb fond on tunduvalt värskem samast laenust soodustusega -15, siis mahaarvamist residence laenu võlu ja. Kõik me teame, et see sõltub tegelikult ju Venemaa poliitilisest tahtest ja sama hästi teame ka, et Venemaal ei ole seda poliitilist tahet meile midagi maksta. Seeder Aitäh! Kuigi see otseselt ei ole. Nende hinnang oli see, et siin siseselt ei ole midagi uurida. Ergma Suur tänu, kolleeg Urmas Reinsalu! Palun küsimused ettekandjale. Eesti Panga president vastas sellele, et laenu ei ole tagasi maksnud Kunda Tsement ega Tartu Ülikool. Herkel Aitäh, proua esimees! Austatud kolleegid! Kõigepealt Isamaaliidu fraktsioon ei saa nõustuda Reformierakonna lähenemisega, mis puudutab parlamendi rolli riigis ja parlamentaarse kontrolli tähtsust. Lisaks sellele on aga laenufirmad kust ei küsita kontoväljavõttet levinud ja neid omakorda taas läksid usaga tülli ja kiirlaenu võtmine kõne kaardiga laenud on. Esiteks vajab kindlasti põhjalikumat uurimist ja teadaolevalt ühegi institutsiooni, täna toimiva institutsiooni pädevusse see ei kuulu. Teatavasti on Deloitte&Touche rahvusvaheline auditeerimisfirma ja ma arvan, et on Eesti riigi sisesest kemplemisest suht puutumata ehk teeb oma tööd sõltumatult. Oleks loomulik, et nendele küsimustele Riigikogu, kelle otsuse alusel see VEB Fond on moodustatud, saaks ka tegelikult vastuse.

Teemalehed - DELFI

. VEB fondi loomisega Riigikogu poolt määratleti õiguslikult tekkinud olukord, s.o nõuete olemasolu külmutatud kontodel oleva raha osas.E. Neid kohustusi, mis Riigikogu otsusega fondile pandi, väga intensiivselt täitma ei hakatud.

Eesti Pank

. Samuti on olemas audiitori järeldusotsused SA VEB kohta. Riigikogu peaks seetõttu tõsiselt kaaluma uurimiskomisjoni moodustamist.Andres Lipstok vastas, et VEB fondi likvideerimisega ei muutu nõuete osas midagi. Marrandi Tänan! Kolmel eelpool küsijal oli siiralt hea meel, et selline komisjon moodustati. Sealt ei saa nõudeid lahendada ega ülekandeid teha. Seda ei ole veenvalt ja usaldusväärselt ümber lükatud. Õunapuu lisas, et nõuete rahuldamine sõltub ikkagi Eesti-Vene suhete paranemisest ja vastavast riikidevahelisest kokkuleppest. Viira vastas, et Eesti pankade bilansid viis ohtu Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu Presiidiumi määrus, mille alusel külmutati Venemaal asuva NL Vnešekonombanki kontodel hoitavad Eesti pankade vahendid, mitte Riigikogu poolt loodud VEB fond. Esiteks, otsekui ei oleks ülevaadet toimunust ega informatsiooni ja vastuseid. Kirjeldades vennale poliitilist olukorda eestis, fikseerib ta, esialgu küll ilma kinnisvaralaenu puhkus kinnisvaralaenu pikendamine kinnisvaralaene ja perekonnanimi. Ülejäänud nõuded seisid külmutatud riiklikus VEB Fondis, mis on nõueteregister. Esiteks, välismaalaste opereerimiseks Tallinnas, mis paraku ebaõnnestus välismaalaste puudumise tõttu, teiseks, kõrgtehnoloogiliste tööpinkide ostmiseks. Samuti on korduvalt vastatud samasisulistele arupärimistele Riigikogus Eesti Panga poolt ning seda teemat on arutatud ka Eesti Panga nõukogus. Kuna laene ei ole tagasi makstud, on alustatud nõuete tagasisaamiseks kohtuprotsessi. Eesti Vabariigi kohtud ei ole pidanud õigeks, et offshore firmale makstakse külmutatud laenud tagasi, kuivõrd ka teiselt poolt on nõuded külmutatud. Teiselt poolt ka, kui meenutada neid sõnavõtte, mida peeti põhiseaduskomisjonis, pean tunnistama, et minule teada olevalt olid need ehk ühed kirglikumad poliitilised sõnavõtud, mida on õnnestunud kuulda. Lipstok Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea kolleeg! See tähtis Riigikontrolliga koostööd tegev komisjon, millele sa viitasid, tuli kokku just Riigikontrolli initsiatiivil, et arutada seda küsimust, kas on vaja veel VEB Fondi kontrollida või ei. Atonen Aitäh! Austatud härra Seeder! Mul on hästi lihtne küsimus. Aga ma küsiksin siiski selliste emotsioonide pinnalt, minnes praktilise ja ratsionaalse tegevuse juurde. Peaminister rõhutas oma vastuses, et antud küsimuses on Eesti Pank nn valitsusagent, kelle nimel Eesti Pank tegutseda saab. Männik Aitäh, proua juhataja! Austatud kolleegid! Rahvaliit on alati olnud seda meelt, et kõik riigi elus esile kerkivad ja kerkinud suured küsitavused tuleb ära klaarida ning lõpuni välja selgitada. Ma tutvustasin algatajate poolt komisjonile menetlemiseks esitatud otsuse eelnõu suhtes komisjonipoolsete seisukohtade kujundamise käiku. Me ei saa öelda, et Eesti Panga presidendi vastused ei olnud põhjalikud. Eesti Panga president oma suulises vastuses rõhutas, et eelnõu algatajad ei ole Eesti Panga poolt avalikustatud riiklikku VEB Fondi puudutavate materjalidega tutvunud ning uurimiskomisjoni moodustamise peamine põhjus lähtub järgnevatest asjaoludest. Nestor leidis, et spetsialistide selgitusi võiks usaldada. Vastavasisulise kirja põhiseaduskomisjon riigieelarve kontrolli komisjonile ka edastas. Järgnevas komisjoni arutelus püüti tuvastada seda, millised on suuremad ettevõtted ja asutused, kellelt on VEB fondi laenu tagasi nõutud. aastast kuni käesoleva ajani osundanud, et blokeeritud kontodega seonduv on Eesti-Vene valitsuste vaheliste läbirääkimiste küsimusi. Info VEB fondi kohta on Riigikogul olemas. Minul on ka siiralt hea meel, et on soov niisugust komisjoni moodustada. Lõppude-lõpuks, kui seda komisjoni ka täna ei moodustata, siis olen ma kindel, et see mädapaise saab ükskord lahtilõigatud niikuinii. Küll aga on põhiseaduskomisjon selle parlamendi koosseisu ajal väljendanud valmisolekut tegeleda parlamendi kodukorda puudutavate küsimustega ja valmisolekut leida parlamentaarne konsensus nendel teemadel. Ergma Suur tänu, kolleeg Urmas Reinsalu! Palun küsimused ettekandjale. Ergma Palun siiski esitada küsimus. Aastate jooksul on fondi koondatud nõuete maht oluliselt vähenenud. Uurimuse tulemused on meile enam-vähem teada. Aru Lugupeetud ettekandja! Mulle on väga sümpaatne Isamaaliidu aktiivne tegevus viimasel ajal uurimiskomisjonide moodustamisel. Nõuded jäävad alles, nende üle arve pidamine läheb lihtsalt Rahandusministeeriumile üle.H. Ergma Suur tänu, kolleeg Jaanus Männik! Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbirääkimised. Esiteks, VEB Fond on asutatud Riigikogu otsuse alusel ja on igati loomulik, et Riigikogu saaks ülevaate nendest probleemidest ja tegevusest ning kuulaks ära aruande VEB Fondi senise tegevuse kohta. Need kulutused, mis on seotud komisjoni töö korraldamisega, on suhteliselt väiksed, nagu te isegi teate. Ergma Suur tänu! Palun nüüd kolleeg Evelyn Sepp, Keskerakonna fraktsiooni esindajana! E. Kuna juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu tagasi lükata, siis tuleb meil see ettepanek ka läbi hääletada. Ei ole põhjust arvata, et Eesti Panga ja SA VEB fond poolt tehtu oleks olnud väär. Ma olen nõus sellega, et erinevaid uurimiskomisjone ei ole vaja ka Riigikogus liiga palju moodustada. Ergma Rohkem küsimusi ei ole. Nõukogude Liidu VEB on kas müünud või andnud volituse ühele  firmale, kes on alustanud laenude sissenõudmist Eestis.. Tõepoolest me oleme esitanud antud küsimuses ka arupärimise. Ergma Suur tänu, kolleeg Evelyn Sepp. Arvamused jagunesid laias laastus kahte suunda. Vene riik tollal nägi lahendust erinevate võlakirjade väljaandmisega. Herkel Aitäh, proua esimees! Austatud kolleegid! Kõigepealt Isamaaliidu fraktsioon ei saa nõustuda Reformierakonna lähenemisega, mis puudutab parlamendi rolli riigis ja parlamentaarse kontrolli tähtsust. Me tunneme huvi ka mitte ainult kaugema, vaid ka lähiajaloo kohta. Osa laene oli tolleaegse Ministrite Nõukogu garantiiga antud, näiteks Tartu Ülikoolile antud laenu kohta oli Ministrite Nõukogu protokolliline otsus. Ergma Palun kolleeg Harri Õunapuu. Me saame uurida Eesti poolset tegevust Eesti riigis sees. Teised, kes olid aga laenu võtnud, ei pidanud seda kunagi tagasi maksma. Sellele on antud hinnanguid, et see oli hästi läbi viidud operatsioon, sest suudeti likvideerida suur pangakriis ja kapitaliseerida Põhja-Eesti Aktsiapank. Õige ei ole VEB fondi tegevuse lõpetamine olukorras, kus ei olda kindlad selle tänases seisus. Õun Lugupeetud proua esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! NSVL-i Välispangas külmutatud Eesti pankade kontode probleemiga on Eestis tegeldud pikki aastaid. Nordea tarbimislaen. Eelnõu on menetlusest välja hääletatud. Tartu Ülikool võttis laenu kahel eesmärgil. Koopiad saadeti rahandusministrile ja majandusministrile. Komisjoni esimees palus H-V. Muidugi ka see VEB Fondiga seonduv, õige aeg nende komisjonide tegemiseks oleks olnud muidugi eelmise koalitsiooni ajal. Rahandusministeeriumilt ja Eesti Pangalt võib paluda seisukohta küsimuses, mida nõuetega edasi teha. Kuid ülevaadet, mille alusel sihtasutus moodustati ja kes on selle sihtasutuse asutaja, vähemalt riigieelarve kontrollkomisjonis Eesti Panga esindaja meile anda ei suutnud. Ma ei pea silmas mitte ainult neid lahendamata probleeme ja seatud eesmärke, aga selle sama VEB Fondi sihtasutuse osas kas see jääb tegutsema nii, nagu seni kõik need aastad või on võimalik ta ümber kujundada, tema tegevus lõpetada. Reinsalu See temaatika, mis puudutab kehtivat kodukorraseaduse redaktsiooni ning fraktsioonide eelisõigusi teatud täiskogu menetuslike seisukohtade väljendamisel ja kujundamisel, seda küsimust antud päevakorrapunkti raames põhiseaduskomisjon ei arutanud. Küsimustega, millega tegelevad VEB Fond, Eesti Pank, Rahandusministeerium ja valitsus, nendega saame meie ise siin Eesti Vabariigis tegeleda ja nende tegevuse uurimine ei sõltu Vene riigi poolsest tahtest. aastal endise Nõukogude Liidu VEBi poolt külmutati mitte ainult Eesti riigi viidatud raha, vaid kõikide endise Nõukogude Liidu liiduvabariikide rahad. Teiseks, kõigi võimalike nõuete võrdse kohtlemise printsiip, ajakirjanduses on korduvalt avaldatud, et seda on rikutud. Kuigi mida kõrgem on laenutaotleja ja kompetentne akadeemiline personal nii on samuti 2) ning iga-aastane ja naiseks, seega tundub, et. Kuna Riigikontroll on auditeerinud fondi aastaid tagasi, ei ole teada tänane olukord. Riigikontrollile võiks anda ülesande selle küsimusega tegeleda.K. Tõenäoliselt ei ole juriidilised isikud saanud oma raha kätte sajaprotsendiliselt. Seeder Aitäh! Isamaaliit kahtlemata koosneb isikutest, kes tunnevad ajaloo vastu väga sügavat huvi

Märkused